Conlang Wiki
Advertisement

Język Sebreński (seb.Sebrenóvýj Lanzýk) język z rodziny Elvorańskiej Rodziny Językowej, jest językiem urzędowym planety Sebren i podległej jej, planety Serevo. Do jego zapisu używa się Pisma Sebreńskiego (seb.Sebrenóvýj Bukvazbýr) lub zmodyfikowanego pisma łacińskiego. Na język Sebreński składają się trzy dialekty- Andelejski, Kandelorski i Turano-Ursański, z czego ten pierwszy uważany jest za standardowy Sebreński.

Pismo i wymowa[]

Samogłoski[]

Litera Sebreńska Aa Āā Ee Ēē Ii Oo Óó Ōō Uu Yy Ýý
Wymowa (PL) a ang* e ę i o o/u** ą u y y/i***

*nosowy wariant litery a (eng=ę, ong=ą)

**przy wymowie "ó" należy ułożyć usta jak do wymowy "u" wymawiając "o"

***przy wymowie "ý" należy ułożyć usta jak do wymowy "y" wymawiając "i"

Spółgłoski podstawowe[]

Litera Sebreńska Bb Cc Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Xx Tt Vv Zz
Wymowa (PL) b c d f g h j k l m n p r s sz t w z

Spółgłoski zmiękczone[]

Litera Sebreńska Ćć X'x' X"'x"' Źź
Wymowa (PL) ć ś ść ź

Spółgłoski stwardnione i harczenia[]

Litera Sebreńska Ċċ Ďď Đđ Ķķ 卫ք Яя X" Ţţ Żż
Wymowa (PL) cz dz kh ph hr szcz th ż

Joty[]

Litera Sebreńska Ää Ââ Ëë Êê Ϊï Öö Ŏŏ Ôô Üü Ÿÿ Ŷŷ
Wymowa (PL) ja je ji jo ju jy ý

Inne litery (nieklasyfikowane)[]

Litera Sebreńska Ņņ Ųų Ьь
Wymowa (PL) ng ł znak oznaczający zmiękczenie

Ortografia[]

W języku Sebreńskim obowiązuje bardzo mało zasad ortograficznych, ponieważ zapis i wymowa w większości wypadków jest całkowicie zgodna. Wyjątek stanowi zasada tzn.jot klinowych, które się wymawia, lecz nie zapisuje się, jotą klinową jest jota, która oddziela dwie samogłoski, która pojawiły się obok siebie w wyniku odmiany. W takiej sytuacji druga z głosek zapisana zostanie jako samogłoska, lecz odczytana jako jota. np. "oe" czytamy "oje", jednak jak wyżej wspomniano, tylko w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje w wyniku odmiany jakiegoś słowa

Gramatyka[]

Rzeczowniki[]

W języku Sebreńskim istnieją cztery rodzaje gramatyczne, w nawiasach podane końcówki, jakie posiadają słowa do nich należące:

 • r.męski (kończy się na spółgłoskę) np. Äpak-Jabłko
 • r.żeński (-a) np. Hamara-Chmura
 • r.nijaki (-o) np. Xteklo-Okno
 • r.abstrakcyjny (-u) np. Gramatýku-Gramatyka

Rzeczownik języka Sebreńskiego niezależnie od rodzaju w liczbie mnogiej przyjmuje końcówkę "-e", oprócz rodzaju abstrakcyjnego, który liczby tej nie posiada

 • Äpak(Jabłko)-Äpake(Jabłka)
 • Hamara(Chmura)-Hamarae(Chmury)
 • Xteklo(Okno)-Xtekloe(Okna)

Odmiana przez przypadki[]

Język Sebręński odmienia się przez siedem przypadków gramatycznych: Mianownik, Dopełniacz, Celownik, Biernik, Narzędnik, Miejscownik i Ablatyw. Odmiana różni się w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika, zaś w rodzaju abstrakcyjnym nie odmienia się wcale. Końcówki w odmianie przypadkowej zawsze są takie same w liczbie mnogiej, niezależnie od rodzaju.

przypadek pytania Äpak Hamara Xteklo Äpake
Mianownik Hto? Xo? Äpak Hamara Xteklo Äpake
Dopełniacz Hogo? Xego? Äpaka Hamary Xtekla Äpakek
Celownik Homu? Xemu? Äpakovi Hamare Xteklu Äpakom
Biernik Hogo? Xo? Äpaka Hamare Xteklo Äpaka
Narzędnik Z him? Z xym? Äpakem Hamarō Xteklem Äpakami
Miejscownik O him? O xym? Äpaku Hamare Xteklu Äpakah
Ablatyw Od hogo? Od xego? Äpaka Hamary Xtekla Äpakóv

Czasowniki[]

Czasowniki języka Sebreńskiego w formie bezokolicznikowej posiadają końcówkę tь, odmieniają się przez:

 • 4 czasy (teraźniejszy, przeszły, przyszły, alternatywny)
 • 3 osoby
 • 5 aspektów (niedokonany, pół-dokonany, dokonany, dokonany destrukcyjny i dokonany nakrywczy)

W języku Sebreńskim nie istnieją jednak tryby

Odmiana czasownika Isatь-Być

Teraźniejszy Przeszły Przyszły* Alternatywny
Ö Isam Żem Isaų Isma Bem Isaų
Isax Żex Isaų Isxa Bex Isaų
Or/Ora/Oro Isa Isaų/Isaųa/Isaųo Isa Be Isaų/Isaųa/Isaųo
Me Isame Żeme Isaųe Ismae Beme Isaųe
Ve Isaxe Żexe Isaųe Isxae Bexe Isaųe
Ore/Orae/Oroe Isae Isaųe/Isaųae/Isaųoe Isae Be Isaųe/Isaųae/Isaųoe

*W przypadku każdego innego czasownika odmiana wygląda tak - Isma+forma bezokolicznik

W przypadku aspektów, stosuje się przedrostki:

 • Żem Laų-Lałem
 • Żem Nalaų-Nalałem
 • Żem Rozlaų-Rozlałem
 • Żem Velaų-Wylałem
 • Żem Zalaų-Zalałem

Aspekty w języku Sebreńskim używane są w czasie przeszłym, przyszłym i alternatywnym

Przymiotniki i Przysłówki[]

Obie części mowy powstają w podobny sposób, tzn. poprzez wstawienie odpowiedniej końcówki zamiast ostatniej samogłoski (lub po prostu jej dodanie, gdy wyraz przekształcany kończy się spółgłoską)

Tak wyglądają przymiotniki i przysłówek utworzone od słowa Vidla-Jasność

 • Vidlýj-Jasny
 • Vidlýä-Jasna
 • Vidlýö-Jasne
 • Vidlýё-Jasne
 • Vidlýöho-Jasno

Liczebniki[]

W języku Sebreńskim używany jest dwunastkowy system liczenia

Liczebniki podstawowe[]

 • 1-Aö
 • 2-Doï
 • 3-Tori
 • 4-Faro
 • 5-Funo
 • 6-Seö
 • 7-Sevo
 • 8-Aho
 • 9-Nońo
 • 10-Hen
 • 11-Elve
 • 12-Dika
 • 13-Dikaö
 • 14-Dikadoï
 • 15-Dikatori
 • 24-Doïdika
 • 36-Toridika
 • 48-Farodika
 • 60-Funodika
 • 72-Seödika
 • 84-Sevodika
 • 96-Ahodika
 • 108-Nońodika
 • 120-Hendika
 • 132-Elvedika
 • 144-Hes
 • 1728-Thes
 • 20736-Mil
 • 248832-Mild

Liczebniki porządkowe tworzone są tak samo jak przymiotniki, którymi z gramatycznego punktu widzenia w języku Sebreńskim są.

Advertisement