Conlang Wiki
Advertisement
Język akiyng
븐 아키응 주무
Fỳn akiýng zúmu
Regiony : -
Ilość mówiących prawd. 2 osoby
Sposoby zapisu: łaciński, hangylH*, grecki, cyrylica*, kanaH, hebrajski, arabski, kannada**
*zmodyfikowane
Hkorzysta ze znaków chińskich
Klasyfikacja: języki sztuczne

języki kiyng
akiyng

Status urzędowy
Język urzędowy : -
Oficjalna regulacja: Songwam, Mighawaka
Kody
Conlanger–1 Ai, aki
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.

Akiyng (ai. fỳn akiýng, akiýngyl 븐 아키응 주무, akiýngyl z sinshá 語아키응詁, alfabet grecki Ακιύνγ, cyrylica Акі́ың, kana アキーング・, kannada ವೀನ ಅಕಿಈಣ ಜುಮು) - eksperymentalny język sztuczny, który z zamierzenia ma wizualnie przypominać języki wschodu, szczególnie koreański, lecz słownictwa nie czerpie z żadnych innych języków; pierwotnie tworzyła go grupa osób zwanych 짠카 Xán-ka ("ludzie słów") zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami, przy czym obecnie rozwojem języka zajmują się wspólnie RWHÔ pod pseudonimem Songwam i twórca o krótkim i subtelnym nicku Mighàwaka Ưssứnâk Pavđpwấlhxwảlh.
Wraz z językami ahtialańskim oraz aerais tworzy grupę języków użytkownika RWHÔ zwaną 3A (trzy A).

Klasyfikacja[]

Język akiýng jest zaliczany do języków sztucznych eksperymentalnych, a jego celem jest upodobnienie jego brzmienia do języków wschodnich, zwłaszcza koreańskiego, a przede wszystkim istnieje jako język testowy dla wykorzystania różnych technik pisania. Obecnie powstały zasady pisowni dla siedmiu systemów pisma. Język ten nie czerpie samego słownictwa z innych języków, a jedynie upodabnia ich brzmienie. Dopuszcza jednak zapożyczenia, także z języków sztucznych.

Gdyby jakaś grupa ludności posługiwała się nim rzeczywiście, byłby to język izolowany.

Historia[]

Język tworzyła początkowo grupa kilku osób, zwanych 짠카 Xán-ka ("ludzie słowa"), określających dla niego zasady i sposób pisania. Jednak w miarę jak Xán-ka zniechęcili się do tworzenia języka, jedna osoba została i tworzy go nadal.

Dialekty i odmiany[]

W przypadku tworzenia języka przez grupę osób, każda miała pewny wkład w tworzeniu akiýng, ale używając go we własnym zakresie, wprowadzała pewne zmiany. Zmiany te tworzyły nieoficjalne odmiany języka, powodując powstawanie tzw. dialektów. Dzisiaj RWHÔ i Mighawaka są jedynymi ludźmi oficjalnie tworzącym go, a jego dialekt połączył się z oficjalnym akiýngiem. Odkryto jednak dowody na to, że niektóre osoby wciąż tworzą własne odmiany języka, często w wysokim stopniu różniące się od wersji RWHÔ akiýng. Jedną z nich jest tzw. h akiýng. Używany w nim jest bansiot (ᅀ) jako składowy (W akiyngu tylko jako ᅆ ) oraz "ㅉ" czytane jako "dzdz", podczas gdy w akiyngu jako "sz". ㄹ nie czyta się również jak angielskie "r", co ma miejsce w akiýngu.

Pisownia[]

Lupa2
Główny artykuł: Pisownia w języku akiyng

Język akiyng za podstawowe pisma uznaje alfabet łaciński, zwany Látin 라틴, oraz nieznacznie zmodyfikowany alfabet koreański. Nazwa tego ostatniego, 아키은글 akieungeul, wynika z faktu iż w Korei północnej funkcjonuje nazwa 조선글 joseongeul, a w południowej - 한글 hangeul, od nazw tych państw, więc dla uproszczenia nazwano hangyl w akiýngu od nazwy języka.
Oficjalnie 19 stycznia 2008 roku została zatwierdzona reforma pisma. Kolejna zmiana została wprowadzona 6 lutego, a nowy system pisania uznany za obowiązujący.

Lista znaków występujących w alfabecie łacińskim:

A Ê E Î I Y O Ô U Ư R V L S J Z N Ŋ M P Ƥ F K G H T Ş D X C Ċ Q W

Dwuznaki:

Îa Îe Îê Îô Îo Îu Ưa Ưê Ưo Ưi Ng Ss Dd Gg

Poniższa tabela zawiera również dawną pisownię. W przypadku znaków, które zmieniały się dwa razy, opisano to kolejno D1 dla najstarszej wersji, oraz D2 dla starej.

Łaciński
Látin
Akiýngyl
아키은글
Grecki
Ελλήνικι
Cyrylica
Кіріллікі
Hiragana & Katakana
ひらがな & カタカナ
Hebrajski
יוֿעֿריט
Arabski
?????
Kannada
ಕನ್ನದ
Czytanie
Samogłoski
A a Α α А а
א ا
polskie a w karty
Ê ê
D2: Â â
D1: Æ æ
Ἂ ἂ
Dawniej: Æ æ
Ә ә
Dawniej: Æ æ
あえ
アエ
אֿ اِ
angielskie a w cat
E e Ε ε Э э
ע nie określono
polskie e w embargo
Î î
D2: Ư ư
D1: Ei ei
Η η И и
Dawniej: З з
えい
エイ
עי ي
polskie i w minuta
Ô ô
D2: O o
Ο ο О о えい
エイ
ו nie określono
niemieckie o w Kohl
Y y Υ υ Ы ы いー
イー
יֿ عַ
polskie y w myślę
U u Ω ω У у
וּ و
polskie u w muszę
I i Ι ι І і
Dawniej: И и

י ي
ಿ
polskie i w indyk
O o
D2: Ê ê
D1: Eo eo
Ἕ ἕ Ү ү
Dawniej: Є є
えお
エオ
עֿ ئֵ
polskie o w Polska
Îa îa
D2: Đa đa
D1: Ya ya
Ϊα ϊα Я я
יא ي ಇಅ
ಇಾ
polskie ja w jabłko
Îe îe
D2: Đe đe
D1: Ye ye
Ϊε ϊε Е е いぇ
イェ
יע يِ ಇಎ
ಇೆ
polskie je w jedyna
Îê îê
D2: Đâ đâ
D1: Yæ yæ
Ϊἂ ϊἂ
Dawniej: Ϊæ ϊæ
? ?
Dawniej: Иæ иæ
いぇお
イェオ
יאֿ يئ ಇಆ
ಇೌ
złączenie i oraz a w angielskim cat
Îô îô
D2: Đo đo
D1: Yo yo
Ϊο ϊο Һ һ
Dawniej: Ё ё

יו يُ ಇಒ
ಇೊ
brak przykładu
Îu îu
D2: Đu đu
D1: Yu yu
Ϊω ϊω Ю ю
יוֿ ي ಇಉ
ಇು
polskie ju w jutro
Îo îo
D2: Đê đê
D1: Yeo yeo
Ϊἕ ϊἕ Й й
Dawniej: Иє иє
いぇお
イェオ
יעֿ يئ ಇಓ
ಇೋ
polskie jo w jodła
Ưa ưa
D2: Wa wa
Ωα ωα Ұа ұа
Dawniej: Ла ла

וֿא وا ಉಅ
ಉಾ
polskie ła w łania
Ưê ưê
D2: Wâ wâ
D1: Wæ wæ
Ωἂ ωἂ Ұә ұә
Dawniej: Лæ лæ
わえ
ワエ
וֿע nie określono ಉಔ
ಉೌ
złączenie ł oraz a w angielskim cat
Ưo ưo
D2: Wê wê
D1: Weo weo
Ωἕ ωἕ Ұү ұү
Dawniej: Лє лє
うぇお
ウェオ
וֿעֿ nie określono ಉಓ ಉೋ polskie ło w łopata
Ưi ưi
D2: Wi wi
Ωι ωι Ұі ұі
Dawniej: Ли ли
うぃ
ウィ
וֿי nie określono ಉಇ
ಉಿ
angielskie wee w weed
Spółgłoski
Ng ng Νγ νγ Ң ң
Dawniej: Нг нг
んぐ・
ング・
ןֿ نگ polskie ng w gang
R r Ρ ρ Р р る・
ル・
ר ر polskie r w rower
lub polskie l w lampa
lub angielskie r w ready
L l Λ λ Л л
Dawniej: L l
る・
ル・
ל ل polskie l w lampa
lub polskie r w rower
lub angielskie r w ready
S s
Dawniej: S s
Σ σ С с
Dawniej: С с
す・
ス・
ס س polskie s w sos
Ş ş
D2: q
D1: t
ς щ
Dawniej: т
つ・
ツ・
ס س polskie cu w cukier
Ss ss Σσ σσ Сс сс っす・
ッス・
סס ص polskie ss w ssać
Z z
Dawniej: J j
Ζ ζ З з
Dawniej: Ж ж
じゅ・
ジュ・
ז ج polskie dz w dzwon1
J j
Dawniej: J j
? ?
Dawniej: Ζ ζ
Ж ж
Dawniej: Ж ж
じゅ・
ジュ・
זֿ ج polskie w dźwięk1
lub polskie w dżuma1
X x
Dawniej: Sh sh
Ψ ψ Ш ш し・
シ・
ש ش polskie ś w świat
lub polskie sz w szewc
C c
Dawniej: Ch ch
Ξ ξ Ц ц
Dawniej: Ч ч
ち・
チ・
צ
צ
چ polskie c w cera
Ċ ċ
D2: Ơ ơ
D1: Ch ch
Ξ ξ Ч ч
Dawniej: Ч ч
ち・
チ・
צ
צ
چ polskie ci w ciągnij
lub polskie cz w czar
N n Ν ν Н н
נ
ן
ن polskie n w nakładka
M m Μ μ М м む・
ム・
מ
ם
م polskie m w Monika
P p Π π П п ぷ・
プ・
ב ب polskie p w pancerz
lub polskie b w bomba
Ƥ ƥ ˒
D2: Đp đp
D1: P' p'
Μπ μπ Ғ ғ
Dawniej: Пь пь
ぴゅ
ピュ
פֿ پ polskie pi w pić2
F f Φ φ Ф ф ふ・
フ・
פ
ף
ف polskie f w fan
lub polskie b w bomba
K k Κ κ К к く・
ク・
ק ףּ polskie k w kokon
G g Γ γ Г г ぐ・
グ・
ג گ polskie g w gwardia
lub polskie k w kokon
H h Χ χ Х х は・
ハ・
ח ه polskie h w Hugo
T t Τ τ Т т た・
タ・
ט ت polskie t w tort
D d Δ δ Д д ど・
ド・
טֿ د polskie d w dom
Rzadko używane
Gg gg Γγ γγ Гг гг っぐ・
ッグ・
גג گگ ಗ್ಗ angielskie gg w mugging
Dd dd Δδ δδ Дд дд っど・
ッド・
טֿטֿ دد ದ್ದ angielskie dd w additional
Wù wù Λὡ Ұу̀ ұу̀
Dawniej:Лу̀

וֿוֿ nie określono
ಉು
polskie łu w łuna3
Wò wò Λὁ Ұо̀ үо̀
Dawniej:Ло̀

וֿו nie określono ಉಒ
ಉೊ
polskie ło w łosoś3

1istnieje parę wyjątków, np. 지, które poprawnie zapisywane jest zi i wymawiane przez polskie /z/.
2
samogłoska po "p" jest zawsze jotowana, a jeśli następnym znakiem jest spółgłoska, wymawia się "pi"
3wù i wò występują wyłącznie jako długie samogłoski.

Długość samogłosek[]

Od pierwszych założeń dot. języka wiadomo, że nie będzie on zawierał skomplikowanych tonów, obecnych w niektórych językach wschodnioazjatyckich (np. w chińskim, wietnamskim, laotańskim), ale za to wielką rolę odgrywa tu długość samogłosek.

Długość Samogłoska Oznaczenie w
alfabecie łacińskim
Przykład
0 niema å ti̊ráş
huk
0,5 krótka nieakcentowana
Dawniej: â
ạm
kot
0,5 krótka akcentowana ạ́
Dawniej: ã
mazạ́
źdźbło trawy
0,5 krótka przerwana mảna̅
strzał
1 nieakcentowana a akiỳng
język akiỳng
1 akcentowana á
Dawniej: à
kágang kấng
to jest
2 długa nieakcentowana à
Dawniej: á
lemór xéngtù
mieszkanie
2 długa akcentowana hỏ
partykuła określająca
pochodzenie
4 bardzo długa nieakcentowana ã
Dawniej: ā

koniec
4 bardzo długa akcentowana ạ̃
Dawniej: ä
ahạnmạ̃
koniec świata

Od 10 grudnia 2007 roku zaznaczanie akcentu i symboli oznaczających długość samogłosek w słowach mających dwie i więcej sylab w alfabecie łacińskim, greckim i cyrylicy jest obowiązkowe. W alfabecie koreańskim i w kanie akcentów nie zaznacza się, podobnie jak w piśmie hebrajskim, arabskim i kannadzie i większości innych pism, a znaczenie słowa wynika z kontekstu.

Podstawowe zwroty[]

  • Jak masz na imię? - 산 카낞 호 믜/틔 엻ㅋ San kánanh họ mư/tư đêvh?
  • Mam na imię... - 잔 민/븨 닌 ... jan min/fư nin..
  • Dzień dobry - 참빠요 ơámđpađo
  • Tak - 뇸 nđom
  • Nie - 눈 nun
  • Czy mówisz po polsku? - 산 자온/파운 믜주무/틔주무 語 폴슼키 San jáon/páun mư zúmu/tư zúmu fỳn pólsykki?
  • Czy mówi Pan/Pani/mówią Państwo po polsku? - 산 지사/래바 믜주무/틔주무 語 폴슼키 San jísa/râbá mư zúmu/tư zúmu fỳn pólsykki?

Zobacz też[]

Advertisement