Conlang Wiki
Advertisement

Higańskie partie i ugrupowania pozaparlamentarne(Hōssadó-kamu/ Hōssadó-komikai), które aktualnie (maj 2017 r.) nie uzyskały progu wyborczego wynoszącego 7%.

Lepsza Higania 2017 (Higān ókui-ma 2017)- partia o profilu lewicowym i socjaldemokratycznym, sprzeciwia się włączaniu się środowisk lewicowych do tzw. politycznego establishmentu, popiera budowę państwa socjalnego, zniesienie kary śmierci, ograniczenie roli Hanaróh do spraw doradczych, legalizację małżeństw jednopłciowych i "miękkich narkotyków",

Komitet Nowej Wspólnoty (Aum-odó-ranzánhó)- partia centrowa, przedstawia się jako antyestablishmentowa, pragnie reformy administracji i zwiększenia roli samorządów, powołując się na bogatą tradycję samorządności i wyrażania woli ludu w historii kraju, pragnie także zmian w ordynacji wyborczej i zmniejszenia roli Hanaróh, sprzeciwia się większej integracji politycznej Higanii z pozostałymi krajami Współnoty Południowego Esakaru, popiera natomiast integrację gospodarczą i zasady wolnego rynku, odrzuca ideologie rewolucyjne, ale i radykalnie konserwatywne, sprzeciwia się postulatom ideologicznym higańskiej lewicy;

Partia Liberalna (Sorákai)- partia o profilu liberalnym, wybitnie wolnorynkowa, antysocjalistyczna i do niedawna antyklerykalna, w przeszłości popierała awans społeczny mieszczaństwa i chłopstwa w celu zachwiania feudalną strukturą społeczeństwa, obecnie skupia się na promowaniu demokracji, wolności słowa i piętnowaniu nadużyć władzy, jednak osiąga znikome poparcie społeczeństwa, odbierane głównie przez większych rywali-Radę Wolności i Demokracji i Zrzeszenie Regionalno-Demokratyczne;

Ruch Pełni (Saragú-pólu)- ugrupowanie zrzeszające przede wszystkim konserwatywnie myślących centrystów, lecz nieproklamujące przywiązania do jakiejkolwiek idei politycznej, wyborcy Ruchu to przede wszystkim drobni i średni rolnicy, przeważnie z uboższych części kraju, ale także inteligencja i część dawnnych rodów arystokratycznych. Partia nazwę swą zawdzięcza ludowemu Powstaniu Pełni (Saragú-luhhi), które w 121 r. n.e. obaliło de facto rządzący Higanią ród Lāsó, przez co akcentuje swe socjalne postulaty, niegdyś deklarowała się otwarcie jako antyfeudalna i nieideologiczna, w ciągu ostatnich 20 lat złagodziła retorykę;

Wspólnota na Rzecz Kāgany i Surêi ( Kāgana we Surêi- mi-odó)- konfederacja różnych stronnictw ze Specjalnego Regionu Administracyjnego (Wysp) Kagāna i Surêi (Kāgana we Surêi Lóchúshó), postulująca nadanie wyspom większej autonomii lub/ i zmianę ich statusu na pełnoprawną prowincję kraju. Wspólnota promuje wyspy, działa na rzecz pozyskania wsparcia rządowego i rozwój infrastruktury i zabiega o pakiety pomocowe na rzecz wyrównania poziomu życia na wyspach w porównaniu z reszta kraju, aktywnie współpracuje także z lokalnymi miłośnikami historii, przyrodnikami i artystami, współnie organizuje akcje upamiętniające lokalną historię, funduje renowację zabytków,zabiegają o powszechne nauczanie regionalnych języków na obu wyspach (co udało im się osiągnąć w 2011 r.), w skład Wspólnoty wchodzą: prawicowe Narodowo-Społeczny Ruch Regionalistów, Wspólnota Historyczno-Społeczna Surêi i Konfederacja na Rzecz Autonomii, centrowy Ośrodek Demokratyczny oraz lewicowe Stronnictwo Zmian dla Wysp i Unia Pracujących Surêi, ponadto z ugrupowaniem współpracują liczne organizacje, jak Stowarzyszenie Pracowników Wysp, Ruch Niezależnych Artystów Surêi i Unia Ekologów, a także liczne lokalne stowarzyszenia, ruchy miejskie, czy lokalne ośrodki kultury.

Narodowy Sojusz Wysp (Sókka-sāwāi-seihán)- partia polityczna zreszająca lokalnych działaczy narodowych z Kāgany i Surêi, którzy chcą większej autonomii wysp i nie zgadzają się na opieszałe i ugodowe działania Kāgana we Surêi- mi-odó, są także przeciwni udziałowi w tym ruchu stronnictw lewicowych, według nich osłabiających postulaty narodowe. Sojusz akcentuje historię wysp przed podbojem przez Higanię, promuje języki sulī i kāgmi, np. rokrocznie organizuje akcję "Mów po swojemu" (sulī -Sumā ikuwó!), (kāgmi- Zaimó ikeu!), (hig.- Mune'è ikai!), która ma zapobiegać zanikaniu regionalnych języków i popularyzowaniu ich wśród młodego pokolenia, organizuje marsze i happeningi, pomagają ubogim, czy chorym organizując zbiórki, protestują przeciw nadużyciom urzędników,

Narodowo-Regionalne Porozumienie dla Wēyu (Wēyu-chik sāwāi-shómi-olahán)- koalicja centrowych i centroprawicowych partii regionalnych działających na wyspach Wēyu, postuluje nadanie lokalnej autonomii archipelagowi i zwraca uwagę na historyczną odrębność wysp od Higanii. Zrzesza 11 ugrupowań: centrowe Ugrupowanie Demokratyczne, Sojusz Dziesięciu Wysp, Koalicja dla Autonomii, Związek Federalny dla Gābi i Midólì, prawicowe Narodowo-Demokratyczna Liga Archipelagu, Ruch Świateł Oceanu, Regionalne Forum Wysp, Porozumienie Regionów (na Kamè i Ramú) i apolityczne Liga Językowa oraz Stowarzyszenie Pamięci i Miłośników Wysp. Jeden z głównych pomysłodawców i organizatorów referendum na wyspach Wēyu 13 maja 2018 r.

Ogólnokrajowe Porozumienie Społeczne (Sakkì-dēn-olahán)- ugrupowanie uznawane za apolityczne, zreszające jednak głównie wyborców lewicowych, popularne zwłaszcza na południowym wschodzie Higanii. Za cele stawia sobie walkę o możliwie jak najdłuższe urlopy macierzyńskie, rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika, zwiększenie pomocy dla osób opiekujących się chorymi bliskimi, czy walkę z nadużyciami urzędników i korporacji wobec lokalnej ludności, umiarkowanie popiera też napływ imigrantów ekonomicznych do kraju. Zabiega o Wywalczyło pakiet zabezpieczeń socjalnych dla obywateli z początkiem XX w. . przyczyniając się do uchronienia państwa od kryzysu gospodarczego i skutku spadku cen surowców kopalnych w latach 30. XX w, sprzeciwiało się też militarystycznym i skorumpowanym rządom, odnosząc dość duży sukces wyborczy w wyborach parlamentarnych w 1939 i 1944 r. Od tego czasu zmalało poparcie dla Porozumienia, a sama partia skupia sie raczej na walce o byt dla najuboższych i ubiegania sie o godność niepełnosprawnych, seniorów i udogodnienia dla nich, to oni zainicjowali akcję "Białe ptaki" (Kae selì) w 1975 r., tym samym zwracając uwagę na przemoc wobec dzieci i dyskryminację niepełnosprawnych. Ugrupowanie mimo znikomego poparcia liczy się szacunkiem w społeczeństwie, a jego wieloletni przewodniczący, Urahì Kós'chá otrzymał w 1999 r. Medal Niebiańskiej Solidarności w uznaniu zasług na rzecz dobra społecznego od samego cesarza Hìamō.

Advertisement