Conlang Wiki
Advertisement
Anbopceda.

Język anbopadzki, daw. anbopdyjski (anbocp'dres lub anbop'des) - dzieło wczesnej językotwórczości Milya0. Wraz z satyką i milangią należy do trzech wielkich języków tego twórcy sprzed poznania Forum.

W poniższym artykule zastosowano transkrypcję łacińską anbopcedy.

Historia[]

Język anbopadzki najprawdopodobniej został stworzony w roku 2006. W stosunku do innych języków tego okresu twórczości Miłego, posiada wiele innowacji i jest bardzo dobrze opisany - w szczególności koniugacja.

Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z zeszytu "Wcale Nie! 2". Był również opisywany w zeszytach "Wcale Nie 3" i "Wcale Nie 7". Język bardzo przypominający anbopadzki, ale z czterema przypadkami, pojawił się w zeszycie "Siłomoc 1".

Ponadto niezwykle trudno jednoznacznie zakwalifikować dany zapisek do konkretnego języka. Nierzadko pozostaje analiza użytej pisowni i słownictwa.

Możliwe, że autor będzie kontynuował projekt.

Innowacje[]

Niewątpliwie do innowacji wymyślonych bez oparcia na zewnętrznych źródłach należą:

  • ekskluzywność/inkluzywność 1. os. l. mnogiej (wraz z zaimkiem neutralnym), później zarzucona:
    • np. estesm - jesteśmy; estest - ja i ty jesteśmy; sätent - ja i oni jesteśmy.
  • odmiana prefiksowa:
    • np. kates - koty -> en'kates - kotów; säti - są -> de'säti - byli.
  • odmiana partykuł przez osoby (por. fińska partykuła przecząca):
    • np. češ - czy ty; neš - ty nie; čy'neš - czy ty nie.

Zaimki[]

Wcale Nie 2[]

os. l.poj. l.mn.
1. mijk - mike
ja - mój
mijr - mirke
ja i ty - nasz
wijk - wike
my - nasz
wijr - wirke
ja i on - nasz
2. dijk - dike
ty - twój
dejr - dirke
wy - wasz
3. her - heke
on - jego
teg - tegirke
oni - ich
heg - hege
ona - jej
hejr - hirke
one - ich
neh - neke
ono - jego
ther - daher
ten - tamten
tegs - dategs
ci - tamci
theg - daheg
ta - tamta
tirks - dahir
te - tamte
teh - daneh
to - tamto
härke - därke
tu - tam

Wcale Nie 7[]

os. l.poj. l.mn.
1. mijk - mike
ja - mój
wijk - wike
my - nasz
2. dijk - dike
ty - twój
dejr - dirke
wy - wasz
3. her - hirke
on - jego
teg - tegirke
oni - ich
heg - hegke
ona - jej
hijk - hejke
one - ich
neh - neke
ono - jego
ther - d'her
ten - tamten
teg - d'teg
ci - tamci
theg - d'heg
ta - tamta
thijk - d'hijk
te - tamte
tneh - d'neh
to - tamto

Deklinacja[]

Wcale Nie 2[]

przypadek przedrostek/końcówka objaśnienie nazwa
M - to Namesäty
D en'- tego Enmesäty
C vo'- temu Vomesäty
B - to Namesäty
N ad'- tym Admesäty
N mät - z tym Namesäty
Ms. ä od'- o tym Odäsateri
W -(a)n Remäšäty
Ms. iän od'- w tym Odäsäteri
l.m.
N -(e)s
E
V
A
O -(e)si
R -(y)s'n(y)

Na przykładzie rzeczownika kats - kot.

sg pl
Nom kats kates
Gen en'kat en'kates
Dat vo'kat vo'kates
Ins ad'kat ad'kates
Pre ä od'kats ä od'katesy
Voc katen katys'ny

Koniugacja[]

Wcale Nie 2[]

het'to - mieć
1. het'tem 1. het'tesm 1a. het(u)'tesm
1b. hatu'tem
2. het'teš 2. het'tet
3. het'te 3. het'ti
machto - robić
1. machtem 1. machtesm 1a. machtesm
1b. machtam
2. machteš 2. machtet / machta
3. machte / mechts 3. machti / macheti / mechat
lerneto - uczyć się
1. lernetem 1. lernetesm 1a. lernesm
1b. lernetesm
2. lerneteš 2. lernetet
3. lernete 3. lerneti
sketesto - jeździć (na łyżwach, wrotkach, deskorolce)
1. sketesm 1. wij'sket 1a. sketest
1b. sketent
2. sketeš 2. sketet
3. skete 3. sketesi

Czasownik "być"[]

istuto - być
1. istutem 1. istutesm 1a. ist(ut)esm
1b. istutesm
2. istuteš 2. istutet
3. ist(ute) 3. sät(ut)i
säti(ta)
mijk istutem = mij'em wijk istutesm = wij'estesm
dijk istuteš = dij'esteš dejr istutet = dej'estet
ist(uto) = est('je) = sin(te)
sento - być (arch.)
1. sintem 1. sänti 1a. sintesm
1b. sätent
2. sinteš 2. sänst
3. sin(te) 3. säti

Czasy[]

esto - być
1. estem 1. estesm 1a. estest
1b. sätent
2. esteš 2. estet
3. est'je 3. säti
d'este - cz. przeszły
1. d'estem 1. d'estesm 1a. d'estest
1b. de'sätent
2. d'esteš 2. d'estet
3. d'est'je 3. de'säti
f'estes - cz. przyszły
1. f'estem 1. f'estesm 1a. f'estest
1b. fä'sätent
2. f'esteš 2. f'estet
3. f'est'je 3. fä'säti
peketo - mówić
1. pektem 1. pektesm 1a. pektesm
1b. pektesm
2. pekteš 2. pektet
3. pekte 3. peketi
de'pekte - cz. przeszły
1. de'pektem 1. de'pektesm 1a. de'pektest
1b. de'pektsent
2. de'pekteš 2. de'pektet
3. de'pekter 3. de'pekti
fä'pektes - cz. przyszły
1. fä'pektem 1. fä'pektesm 1a. fä'peketest
1b. fä'pektsent
2. fä'pekteš 2. fä'pektet
3. fä'pekter 3. fä'pekt'si
väsdento = wašto - myć
1. väsdentem 1. väsdenesm 1a. väsdenesm
1b. väsdenesm
2. väsdenteš 2. väsdenet
3. väsdente 3. väsdneti
de'wašte - cz. przeszły
1. de'wašem 1. de'wašesm 1a. de'wašest
1b. de'wašesm
2. de'wäšt 2. de'wašet
3. de'wašer 3. de'wäšeri

Tryb rozkazujący[]

lesto - czytać
1. lestem 1. lestesm 1a. lestest
1b. lestent
2. lesteš 2. lestet / lestešt
3. leste 3. lesti / lestesi
tryb rozkazujący
1. lestem per / päm lestes 1. lestesm per / päsm lestes 1a. lesteriv / päsm lestes
1b. lestent per
2. lesteräd / päš lestes 2. lesterid / pätt lestes
3. leste per 3. lesti per / päti lestes

Wcale Nie 7[]

dakto
1. daktem 1. daktesm 1a. daktest
1b. daktent
2. dakteš 2. daktet
3. dakte 3. dekti
telesto
1. telestem 1. telestesm 1a. telestest
1b. telestent
2. telesteš 2. telestet
3. teleste 3. telesti

Tryby[]

l.poj. l.mn.
bezokolicznik istuto istuto
t. oznajmujący istutem
istuteš
istute
istutesm
istutet
istuti
t. przeczący nem istutos
neš ...
ne ...
nesm istutos
net ...
nij ...
t. pytający čem istutos
češ ...
če ...
česm istutos
čet ...
čyj ...
t. przecząco-pytający čy'nem istutos
čy'neš ...
čy'ne ...
čy'nesm istutos
čy'net ...
čy'nij ...
t. rozkazujący
t. zakazujący
t. przypuszczający
t. przecząco-przypuszczający

Galeria[]

Advertisement