Conlang Wiki
Advertisement

Alfabet aerajski składa się z 36 liter. W pewnym okresie Ϫ było używane jako dzisiejsze Ϋ. Ponieważ słownictwo, z którego składa się aerais, jest mieszaniną słów języków indoeuropejskich, wymagane są znaki alfabetu służące zapisywaniu innych dźwięków niż te, które reprezentują znaki alfabetu nowogreckiego. Stąd przemieszanie liter greckich, archaicznych greckich, oraz koptyjskich.

Αα Ϭϭ Ββ Γγ Ϝϝ Δδ Εε Ζζ Ϩϩ Ϧϧ Ηη Θθ Ιι
Ϊϊ Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ϣϣ Ϛϛ Ϯϯ
Ττ Υυ Ϋϋ Φφ Χχ Ϥϥ Ψψ Ϫϫ Ωω ῼῳ
Litera Łacinka Nazwa litery Wymowa (IPA)
Αα Aa άλφα
alfa
a
Ϭϭ Bb ϭέτα
beta
b
Ββ Vv βήτα
wita
v
Γγ Gg γάμμα
gamma
ɣ
Ϝϝ Gg ϝαυ
gau
g
Δδ Dd δέλτα
delta
ð
Εε Ee ε ψιλόν
e ᵽilon
e
Ζζ Zz ζήτα
zeta
z
Ϩϩ Đð ϩήτα
deta
d
Ϧϧ Ẓẓ ϧότα
ẓota
ʒ
Ηη Ēē ήτα
ēta
e, eː
Θθ Ŧŧ θήτα
ŧeta
θ
Ιι Ii ι ώτα
i ota
i
Ϊϊ Jj ι ώτα δϊαλύτικα
i ota dialytika
j
Κκ Kk κάππα
kappa
k,
c przed e lub i
Λλ Ll λάμϭδα
lambda
l
Μμ Mm μυ
my
m
Νν Nn νυ
ny
n
Ξξ Xx ξηϊ
xej
ks
Οο Oo ο μίκρον
o mikron
o
Ππ Pp πι
pi
p
Ρρ Rr ῥω
rho
r
Σσς Ss σίγμα
sigma
s
Ϛϛ St st ϛίμωα
stigma
st
Ϣϣ Sz sz ϣίμοδα
szimoda
ʃ
Ϯϯ Cc ϯίχον
cihon
ʦ, ʧ
Ττ Tt τάυ
tau
t
Υυ Yy υ ψιλόν
y ᵽilon
ɨ, i
Ϋϋ Uu υ ψιλόν δϊαλύτικα
y ᵽilon dialytika
u
Φφ Ff φηϊ
fej
f
Χχ Hh χάμεδ
hamed
h
Ϥϥ Ɍɍ ρωϥ
roɍ
ʁ
Ψψ Ᵽᵽ ψι
ᵽi
ps
Ϫϫ Ɣɣ άϫαπι
aɣapi
ɣ
w słowach zapożyczonych z
języków semickich: ħ
Ωω Oo ω μέγα
o mega
o, oː
ῼῳ Ơơ ω μέγα πνιϋδώις
o mega pniudois
ɔ, ɔː

Ponieważ słownictwo, z którego składa się aerais, jest mieszaniną słów języków indoeuropejskich, wymagane są znaki alfabetu służące zapisywaniu innych dźwięków niż te, które reprezentują znaki alfabetu nowogreckiego. Stąd przemieszanie liter greckich, archaicznych greckich, oraz koptyjskich.

Advertisement