Conlang Wiki
Advertisement

Q-SAMPA to alfabet fonetyczny, którego celem jest jednoznaczne oddanie każdej głoski możliwej do wyartykułowania przy pomocy znaków dostępnych bezpośrednio ze standardowej klawiatury.

Samogłoski
i y i^> y^> i\ u\ y\^< u^< y\ u
i^_ y ^_ I Y I\ U\ Y\ U y\^_ u^_
e 2 e^> 2^> e\ o\ 2\^< o^< 2\ o
} }^w }^> }^w^> @ @^w 2\^_^< o^_^< 2\^_ o^_
E 9 E^> 9^> E\ O\ 9\^< O^< 9\ O
{ {^w {^> {^w^> @\ @\^w 9\^_^< O^_^< 9\^_ O^_
a a\ a^> a\^> a^x a\^x A^< A\^< A A\
Spółgłoski
Dwuwargowe Wargowo-zębowe Zębowe Zębowe boczne Dziąsłowe Dziąsłowe boczne Zadziąsłowe Zadziąsłowe boczne Z retrofleksją Z retrofleksją boczne Przedniopodniebienne Przedniopodniebienne boczne Podniebienne Podniebienne boczne Miękkopodniebienne Miękkopodniebienne boczne Języczkowe Języczkowe boczne Gardłowe Nagłośniowe
Nosowe ~ m= m m^>= m^> n^<= n^< n^<=^l n^<^l n= n n=^l n^l n^>= n^> n^>=^l n^>^l n`= n` n`=^l n`^l n\^<= n\^< n\^<=^l n\^<^l n\= n\ n\=^l n\^l N= N N=^l N^l N\= N\ N\=^l N\^l
Zwarte ^t p b p^> b^> t^< d^< t^<^l d^<^l t d t^l d^l t^> d^> t^>^l d^>^l t` d` t`^l d`^l t\^< d\^< t\^<^l d\^<^l t\ d\ t\^l d\^l k g k^l g^l K G K^l G^l ?\ ?\=\
Szczelinowe sybilanty ^s f\ v\ f v s^< z^< S\^< Z\^< s z S\ Z\ S Z S\^> Z\^> s` z` S\` Z\` s\ z\ s\^l z\^l x\ j\ x\^l j\^l x g\ x^l g\^l X G\ X^l G\^l H` H\` H H\
Szczelinowe niesybilanty ^s^_ f\^_ v\^_ f^_ v^_ T D T^l D^l T^> D^> T^>^l D^>^l S^_ Z^_ S\^>^_ Z\^>^_ s`^_ z`^_ S\`^_ Z\`^_ s\^_ z\^_ s\^l^_ z\^l^_ x\^_ j\^_ x\^l^_ j\^l^_ x^_ g\^_ x^l^_ g\^l^_ X^_ G\^_ X^l^_ G\^l^_ H`^_ H\`^_ H^_ H\^_
Półotwarte ^r\ V=^< V^< V= V r\=^< r\^< l=^< l^< r\= r\ l= l r\=^> r\^> l=^> l^> r\`= r\` l`= l` j=^< j^< l\=^< l=^< j= j l\= l\ W= W L= L X^_ G\^_ X^l^_ G\^l^_ H`^_ H\`^_ H^_ H\^_
Drżące ^r B= B B=^> B^> r=^< r^< r=^l r^<^l r= r r=^l r^l r=^> r^> r=^>^l r^>^l r`= r` r`=^l r`^l j=^r^< j^r^< j=^r^<^l j^r^<^l j=^r j^r j=^r^l j^r^l L=^r L^r R= R R=^l R^l H^r H\^r
Uderzeniowe ^8 V\=^< V\^< V\= V\ 4=^< 4^< L\=^< L\^< 4= 4 L\= L\ 4=^> 4^> L\=^> L\^> 4`= 4` L\`= L\` 4\=^< 4\^< 4\=^l^< 4\^l^< 4\= 4\ 4\=^l 4\^l L=^8 L^8 R=^8 R^8 X^8^l G\^8^l H^8 H\^8
Mlaski ^! ! !^> |\ |\\^< !\^< |\\ !\ |\\^> !\` |\\` !\\ !\\^l


Zwarcie krtaniowe ?
Tak zwane szczelinowe krtaniowe h h\
^w = _V=^<^w _V^<^w (labializacja - dla wargowych pierwotne)
^w\ słabsze
^w^w silniejsze
' = _j= _j
^W = _W= _W
^H = _H`^_ _H\`^_
J = j^w
w = W^w
w\ = x_f\^w
x\ = s\_x
5 = l^W
" Akcent główny
"\ Akcent poboczny
: Długość
:\ Półdługość
.\ Dodatkowa krótkość
. Podział sylaby
_\ Połączenie międzywyrazowe
Tony
^1 Bardzo wysoki
^2 Wysoki
^3 Średni
^4 Niski
^5 Bardzo niski
^2\ Wznoszący
^4\ Opadający
^1\ Przesunięcie wstępujące
^5 Przesunięcie zstępujące
^h Przydech
^g Bez plozji
^n Plozja nosowa
^l Boczny
~ Nazalizacja
~\ Szczelinowa nosowość
^z Laminalne
^d Apikalne
^p Językowo-wargowe
^^ Podwyższenie
^_ Obniżenie
^< Uprzednienie
^> Utylnienie
^x Centralizacja
^@ Zbliżenie do szwy
^{ Uniesiony korzeń języka
^} Obniżony korzeń języka
Dźwięczność
= Bezdźwięczna
=\ Dysząco dźwięczna
^a\ Luźno dźwieczna
^a Dźwięczna
^A\ Sztywno dźwięczna
^A Skrzypiąco dźwieczna
^? Glottalizacja
Advertisement