Conlang Wiki
Advertisement

Język ochciewolodój (ochciewolodój czonów < oxtьvoledojь čьjenovъ < ahtialedai kienau) - tzw. ahtialański wenedyk, język sztuczny tworzony na podstawie języka ahtialańskiego poddanego zmianom fonetycznym typowym dla języka polskiego. Używany w Ochciewole (Ochciewoło < Oxtьvolo < Ahtiala) na kontynencie Miekim (Mieki < Mьkъjь < Mikui) planety Chójbarz (sic!) < Xojьbarь < Haivööri.

Przemiany głoskowe[]

Etap praindoeuropejski[]

Samogłoski[]

 • ī, ii, üü, ey > i1
 • uy, ıy > i2
 • i, ü > ь
 • ee > ě1
 • ay, oy > ě2
 • en, in, ün > ę
 • e, ey > e
 • aa, oo, öö > a
 • ñV, an(t), on, ön, un(t), ůn, ın > ą
 • a, o, ö > o
 • uu, ůů, ıı > y
 • u, ů, ı > ъ
 • Vł > (j)u

Spółgłoski[]

 • p, pp, p’, f > p
 • b, v > b
 • t, tt, t’, ṭ > t
 • d, ð > d
 • k, kk, k’, q > k
 • g, ġ, g’, ǵ > g
 • s, ṡ, ş, c, ċ, ç > s
 • z, y > z
 • s (po r u k i), h, ħ > x
 • m > m
 • n > n
 • l > l
 • r > r
 • w, ł > v
 • j > j

Etap prasłowiański[]

Samogłoski[]

 • i, ь, ę, ě, e > ji, jь, ję, jě, je / V_ lub #_
 • y, ъ, ą > vy, vъ, vą / V_ lub #_
 • a, o > va, vo / V_

Spółgłoski[]

 • k, g, x > č, ž, š / przed i1, ě1, e, ę, ь, j
 • k, g, x > c´, dz´, š / przed i2, ě2
 • kti, gti > c´i
 • dti, tti > sti
 • stn, pn, bn > sn, n

Etap lechicki[]

têra patž tu

Fonologia i zapis[]

Ochciewolodój korzysta z ortografii i fonologii polskiej. Możliwy jest również zapis w zmodyfikowanym alfabecie ahtialańskim (i, co za tym idzie, jego romanizacjach).

Czasownik[]

Czasownik w ochciewolodój generalnie ma bezokolicznik zakończony -(o)ść (większość), albo jest nieregularny (i najczęściej nieodmienny). Odmienia się przez czasy, liczby, tryby i rodzaje, z tym, że domyślny rodzaj niekoniecznie musi być związany z płcią bądź naturą osoby lub rzeczy, o której się mówi.

Czasownik posiada tryb oznajmujący, rozkazujący (osobny dla nakazu i zakazu), życzący (osobny życzący dobrze i źle), natomiast pytania są trybem całego zdania i czasownika bezpośrednio nie dotyczą.

Czasy[]

Czasownik odmieniony przez którykolwiek czas nie odmienia się już przez osoby i liczby.

pójcześć - chcieć
Forma Końcówka Tłumaczenie Czas
pójkórt -órt chciałem przeszły ciągły
pójkorę -orę zechciałem przeszły
pójkak -ak zechcę przyszły
pójcad II -ʲad zachciewam Ogólny wyrażający możliwość
bądź wskazuje na częstość
wykonywania czynności
pójczelę I -ʲelę chcę, by... Teraźniejszy wskazujący na cel robienia
tego, co robi się teraz;
spełnia funkcję imiesłowu
pójkogę -ogę chcę równocześnie z... Synchroniczny. Służy przede wszystkim do wskazania,
że czynność była wykonywana wraz z inną

Tryby[]

Czasownik zmieniony przez tryby może odmieniać się przez osoby i liczby.

Forma Końcówka Tłumaczenie Tryb
zertórz - mówisz oznajmujący
zerciesz I -ʲesz mów rozkazujący
zertorzydę -(i/y)dę mówiłbyś przypuszczający
zertorzejcho -ʲejcho nigdy nie mówisz negatywny

Osoby[]

 • Koniugacja pierwsza obejmuje większość czasowników, np. zertość, mcześć, tórznozość, pójcześć, żwoność.
 • Koniugacja druga występuje, gdy ostatnią spółgłoską tematu jest "k", zawsze przy końcówkach -kaść i -kość (z -kabstь, -kobstь < -kaavst, -kavst), np. chównokaść, olwokość, sołękość, iknójkość, lemiekość.
 • Do koniugacji trzeciej zaliczają się czasowniki z tematem zakończonym spółgłoską "w" (z -vobstь, -vъbstь < -avst, -ovst, -uvst), np. żenowość, bowość, chowopówść, rezroiwość, porchowóść.
 • Do koniugacji czwartej należą niektóre czasowniki zakończone na "(i)eść" (od ьbstь < ivst), które zanika w odmianie, np. ziesieleść, welnornieść, wsoleść, boleść.


I II III IV
inf. zertość
(mówić)
chównokaść
(widzieć)
żenowość
(zmienić)
obodzieść
(umieszczać)
czas teraźniejszy
1 sg zertosz chównokab żenowotów obodziewów
2 sg zertórz chównokarz żenowotórz obodziewórz
3 sg zertó chównoka żenowo obódź
1 pl zertóst chównokast żenowotón obodziewón
2 pl zertówcho chównokabs żenowotosz obodziewosz
3 pl zertorły chównokarły żenowotorły obodzieworły
tryb rozkazujący
2, 3 sg zerciesz chównoczesz żenowociesz obodziewiesz
1 pl zertościesz chównokaściesz żenowotoniesz obodziewoniesz
2 pl zertówsiesz chównokabsiesz żenowotosiesz obodziewosiesz
3 pl zertorlesz chównokarlesz żenowotorlesz obodzieworlesz
Advertisement