Conlang Wiki
Advertisement
Legenda
 • na czerwono oznaczone są słowa lub znaczenia archaiczne
 • na zielono oznaczone są słowa lub znaczenia z języka potocznego
 • na fioletowo oznaczone są słowa lub znaczenia charakterystyczne dla conworldu Panslawia
 • wymowę podano w IPA

A[]

Æ[]

 • ǽjte rzecz /æ:jte/ – jajo

B[]

 • bum 'rzecz /bum/ – drzewo

Đ[]

 • ðiþi rzecz /'ðiθi/ – dziecko
 • ðløgú przym /'ðløxu:/ – długi
 • ðrévu rzecz /'ðre:vu/ – drzewo
 • ðrugú zaim nieokr /'ðrugu:/ – inny
 • ðugaþi czas /'ðuγaθi/ – dąć, wiać
 • ðva licz gł /ðva/ – dwa
 • ðýgaþi czas /'ðy:γaθi/ – oddychać

E[]

F[]

 • fǽr rzecz /fæ:r/ – pióro

G[]

 • gláva rzecz /'xla:va/ – głowa
 • grbéþ rzecz /'xrbe:θ/ – grzbiet
 • grøbú przym /'xrøbu:/ – gruby
 • gruð rzecz /xruð/ – pierś
 • gvosþ rzecz /'xvosθ/ – ogon

H[]

I[]

J[]

 • zaim osob /ja:/ – ja
 • jak zaim wzg /jak/ – jak
 • jǽsþi czas /jæs:θi/ – jeść
 • jǽþra rzecz /'jæ:θra/ – wątroba
 • jiðén licz gł /'jiðe:n/ – jeden
 • jǿzyk rzecz /'jø:zyk/ – język

K[]

 • k przy /k/ – ku, do ; przed k, g: ke /ke/
 • kárel rzecz /'ka:rel/ – mężczyzna
 • klék zaim upow /kle:k/ – kilka
 • kolænu rzecz /'kolænu/ – kolano
 • kona rzecz /'kona/ – kobieta
 • kór rzecz /ko:r/ – kora
 • korén rzecz /'kore:n/ – korzeń
 • kósþ rzecz /ko:sθ/ – kość
 • 'kóþoj rzecz /'ko:θoj/ – kot
 • krǽðlu rzecz /'kræ:ðlu/ – skrzydło
 • krvi rzecz /krvi/ – krew
 • kþe zaim wzg /kʔθe/ – gdzie
 • kþu zaim wzg /kʔθu/ – kto
 • kþy zaim wzg /kʔθy/ – kiedy
 • kunesknú przym /'kuneʃnu:/ – ostatni
 • kusú przym /'kusu:/ – krótki
 • kuza rzecz /'kuza/ – skóra

L[]

 • lisþ rzecz /lisθ/ – liść
 • lús rzecz /lu:s/ – wesz

M[]

 • malú przym /'malu:/ – mały
 • málu licz nieokr /'ma:ɫu/ – mało
 • maþé rzecz /'maθe:/ – matka
 • mǽsu rzecz /'mæ:su/ – mięso
 • mnég licz nieokr /mne:x/ – dużo
 • muz rzecz /muz/ – mąż
 • zaim osob /my:/ – my

N[]

 • nakra rzecz /'nakra/ – szyja
 • przy /næ/ – na
 • part /næ:/ – nie
 • nǽkolí licz nieokr /'næ:koli:/ – trochę
 • næskélnú przym /næʃe:ɫnu:/ – poprzedni
 • noga rzecz /'noγa/ – noga
 • nogáþ rzecz /'noγa:θ/ – paznokieć
 • nos rzecz /nos/ – nos

O[]

 • ón zaim osob /o:n/ – on
 • ona zaim osob /ona/ – one (rodzaj nijaki)
 • óna zaim osob /o:na/ – ona
 • one zaim osob /one/ – one (rodzaj żeński)
 • oni zaim osob /oni/ – oni
 • ónu zaim osob /o:nu/ – ono
 • oþé /'oθe:/ – ojciec
 • ov zaim wsk /ov/ – ów
 • ova zaim wsk /ova/ – owa
 • ovu zaim wsk /ovu/ – owo

Ø[]

 • ǿgu rzecz /'ø:xu/ – ucho
 • øje rzecz /'øje/ – oko
 • østa rzecz /'østa/ – usta
 • øvðí zaim wsk /'øvði:/ – tam

P[]

 • pǽt licz gł /pæ:t/ – pięć
 • pelvæþi czas /pelvæθi/ – pluć
 • píþi czas /'pi:θi/ – pić
 • ploð rzecz /ploð/ – owoc
 • psi rzecz /psi/ – pies
 • pþita rzecz /'pʔθita/ – ptak
 • pusléðnú przym /'pusle:ðnu:/ – następny, ostatni, gorszy

R[]

 • ráp rzecz /ra:p/ – sznur
 • ríba rzecz /'ri:ba/ – ryba
 • rog rzecz /rox/ – róg
 • røka rzecz /'røka/ – ręka

S[]

 • semǽnu rzecz /'semæ:nu/ – nasiono
 • sérðæte rzecz /'se:rðæte/ – serce
 • serukú przym /'seruku:/ – szeroki
 • sesaþi czas /'sesaθi/ – ssać
 • sím zaim wsk /si:m/ – tutaj
 • skervu rzecz /'ʃervu/ – robak
 • sklovek rzecz /'ʃlovek/ – człowiek
 • sktér licz gł /ʃte:r/ – cztery
 • slǽsæþi czas /slæ:sæθi/ – słyszeć
 • smeþisé czas /smeθise:/ – śmiać się
 • sþáva rzecz /'sʔθa:va/ – gałąź
 • sþopa rzecz /'sʔθpa/ – stopa

T[]

 • ti zaim wsk /ti/ – ci
 • tu zaim wzg /tu/ – co
 • tvǽþ rzecz /tvæ:θ/ – kwiat

Þ[]

 • þa zaim wsk /θa/ – ta, te (rodzaj nijaki)
 • þamti zaim wsk /'θamti/ – tamci
 • þamþa zaim wsk /'θamθa/ – tamta, tamte (rodzaj nijaki)
 • þamþe zaim wsk /'θamθe/ – tamte (rodzaj żeński)
 • þamþen zaim wsk /'θamθen/ – tamten
 • þamþu zaim wsk /'θamθu/ – tamto
 • þe zaim wsk /θe/ – te (rodzaj żeński)
 • þen zaim wsk /θen/ – ten
 • þluk rzecz /θluk/ – tłuszcz
 • þráva rzecz /'θra:va/ – trawa
 • þræ licz gł /θræ/ – trzy
 • þrǽve rzecz /θræ:ve/ – brzuch
 • þu zaim wsk /θu/ – to
 • þulsþú przym /'θulsθu:/ – tłusty
 • þúþ zaim wsk /θu:θ/ – tutaj
 • þuzkú przym /'θuzku:/ – ciężki
 • þý zaim osob /θy:/ – ty
 • þynkú przym /θynku:/ – cienki

U[]

 • úskú przym /'u:sku:/ – wąski
 • uþrǿby rzecz /'uθrø:by/ – wnętrzności

V[]

 • vélikú przym /'ve:ɫiku:/ – wielki
 • víðeþi czas /'vi:ðeθi/ – widzieć
 • vlás rzecz /vla:s/ – włos
 • vskég zaim upow /vʃe:x/ – wszystko
 • vuz rzecz /vuz/ – wąż
 • zaim osob /vy:/ – wy
 • vyvræþi czas /'vyvræθi/ – wymiotować

X[]

Y[]

Z[]

 • zæb rzecz /zæb/ – ząb
 • zéna rzecz /'ze:na/ – żona
 • znamnú przym /'znamnu:/ – duży, znaczny
 • zvǽr rzecz /zvæ:r/ – zwierzę
Advertisement