Conlang Wiki
Advertisement
Po lenglen anuinenin: Ahtialedai, Polski, Kencirlish, Pommeranais, Onegski
  kencirlish
(-)
 
Mówiony w Kencirle
Ilość mówiących ~ 3 400 000 (1)
Alfabet latinej temodifitom
Klasssifikatija
lengle indoeuropejen
lengle mesapijejen
lengle protoshqipen
lengl kencirlish
Informatijen shtimejen
Język urzędowy Kencirle
Regulowany przez Rrethmaqe e Delveje e Lengle Kencirlishe
kn
Sahajot qell af: Conlanger:Języki

Lengl kencirlish (pol. język kencyrlski) behajo lengl indoeuropej von kartami te lengle mesapijejene, infaj apaj travojo nott ramere e kartame te lengle protoshqipen: lengl shqip en lengl kencirlish. Ne istorijate alternative behajo lengl cyrtar e Kencirle.

Istorija[]

Alfavit en phonetik[]

Alfavit baj kencirlish folgojo von letrei 26-i: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Letra w veprojo sej teoftejo en esh behejo tendentija nga bajve e she met letri v. Kerajo te dere letre (ausher q) spekejo eshin ngashemo othi po lenglin lendqejin. Met letri q behajo problem keraj en esh bim tajil illijod.

Ausher deri lengl kencirlish mikratvojo nyftongen toshemin en treftongin dhen. Nga sg. nyftonge jan ftojo derin othi: ae, ch, dh, (gh, kh), ph, qu, sh, xh, zh. Nyftong ae spekem othi "e" langejam (/e:/) sh. daetiv /de:tiw/. Nyftong ch hurtudjo nga asimilatijate met h, en bim othi "h" nyjom skrovojod. Qu bim tenutroj met q spekatojod. Kartam hapkeraj te nyftonge ne lengle kencirlishe behajo der te "h" turunom, ebh.:

 • dh - othi ne englishe the spekom, sh. fridhof /frid'of/,
 • gh - g rendej, ne lengle mirtimotes, sehajot af Referendijin lengligin ne Kencirle 2006,1
 • kh - k rendej, ne lengle mirtimotes, kundrojot met gh,1
 • ph - teoftej, othi f spekom, sh. fosphorij /fosforij/ alta othi "ph" sh. kamphiger /kamphiger/
 • sh - othi sz lendqej spekom, sh. fushnig /fusznig/
 • xh - othi lendqej spekom, sh. dexher /dedżer/
 • zh - othi ż lendqej spekom, sh. rozh /roż/

Letra q[]

Letra q en eshig nyftong qu gotrojo sej specifisho ne speke e lengle kencirlishe. Normalo q spekom othi k sh. ne fjale makeq /makek/. Esh behejo palt kartamek te vorteke, hoj q bim othi zh spekom en esh frajo nga eshe: qikhujo /zhik-hujo/, qellimojo /zhelimojo/, qokk /zhokk/, quj /zhuj/, qellajejo /zhelajejo/, oranqa /oranzha/, reqiser /rezhiser/ en der fjalpanime othi qell /zhell/, qeqoj /zhekoj/, adqektiv /adzhektiv/. Trojani trojati teadyajeji e dere spekejve ne lengle megqdejon parafjala: zh te k ne q ne pajojo mirrotes, mih takknevig ne adtajmajo e pajtile subteleje bikos e shpertija hash e tebeha e kenna.

Nyftong qu infrantojo no hattamojek shtimejen. Ketu esh palt dantejo te alleje von kammati e fjale. Der mirr mojo esh ej spekojon tretupejo:

 • othi k ne vorteke e kamma romaneje sh. komique /komik/
 • othi ku ne vorteke tejigene e kamma anuine tepe romanej sh. qunservativ /kunserwatiw/
 • othi (lendqej) ne vorteke kencirlishe trokshe sh. quakojo /kłakojo/

Pajtile ne speke ai-aj etc.[]

Ne lengle kencirlishe behejo paren tre te nyftonge, sej eshi ngashem, attej speki te eshe mirrotejo pajotes. Esh behajo kartamek (mukdoje e ivtija met "i" en "j"): ai-aj, ei-ej en oi-oj.

 • ai / aj - kerajo kurtigo te fjaleke dajo nyftongin kencirlishin typisho: aj, apaj bim normalo /aj/ spekejod, sh. behajo (/behajo/). Ne atlaje ai ne spekojo derin met tefali dhi, attej varamejo "a" en "i" /a-i/, sh. ailv (/a-ilv/).
 • ei / ej - der pajtil behajo anuin tepe ne atlaje illim nutroj. Ej spekom normalo: /ej/, sh. dejt (/dejt/), attej u ei altejo esh anuino: "e" bim langejajod (sehajot af ae), fojort "i" asimilojo ne "j", sh. aleija (/ale:jja/) hash onei (/one:j/).
 • oi / oj - der pajtil ngashem othi ne atlaje i pare: oj oftejoj en /oj/ spekom toksho, sh. nurojo (/nurojo/), fojor oi bim met braki spekojod, sh. moij (/mo-ij/).

Gramatik[]

Gramatik kencirlish behajo isiljej krutigo tepe shirlek e lengle shqipe: komsheje en ngashemaje. Esh behajo tempore tekeroj, esh esilijon nominatojin. Palt problemen toshem trojo usherei te lengle tejigene, apaj lernojo lenglin kencirlishin von noli.

Keroj: Substantiv, verb en persone ne lengle kencirlishe

Substantiv lighojon fast nominatojin originalejin, bajgohe centruijene nott nominatin dhen makotes. Ne dette esh nominatojo te nominante pese, nod dajo formen janigin. Anuino tepe ne lengle indoeuropejene akesativ behajo nominatin i peseten en dajo formen karakteristikin -(i)n. Substantiv dajo rodarek tre ne saengelare en dhe ne plaerale, bat esh fihek keroj e nominatoje. Esh dajo qell substantiveken teregelarigenin.

Verb behajo uzhe palt anuin tepe vor goheki. Esh makojon konugatijan en tempore toshem: esh megqdojon nott present (met infinitivi "-jo" radhetes), presens, perfekt en futore. Esh behejo seter aktivig en passiv, aksativ, imperiv en praliv en vokale tre.

Persone behajo pakerom met verbi en substantivi. Esh ullejej, mih ne lengle kencirlishe persone dajem en trajnem dajo formen janigin for saengelari en plaerali, shembullin: jig rom hash jig romek

Keroj: Adqektiv, aderb en numerale ne lengle kencirlishe

Adqektiv, substantivi ngashem, nominatojo te nominante pese qell ne saengelare, qellot ne plaerale, esh makojon palt formenen femininejenin en noitrejenin, dhe for saengelari en dhe for plaerali "-en" tajotes. Esh mojo ej klajojon eshin.

Aderbin tojo esh von adqektivi dutta vanijvi e finoje "-o", esh klajojo eshin adqektivi ngashem. Esh behejo qell aderb, apaj ne kamojo koj adqektivin en der dajo finojeken anuinen tepe "-o".

Numerale nominatojo qell, attej ne dajo formen rodarejen. Esh behejo numeralen normalen, iparejen, dhenejen en tebomomen.

Keroj: Tomojon megqdomen e gramatike e lengle kencirlishe

Met dajo tihejin der an othi ne lengle lendqeje, esh rattojo imma infratran e nominate thoeje. Tojazosh mukdojo vorttamen ny, povaroshe en ujek llithojo hash tellithojo mirrojin e vorttame.

Ne syntakse vert esh tajmejo ad patshavin tebamin et bavane e vorttame. Adqektiv negejo imma po substanivin, persone vor verbin hash substantivin, aderb po verbin.

Sehajot qell[]

 • Fjalori kencirlish-lendqej

1 - nyftonge gh en kh bim sit 2007 von lengli tecitrojod.

Advertisement