Conlang Wiki
Advertisement

Słownik jęz. ahtialańskiego przepisany na wiki. Kolejność: chronologiczna (wg dopisania słowa do słownika). Na jego bazie powstała selekcja alfabetyczna.

Ze słownika głównego[]

 • anta анта - oparcie
 • ċante ћантє - leżeć
 • ce-u це-у - klej
 • adikuv адікув - ołówek
 • bohnuu бохнуу - buty
 • laur лаур - laur
 • haina хаіна - haina
 • lir лір - lira
 • mina міна - mina
 • devt дєвт - mgła
 • eça єча - błyszczeć
 • fonka фонка - płomień
 • hin taar хін таар - w środku
 • sen sєн - "w", podobnie jak hin хін
 • hentis - słownik
 • gahtianu гахтіану - kredki
 • hak’ хакъ - być, jest
 • iran іран - żelazo
 • var вар - ja
 • lu љу - ty
 • ka, ke, ki ка, кє, кі - ona, on, ono
 • na на - my
 • ska sка - wy
 • la, le, li ља, љє, љі - oni, one, one
 • deċ дєћ - imię
 • arta арта - głodny
 • luri љурі - co?
 • se sє - i
 • treno трєно - też
 • dar дар - rano
 • atrante атрантє - południe
 • nest нєsт - wieczór
 • çatu чату - dzień
 • uikanpa уіканпа - okazało się, wyszło
 • harak, hartak харак, хартак - dusza
 • draak драак - smok
 • vah вах - to
 • zarivst зарівsт - próbować
 • zari зарі - próba
 • et єт - z
 • mako мако - powinno, miało być
 • feum фєум - tajemnica
 • saŀdat sалдат - żołnierz
 • tuiger туігєр - kamień
 • teker тєкєр - tutaj
 • pursui пурsуі - mistrz
 • gadja гадја - robak, robal, glista
 • bozuar бозуар - wąż; pot. penis
 • kşeg (ki-) кшєг (кі-) - 0 zero
 • onoz (o-) оноз (о-) - 1 jeden
 • dui (di-) дуі (ді-) - 2 dwa
 • izna (i-) ізна (і-) - 3 trzy
 • pae (pi-) пає (пі-) - 4 cztery
 • jaua (yo-) јауа (ω-) - 5 pięć
 • cre (bi-) црє (бі-) - 6 sześć
 • ware (wi-) жарє (жі-) - 7 siedem
 • laxu (li-) љаѯу (љі-) - 8 osiem
 • nai (ni-) наі (ні-) - 9 dziewięć
 • mea (mi-) мєа (мі-) - A (10) dziesięć
 • siw (si-) sіж (sі-) - B (11) jedenaście
 • ayge (ayi-) ӓгє (ӓі-) - C (12) dwanaście
 • doon (do-) доон (до-) - D (13) trzynaście
 • şag (şi-) шаг (ші-) - E (14) czternaście
 • ıl (ı-) ыљ (ы-) - F (15) piętnaście
 • hayıx, kiraja хаӳѯ, кіраја - 10 (16) szesnaście
 • hit, prohit хіт, прохіт - proszę
 • irtin іртін - przepraszam
 • acreu, acren ацрєу, ацрєн - dziękować
 • baas бааs - siła, potęga, moc
 • granti, dranti гранті, дранті - wielki, wielkość; podziw
 • ver вєр - większy, mocniejszy, silniejszy
 • ta та - mniejszy, słabszy
 • ir ір - dawać, brać, mieć, posiadać (dawniejsza, uniwersalna forma); jako ir- oznacza posiadanie; jako osobne słowo stosowane jako stopień najwyższy przymiotnika (np. ir granti)
 • freo фрєо - teraz
 • şaro шаро - wygrać
 • zuam зуам - przegrać
 • yukrai юкраі - ostatni
 • hast хаsт - promień
 • ontra онтра - mrok
 • sarqa sарҁа - skrzydło
 • fatal фатаљ - atak finalny, fatality
 • cistire ціsтірє - sklep
 • pra пра - pół
 • prahadi прахаді - bułka
 • -art -арт - czas przeszły
 • g’ гъ - ok. przycz. (praktycznie nieużywany)
 • sınialı, sniag, ṡniag sыніаљы, sніаг, щніаг - śnieg
 • itavst ітавsт - topnieć
 • ikanp іканп - nowy, tworzyć
 • drast драsт - szok, zdenerwowanie, stres, zaskoczenie
 • nika ніка - widzę
 • hecra хєцра - ptak
 • utake утакє - zemsta
 • tria тріа - ochrona, obrona
 • ırataak ыратаак - kastrat
 • diatro діатро - prawie, nie do końca
 • lare љарє - gdzie?
 • alare аљарє - gdzieś
 • jaka јака - nigdy
 • ne нє - nie
 • nesiavst, nesian нєsіавsт, нєsіан - myśleć
 • et єт - z, o
 • dostre доsтрє - dość
 • tıiu тыіу - kto?
 • atıiu атыіу - ktoś
 • k’a къ - by (wynika, dlatego)
 • grůder грұдєр - hangar, magazyn
 • tnae ԏає - spokój
 • nlokra нљокра - diament
 • fugid фугід - kurz
 • kaida каіда - budynek
 • verlare вєрљарє - wszędzie
 • vetusae вєтуsає - sposób, wersja
 • kienau кієнау - język (forma komunikacji)
 • trakria тракріа - republika
 • -tra -тра - setki
 • -rate -ратє - tysiące


 • bnikı бнікы - liczby
 • sir sір - od
 • sar sар - do
 • sertivst sєртівsт - mieszkać
 • jartavst јартавsт - żyć
 • traivst траівsт - jeść
 • oturaakavst отураакавsт - patrzeć
 • haunaakavst хаунаакавsт - widzieć
 • yurtavst юртавsт - mówić
 • teravst тєравsт - rozumieć
 • faikevst фаікєвsт - chcieć
 • jaart јаарт - minister
 • artijaart артіјаарт - arcyjaart
 • veryurtavst вєрюртавsт - ogłaszać
 • zoutar зоутар - prawda
 • tazoutar тазоутар - nieprawda, kłamstwo
 • ḥavan ҳаван - wojna
 • staab sтааб - atak
 • ȷu, yu ю - od czegoś, przynależy, skądś (odpowiednik polskiego od, angielskiego of)
 • kad кад - rok
 • dlavst дљавsт - zaczynać
 • dla дља - początek
 • pentoa пєнтоа - rada
 • diaka діака - poniedziałek
 • hvaka хвака - wtorek
 • bauke баукє - środa
 • nadke надкє - czwartek
 • vadke вадкє - piątek
 • dinia дініа - sobota
 • ceantik цєантік - niedziela
 • tiŀ тіл - miesiąc
 • yadoka ядока - styczeń
 • teklih тєкљіх - luty
 • ċirlak ћірљак - marzec
 • yaxı яѯы - kwiecień
 • uzutre узутрє - maj
 • laiki љаікі - czerwiec
 • ḥegrı ҳєгры - lipiec
 • trian тріан - sierpień
 • famaki фамакі - wrzesień
 • ceoa цєоа - październik
 • davut давут - listopad
 • mioŀ міол - grudzień
 • kir кір - ale
 • tikiu тікіу - jak?
 • atikiu атікіу - jakoś
 • kantravst кантравsт - śpiewać
 • ituavst ітуавsт - uczyć się
 • kiari кіарі - zmuszać; okiwać, oszukać
 • tauka таука - ojciec
 • şari шарі - matka
 • tiake тіакє - córka
 • neke нєкє - syn
 • ölia өљіа - brat
 • falia фаљіа - siostra
 • wua жуа - wujek
 • hea хєа - ciocia
 • enodiaka єнодіака - babcia
 • ikiodaka ікіодака - dziadek
 • elik єљік - cukier
 • saavst sаавsт - czcić
 • saant sаант - święty
 • -aak -аак - czas przyszły
 • aak аак - przyszłość
 • nee нєє - król
 • nea нєа - królestwo
 • orik орік - chleb
 • aliakavst аљіакавsт - wybaczyć
 • noor ноор - wina, grzech
 • tirk тірк - człowiek
 • tesiaka тєsіака - hymn
 • gianovst гіановsт - robić
 • taunt таунт - trudny
 • haint хаінт - średni
 • yaulint яуљінт - prosty
 • ŀanik ланік - kwiat
 • seiakı sєіакы - rząd
 • strian sтріан - wyspa
 • hnottu һотту - góra
 • hal хаљ - mapa
 • verha - wszystko, razem, w sumie
 • kili - gdy
 • tarki - biały
 • ekuati - niebieski
 • yetki - czarny
 • tanti - czerwony
 • leikki - zielony
 • kadrai - żółty
 • dakadrai - pomarańczowy
 • daekuati - fioletowy
 • datranti - różowy
 • seŀari - szary
 • etranti - szkarłatny
 • e- - bardziej
 • da- - mniej
 • hinakı - kolory
 • flet - część
 • itnov - unia, związek; zjednoczenie
 • itnovst - jednoczyć
 • sina - cześć, witaj
 • faravst - zabijać, mordować
 • farö - morderstwo
 • nůri - dlaczego?
 • henno - ponieważ
 • tuaak - szturm, uderzenie; włamanie
 • nezoutar - nieprawda, fałsz
 • fun - koniec
 • axa - kolega, kumpel, przyjaciel
 • pomki - nowy
 • emtle - stary
 • atkunt - główny, ważny
 • putku - kartka, strona (też internetowa); książka
 • elhaunaakavst - pokazać
 • ik - móc
 • -ik - móc (cząstka osobowa)
 • salankavst - tłumaczyć
 • klavst - klonować, kopiować, dublować
 • talen - tekst; księga
 • nudunt - inny
 • fletı - rodzaje, kategorie
 • pilik - miejsce
 • safhanavst - ujawniać, pokazywać
 • ukravst - zamieniać
 • yurt - temat, rozmowa
 • sugukuvst - pomoc, przy pomocy
 • muvst - wierzyć (kogo? czego? - pol. komu? czemu?)
 • muvalak - wiara
 • tak - nazwa
 • munik - symbol, litera
 • ċedukvst - używać
 • pudu - kontynent
 • aak - przeszłość
 • udobna - komunikacja
 • pkatn - głos
 • cunk - system
 • inovst - pamiętać
 • ino - pamięć
 • o - przed
 • yo - po
 • yenobuvst - pisać
 • dalu - powinieneś, powinnaś
 • ahtyaŀume - pancernik
 • lunük - flaga
 • ceue - miasto
 • atkunt-ceue - stolica
 • budu - kiedy?
 • feltrab - okupant
 • sell - telefon komórkowy
 • padulivst - zabierać miejsce, zajmować
 • ode - obok, near
 • ikib - wioska; plemię
 • osari - prawie, nie do końca
 • yaduluvst - wiedzieć
 • van - słowo
 • lovnod - który?
 • ano - nie być, nie jest
 • padan - tytuł, status
 • flet - jedna z pięciu części Ahtialii
 • udar - praca, robota, zajęcie
 • udaravst - pracować
 • terd - imię i nazwisko (jako jedność; np. dokumentach)
 • pold - partia; ugrupowanie polityczne
 • dakban - zarządca
 • laced - szkoła
 • art - jedzenie, żywność
 • kokori - pokój, spokój
 • torlu - broń, uzbrojenie
 • halanu - ręcznie, odręcznie; ręczne, ręcznie wykonane
 • dak - nad
 • dok - pod
 • dek - lewo
 • duk - prawo
 • verdak - przed wydarzeniem
 • udok - rzadko
 • dadok - często
 • rirya - zwyczaj, wyjątkowy
 • dor - taki, jak
 • doravst - porównywać
 • menol - problem
 • lorinavst - pisać
 • verlorinavst - opisać
 • odolan - poparcie
 • zunůrk - wpływ
 • aiu - lud, ludzie, naród (także tirkı)
 • vnatirk - gościnność
 • yumori - pokój (stan bez wojny, braku wojny)
 • ratta - kara
 • ukanikaj - terrorysta
 • nolan - cmentarz
 • nald - twardy
 • ovant - miękkie
 • paod - wybory
 • tandak - fosfor
 • nokat - powstaniec
 • ibuvst - pewny
 • xars - pole
 • iŀunald - ryba
 • das - północ
 • us - południe
 • nos - wschód
 • has - zachód
 • kakkı - kolonie
 • uvalwanevst - celować
 • uvalwa - cel
 • iknyak - żart
 • delib - kąt
 • stak - pomarańcza
 • dragnovst - niszczyć
 • inaduk - reżyster
 • inad - film
 • ulikt - niezwykły, poruszający
 • yuraj - przysłowie
 • nakl - dosłownie
 • pajdo - podobieństwo
 • unajdo - różnica
 • blah - znaczenie
 • çaluk - wiedza
 • neçaluk - niewiedza
 • ḥodu - ignorancja
 • fac nak’ - zależy od
 • şaak - sposób
 • zartant - konserwatywność, konserwatywny
 • dakanhavst - trząść się
 • dakanha - wstrząs
 • boltavst - kraść; konfiskować
 • bolte - kradzież
 • naalavst - połączyć, łączyć
 • kunok - srebro
 • lok - ulica
 • kalinaı - gramatyka
 • kikianovst - uczyć się
 • ċab - forma
 • gnah - wzór
 • nak’ - o czymś, o
 • nalyu - spółgłoska
 • nenalyu - samogłoska
 • alyu - głoska
 • van - słowo
 • munik - litera, znak
 • padaljunu - rzeczownik
 • ikailjunu - czasownik
 • fahnaljunu - zaimek
 • nekajunu - przymiotnik
 • ibikijunu - przysłówek
 • bnekajunu - liczebnik
 • nolajunu - przyimek
 • knah - czasy
 • onolok - deklinacja
 • blasknı - przypadki
 • ůnůlok - koniugacja
 • flet - rodzaj
 • ilukant - żeński
 • ürikant - męski
 • bnik - liczba (te-, ver-)
 • balik - regularny
 • nebalik - nieregularny
 • pik - strona
 • pik-na - strona czynna
 • pik-ba - strona bierna
 • kara - tryb
 • kara drast - tryb rozkazujący
 • kara ovant - tryb oznajmujący
 • kara akönt - tryb przypuszczający
 • blok - imiesłów
 • knak - mianownik
 • dunak - dopełniacz
 • aknak - celownik
 • runak - biernik
 • anakn - narzędnik
 • bunak - miejscownik
 • hovok - wołacz
 • tıiu - kto?
 • luri - co?
 • feiu - kogo?
 • faiu - czego?
 • laiu - komu?
 • loiu - czemu?
 • neiu - kogo?
 • naiu - co? (B.)
 • et tıiu - z kim?
 • et luri - z czym?
 • nak’ tıiu - o kim?
 • nak’ luri - o czym?
 • en - zawołanie, o! (faktycznie słowo utworzone na potrzeby języków, które tego używają)
 • iknaikavst - odmieniać
 • vut - broń
 • hecra - ptak
 • loh - choroba
 • teoxant - ciekawe
 • kajg - pokój (pomieszczenie)
 • alokavst - utracić, tracić
 • alinavst - zyskiwać
 • alin - zysk
 • alok - strata
 • asn - góra (kierunek)
 • osn - dół (kierunek)
 • grakd - gramatyka
 • talin - potrzeba
 • talinavst - potrzebować
 • vervan - zdanie
 • okoos - słaby
 • nobu - kolejność
 • uzu - do widzenia, żegnaj, cześć
 • şu - jakiś, jakaś, jakieś
 • şdraaḥ, şah, ṡaa - dodawane do pytań
 • kazu - wprowadza stronę bierną (został, została)
 • molivst - rodzić
 • klok - dokładnie
 • nyu - dobry
 • nya - dobra, dobry (bardziej uniwersalne, pierwotnie tylko żeńskie)
 • pan - zawierający, mówiący o
 • -ik, ik - móc
 • ibiknovst - znaleźć
 • ibok - część
 • kast - ucieczka
 • kastak - uciekinier
 • -ak - wykonawca czynności
 • moik - razem, wspólnie
 • fujaac - granica
 • lyeme - pożywienie, żywność
 • lyemekavst - jeść (ogólnie)
 • adomikavst - jeść śniadanie
 • edemakavst - jeść obiad
 • udarikavst - jeść podwieczorek, drugi obiad
 • haikavst - jeść kolację
 • trivna - zawsze
 • elionavst - zamykać, zakończyć
 • molionavst - otwierać
 • peluke - okno
 • ekvuno - elektryczność
 • unzı - bomba, bomby
 • menunt - gotowy
 • vontra - huk
 • intra ȷu - zapowiada, zwiastuje, wprowadza; symbolizuje
 • uver - więcej
 • teter - mniej
 • moilu - światło
 • viru - już, niedługo, wkrótce; potem, później, wtem
 • tlami - wkrótce, niedługo
 • vahhn - klątwa
 • zaar - walka
 • mekis - torba
 • vost - atak nożem, chlaśnięcie
 • bivoh - kopnięcie, wykop
 • dzona - prędkość, szybkość, sprawność
 • kirvai - kryjówka
 • hias - brygada, zespół
 • kirrara - zamieć
 • gewan - samochód
 • hain boud - poślizg (na lodzie)
 • erhuknevst - przesuwać, przemieszczać
 • vöört - lód
 • aidayz - beton
 • kayza - sprawiedliwość
 • semenċi - potwór
 • hazai - powstawać
 • ssaypayda - sztuczny, nieprawdziwy, fałszywy
 • maara - świat
 • samoi - tylko, nawet
 • varminnas - byk
 • webzn - szczur
 • asini - grawitacja
 • amayn - ciecz
 • ho - cały
 • sempr (właśc. "sempůr", tradycyjnie zapis bez ů) - sempr, ahtialańska jednostka temperatury
 • ḥommun - nienawiść
 • porḥovst - gwałcić
 • porḥo - gwałt
 • tarja - technika
 • maimori - okaryna; jakiś prymitywny instrument
 • nakinakh - gałka oczna
 • tirame - klatka piersiowa
 • anaz - pies
 • rhainar - groźba
 • boavst - umierać (paradoks, pierwotnie to znaczyło "rodzić się")
 • hoapauvst - urodzić się
 • knami - staranie
 • knamyuk - "staracz"
 • simay - cud
 • gemo - podziw, respekt
 • çunıka - zło
 • qai - "ale" (jakieś przeciwieństwo)
 • lainivst - ratować
 • stau - drogi, droga (w sensie wartości emocjonalnej)
 • aida - wczoraj
 • spas - jutro
 • jaka nesian - nie mam pojęcia (dosłownie: nigdy nie myślę)
 • koytau - upał
 • estıriavst - zapomnieć
 • vermik - wszyscy
 • kneyr - tajny, skrywany
 • pıntia - instytut
 • laced pıntia - szkoła podstawowa
 • laced - szkoła
 • ăpyntia - uniwersytet
 • ṡmu - ten, który coś robi
 • entint - wiele, liczebny
 • fanıtno - pomoc
 • untnaiya - nagroda
 • boiu - posąg
 • boiadu - statuetka
 • ımarya - plastik
 • vitmr - dziecko
 • mualnya - wyobrażać
 • mual - wyobraźnia
 • panta - spojrzenie
 • kirmya - współczucie
 • aymu - uczucia
 • oym - pełna, pełen, pełne
 • hnu - więzień
 • smăib - kielich
 • tah - krew
 • ıst - ciało
 • ıstnya - część ciała
 • ıstnya-ho - relikwia
 • atlipavst - czytać
 • potas - czas
 • ampi - ważne
 • ŀamine - bezpieczeństwo
 • beypas - szczęście
 • amiya - legenda, baśń, opowieść
 • antkoro - początek, wstęp; prolog
 • istaihoro - koniec, zakończenie; epilog
 • Aṭos - Bóg
 • bıse - bezład, chaos
 • pa lan - pustynia
 • kıunko - powierzchnia; sufit
 • pantua - historia
 • el - pomiędzy
 • taynt - suchy
 • milant - mokry
 • cuınya - apostrof
 • sakko - myślnik
 • aikoa - stary (żywotny: człowiek, roślina, zwierzę)
 • amů - młody
 • tasku - grafika, obraz, obrazek
 • taskunt - obrazowy
 • yın ȷu mahha - pory roku
 • yın - pora
 • mahha - rok (zespół wydarzeń czasowych, inaczej: kad)
 • zır - wiosna
 • ḥan - lato
 • jis - jesień
 • ŀen - zima
 • maşi - dzień; dzień+noc; doba
 • diaiya - tworzyć, stworzyć
 • saima - planeta
 • ŀanen - rośliny
 • senki - zwierzęta
 • hamanavst - rozmawiać
 • kçak’, çak’ - noc
 • myo - gwiazdy
 • mio - gwiazda
 • abadivst - umieszczać, zmieniać położenie, lokować
 • abadiv - lokacja
 • balivst - przyglądać się
 • hımasse - ogólnie
 • ħab - powódź
 • s”ın - susza
 • hal - istota, byt
 • mou - życie
 • ḥan - śmierć
 • zimavst - latać
 • cedyasıavst - pływać
 • ayşa - władza
 • ayşavst - panować, władać, sprawować władzę
 • alin-ik - dawać
 • alok-ik - zabierać, odbierać
 • sınsuavst - poruszać się
 • skavint - straszne
 • çen - serce
 • illavst - wierzyć
 • illa - wiara
 • ema - sztuka
 • kalinavst - odpoczywać
 • ŀen - praca
 • genoavst - zmienić coś, zmienić stan, zmieniać
 • untıs - godność
 • selid - rozum
 • mmys - sumienie
 • ıydovst - robić
 • eh - jeszcze (np. jeszcze nie)
 • hala - rozkaz
 • halavst - rozkazywać
 • mok - pył
 • miyavst - dawać, obdarowywać; wyświadczać przysługę
 • avuma - encyklopedia
 • sımġuver - uniwersalny
 • tımmunai - federacja
 • ampima - cywilizacja; technika; rozwój techniki, postęp
 • yempoya - geografia (nie tylko jako nauka)
 • İna - Ziemia (planeta)
 • ıston - rzeźnia
 • ıstontorlu - vu khi huy diet hang loat
 • jumljoant - pierwotny, oryginalny; prymitywny
 • nůmyo - piękny, piękna
 • nůhon - wygląd
 • mım - rzeka
 • luri z”ait’an - tam! (np. odpowiedź na lare?)
 • aluumis - złoto
 • ġemana - porządek
 • īman - sprytny
 • knahara - straż
 • uykaan - zmrok
 • stahanovst - odejść, odchodzić
 • dagancaraz - opaść, paść
 • mu - "tak, że", "w ten sposób, że"
 • heġo - sprawa
 • vanakn - dużo, wiele
 • sakaī - więcej!
 • sevai - mniej!
 • taykaavst - szukać
 • anvuuvst - znaleźć
 • pseıṭevst - spać
 • kama - zapach
 • kamavst - czuć zapach; rzadziej jako: wąchać
 • kııh - samotny, samotność
 • lak’ - przez
 • kırnant - zmęczony
 • un’alivst - sprawdzać, szukać
 • aḥa - natychmiast
 • kalah - właściwy, prawidłowy
 • rru - podzielić
 • aydayvst - pomnożyć
 • navaş - prawo, zasady
 • lula - lista
 • üza - plan
 • men’a - pomysł
 • şeledaze - kultura
 • ŀanzu - autor, twórca
 • aġipsaja - cel
 • amma - traktat
 • ṭun - umowa, ugoda
 • kkainameene - deklaracja (ew. veryurt)
 • viladravst - sprawdzać, testować, badać
 • aqŀila - porządek, ład; norma; dobro
 • paliavst - prowadzić, wodzić, przewodzić, kierować, dowodzić
 • kınnadrai - prasa, gazety; opinia mediów
 • kasedrai - rycerz
 • unami - dowódca
 • īpsoah - nadzieja
 • fah - diabeł, szatan, demon
 • kiaġa - nagi, goły
 • drame (właśc. "dramö") - jeż
 • kinůra - kucharz
 • lin sunemu - kołodziej
 • lin - koło, okrąg
 • ariyamyak - piwowar
 • ariya - piwo
 • sonbak - garbarz
 • son - skóra
 • qol - świnia, wieprz
 • pali - pasterz
 • seḥaı - złodziej
 • seḥa - kradzież
 • firane - kołczan
 • eyo - pajac, błazen, clown
 • kaneuan - krzywa, krzywizna
 • ijanrhe - koń (ogier)
 • rheiant - klacz
 • adro - odpowiedź
 • kıne - data
 • sayröva - kalendarz
 • akai s”u - podpis
 • koygo - dziennikarz
 • argidraiavst - pracować
 • şişe - impreza, festiwal; wydarzenie
 • şok’ - korona
 • nao - stół
 • şerl - wygoda
 • luknamavst - kosztować
 • ṡööma - spotkanie, wizyta
 • fadro - starożytność
 • kara - szacować ("około")
 • hat’am - koło (jako układ bądź większe, np. koło miast, na niebie, kształt jeziora; jako kształt lin)
 • ııgani - transport
 • şıkai - źródło asininy
 • kumey - źródło
 • kıı - meteoryt
 • vööri - środek, centrum
 • ekvuno - prąd, elektryczność; zasilanie
 • kadrama - postęp, rozwój; nowoczesność
 • dro - piorun, grom
 • ver-fonka - grzejnik, kaloryfer
 • qeqe - teoria, hipoteza
 • fen - niedaleko
 • som - cecha
 • qırai - czołg
 • ḥamı - pożar; płomienie
 • kkorai - silnik
 • agiya - paliwo
 • ımenlae - przypadek
 • psona - ostrożność, uwaga
 • soraamu - zasłonić, zasłonić
 • tulıme - jabłko
 • hilu - łóżko
 • lero - forma, typ
 • kalsımıant - mały
 • lůrhomant - wielki, duży
 • hoŀa - państwo, państwowość
 • ilmani - Kościół (wspólnota)
 • lourmenü - kościół (budynek), świątynia
 • tnoni - obywatel, obywatelstwo
 • qaaf - kapłan; ksiądz
 • seenı - zakonnik, zakonnica
 • pnu - oraz, także; "co więcej", "ponadto" (nie to samo co "se" i "pni", używane ze związkiem z poprzednią myślą)
 • taharnalu - poczta
 • t’on - pomoc medyczna, medycyna; szpital
 • toişırı - gospodarka, finanse
 • terŀukas - pielgrzymka
 • ssol - istnienie, być, istnieć
 • tună - muzeum
 • rhu - turystyka
 • rhuk - turysta
 • tori - mlask (lingwistycznie)
 • t”ul - długi
 • so - krótki
 • mıkne - wolność
 • mıknavst - wypuszczać, uwalniać
 • eyz - znaczek pocztowy
 • şır - giełda, rynek
 • granti şırı - giełda (większa, jak np. w Londynie)
 • ılivarnivst - zbierać, kolekcjonować
 • kölvis - matematyka; rachunek
 • kıyrme - przepowiednia, proroctwo
 • tarinayavst - przenikać
 • tarinayant - przezroczysty
 • delı - kupić
 • sarı - płacić
 • kameerı - sprzedać
 • ġookaa - grać (na instrumencie)
 • fo - albo, lub
 • hel - wiara w coś (niereligijnie, ew. prześmiewczo o religii, "zabobon")
 • royri - odpowiedzialność
 • nın - dźwięk
 • sokon - pałac
 • muaa - decyzja, głos (w głosowaniu)
 • sakıre - poziomo
 • ızuudron - pionowo
 • qaiçaan - wrogość, przeciwieństwo, spór, kłótnia
 • tornya - gwarancja, obietnica, przysięga
 • naumi - ogród
 • aakaaru - mur obronny
 • dun - mauzoleum, grobowiec (także: boa)
 • sanvöi - zamek
 • tomınuu - wracać, powrót, cofać
 • durħa - gruzy, ruiny
 • tala - biblioteka
 • cen - następny
 • çon - poprzedni
 • rırzo - upór, uparty (+ant)
 • rırzaiavst - kontynuować
 • şohi - kaplica
 • ċella - wieża
 • öönö - przedmiot
 • kalpnă - kategoria
 • külmi - porada, rada, pomoc; przewodnik
 • nec’mi - wolność, swoboda
 • tolmonü - lubić, polubić
 • ün - "to znaczy", tzn. "to jest" (wyjaśnia)
 • tom - jeśli, jeżeli
 • vaajs - sieć
 • küünüü - narzędzia; program komputerowy
 • tnome - bufet, karcza, bar
 • zöönere - plac
 • daanömü - wystawa, galeria
 • pnasa - nauka (ogólnie); badania
 • sülmayni - fontanna
 • tīra - schody
 • ċella kasın - kopuła wieży
 • kinī - sława, popularność, powszechność
 • ünve - malunek, obraz
 • weler - absolut, istota wyższa, bóg (ogólnie), fatum
 • öönakn - brama, wrota
 • çomen’ai - dzwon
 • haalüü - orzeł
 • ŀamu - ołtarz
 • kolhmüanaaravst - organizować
 • tönoyel - matematyka
 • teyrı - przyroda
 • oof - tablica
 • t’esevst - wiązać, związywać
 • fůhey - doktryna, pogląd
 • alvö - obrzęd, rytuał
 • tuöle - drzwi
 • ṭu - czy, jeśli
 • üŭu - poznawać, dowiadywać się
 • nůr - okno, szyba
 • ferle - ocena ←
 • sůrmi - aktywność ←
 • kůnġa - poezja ←
 • pnůkı - zamiast
 • fneröörent - podobny
 • teltnorevst - wyróżniać się, być charakterystycznym, nietypowym
 • yırevevst - znikać, zanikać; rozpuszczać się
 • tür - niemy
 • ṭün - przód, przedni
 • ıır - tył, tylni
 • lüini - styk, zwarcie; połączenie
 • safir - szczelina
 • kunaake - mieszanina, mieszanka, mieszać (-vst), mikstura
 • vaareekel - partykuła gramatyczna
 • tnopn - cząsteczka, atom
 • sontnopn - pierwiastek chemiczny
 • sörhe - przybieranie formy, zmienianie kształtu
 • lokanyurt (dosł. "mowa ulicy") - język potoczny, kolokwialny
 • pentoayurt (dosł. "mowa rady") - język oficjalny; język urzędowy
 • henů - tron
 • sůrö - słowo służy do odwracania czasownika do zewnątrz, np. karısavst: budzić, ale karısavst sůrö - budzić mnie
 • karısavst - budzić się
 • ħör - jebany, pierdolone; działa też jak polskie "kurwa" czy angielskie "fuck"
 • vör ~ her - więcej ~ niż ~
 • јө - poza, z wyjątkiem, wyjątkowo
 • harer - zamknij się!
 • sura - pierwszy (np. w szeregu), przodownik, "ten, który jest z przodu"; gram. przedrostek, prefiks
 • yar - ostatni; dostawka, przyrostek, sufiks
 • ünümi үнүмі - modlitwa
 • paryu - spośród, pomiędzy, "z"
 • ver- - naj... (↑)
 • ta- - naj... (↓)
 • psefno Ѱєһо - pomimo, mimo; "pomijająć"
 • talavarnavst - pozostaje, zostaje, jest do dziś (rdzeń: talavar-)
 • pni - "a także", "co więcej" (wyrafinowana forma "se")
 • dou-ċuni - wbrew, pomimo opinii, chociąż, choć
 • pahüqeravst (fori?) - buntować się (przeciw czemu?), sprzeciwiać się, niezgadzać się
 • fori - przeciwko, przeciw
 • joů - dziś, dzisiaj
 • kahou, kaħou - "to", zaimek wskazujący
 • şatörmönant - oficjalnie
 • ıppan - świecki
 • sak - myśl
 • - zasady wewnętrzne, moralne
 • Harak Jü - opinia
 • wat - wieść, informacja
 • kordreħoŭ - ból
 • qerletnavst - pozwalać, dopuszczać
 • teċak - pytanie
 • hutau - tłum
 • kerenavst - śmieć, mieć czelność
 • vat’ - dla kogoś, dla czegoś
 • koypa - przyjemność
 • snaħay - rozpusta
 • pusħa - pożądanie, żądza; pusha chciwość
 • ċů - płacz
 • swapen - kołyska
 • kapċak - ściek
 • alöp-il - dostać
 • taljök”a - podczas, jednocześnie, gdy
 • şanṡünavst - zgadzać się
 • fayşan - założenie; dogmat
 • reçsen - być możliwym, możliwe, wykonalne
 • sow”t’enavst - zakłócać; wtrącać się
 • ŭasiq - możliwe, może tak było, prawdopodobnie
 • pkatha (z makr.) - książę, męski dziedzic tronu
 • niuŭa - łuk
 • şppartħat - spustoszenie, zniszczenie, pobojowisko
 • pisferö - uprowadzać, porywać (kogoś)
 • trııspenevst - chwytać, łapać
 • çtaa - stać się, stawać się
 • korkıa - wdowa
 • fnurdren - wdowiec
 • ppun - daleko
 • c’in - blisko
 • sörkelve - filozofia
 • ön - mądry
 • özremu - pierwiastek
 • nehert - powietrze
 • ökere - pytanie
 • hüs - doświadczenie
 • ŭame - ruch
 • ösın - bogaty, bogactwo
 • īzi - iść, zmierzać, chodzić
 • tüz - powinien, powinna
 • herenevst - czekać, oczekiwać
 • ŭöw - nauka (okres edukacji; pobieranie nauk); szkolenie
 • īzůvni - podejść blisko, zbliżyć się
 • tokendaivst - czytać na głos
 • ünümi - modlitwa
 • ünümivst - modlić się
 • aytenkorvavst - bawić się
 • aytenkor - rozrywka, zabawa
 • knürnevst - sprzątać
 • růntee - definicja
 • ħayı - pusty; próżnia
 • önkerevst - mierzyć
 • haarü - skala
 • sün - daleko
 • ůr - blisko
 • - szeroko
 • ṡi - wąsko
 • ö - może, możliwe
 • -hůr - jakieś założenie, "musiałoby"
 • toorhey - "na przykład"
 • pan”a - hobby (pisane przez "n”")
 • tte - religia
 • tori - "wymieniam" (jak "na przykład", ale wymieniając wszystkie bądź większość elementów)
 • pporfavst - rozpowszechniać, szerzyć
 • göxecen - wartość
 • göxecenavst - być wartym
 • tnoniaccad (tnoni accad) - piechota, siły lądowe
 • qıraibaas - siły pancerne, zmotoryzowane
 • bjonde - siły powietrzne, lotnictwo ← słowo odrestaurowane
 • accad - armia ← słowo odrestaurowane
 • axow - artyleria ← słowo odrestaurowane
 • ŭaobaas - marynarka wojenna
 • psalvada - siły specjalne
 • nerde - żandarmeria
 • poŭmů - wywiad wojskowy
 • döömac - prawo (w sensie prawniczym, ogólnie)
 • kal-ör - ustawa
 • aeo - system prawny państwa ← słowo odrestaurowane
 • c’eta - prawo stanowe ← słowo odrestaurowane (z cceta)
 • eccokos - parlament ← słowo odrestaurowane
 • eaxis - dokument ← słowo odrestaurowane
 • torka - komisja
 • tüja - zebranie (jakiekolwiek ważniejsze i bardziej oficjalne)
 • küü - polityka (ogólnie)
 • ülka - tydzień
 • ah - później, po wydarzeniu
 • kjadö - wysoko, wyżej, ponad
 • g’ede - nisko, niżej, poniżej
 • şelva - śledztwo, dochodzenie
 • ppente - zachowanie
 • ''kůr - maniery
 • paqa - wydarzenie (ogólnie)
 • ħren - wypadek
 • fneri - przyczyna
 • bjare - skutek
 • ren - błąd, pomyłka
 • söö - pogoda
 • jadjamenoant - zepsuty, uszkodzony
 • feyrav - nacisk, presja
 • c’erev - pogrzeb
 • pel - chmura, obłok
 • toroka - wulkan
 • teniyart - erupcja
 • kerdavst - odwołać, anulować
 • jatı - nikt
 • rınyukavst - spieszyć się, śpieszyć się
 • seifao - bateria, ogniwo
 • g’elenivst - rozładowywać się
 • ttameldei - wyczerpywać się (również o baterii, ale i o człowieku: wyczerpany)
 • rayçın - cytat, wspomnienie cudzego słowa, przytoczenie myśli innego
 • rayçını - zbiór cytatów
 • kazınavst - słuchać (czego, np. muzyki, wiatru, szumu, ćwierkania, osoby jak coś robi)
 • sörökvevst - słuchać (kogo, osoby - tego, co mówi)
 • sörök - "słucham!"
 • mönavst - dotrzeć, dobić, osiągnąć cel
 • ů- - na (na stół, na krzesło)
 • seter - jajko, jajo
 • kükev - osoba, persona
 • temi - litość, łaska
 • spi - ponieważ, bo; albowiem
 • fotjadevst - ukrywać, chować kogoś, coś
 • sönılevst - ukrywać się, kryć się, chować się
 • paltü - sabotaż
 • porbe - kłamstwo, fałsz; propaganda
 • itar, sakka - list
 • ıstant - konkretny, treściwy, precyzyjny
 • torkenütant - wyraźny, jasny, przejrzysty
 • ıv - przekaz, sygnał, kontakt z kimś lub czymś
 • ħırve - krzywda; uszkodzenie
 • vator - podczas, w czasie, "w międzyczasie"
 • satin - dlatego, że (nie "ponieważ" w sensie "z powodu")
 • kelamine - głowica
 • peryok - towarzysz broni, współżołnierz
 • pirok - rakieta, pocisk
 • föhan - dawno
 • üsti - niedawno
 • c’era - miotacz; wyrzutnia
 • fokö - nóż
 • đaarevst - budować (budynki)
 • đaoreavst - konstruować
 • k”us - okolica
 • qađan - szerokość
 • qat’ul - długość
 • ükan - wysokość
 • faŭıntaůvst - szlifować, ciosać
 • - w pobliżu
 • sustan” - dzieło, sztuka
 • ııetaoeıen - wsparcie
 • neǵim - wtedy
 • t`ai - mocno, silnie; bardzo
 • kkalemivst - wypełniać, zapełniać; uszczelniać
 • şurkunsuvst - obmyślać, planować
 • şar Invars! - "nie" bądź "lecz", "ale"
 • īzðuun - fabuła, treść; historia, "to, o co chodzi"
 • pat’ar - taniec, tańczenie
 • p’uus - postać, bohater, "sylwetka"
 • m’uus Invars!
 • na, ta Invars! - i, oraz (zamiennie z "se"/"set"), generalnie typowe dla invarsu, ale spotykane i w tekstach bardzo oficjalnych; obu raczej używa się do wskazywania dwóch czy trzech powiązanych elementów, np. "łao ta lan na naart" (woda i ziemia, i niebo), przy większej liczbie używając już "se".
 • has [hɑs] - to znaczy, to jest (do wyjaśniania bądź poprawiania się)
 • şeoau - opowieść obrazkowa, powiązana tematycznie galeria, zestaw obrazów, tryptyk, komiks
 • şeċnad - podstawa, podłoga
 • vuss - zaledwie, tylko, choćby nawet to
 • on - spójnik, zamienny z "se" (separator zdań podrzędnych)
 • ċörük - parada, triumf, defilada, pochód
 • nuş - równina, równiny, nizina
 • elpsısavst - znajdować się, być w położeniu, w miejscu
 • elpsıs - miejsce, lokacja
 • şan - przyszli, przyszedł (iść w czasie przeszłym)
 • ǵemiş - potomek
 • wanků - przodek
 • notraam - pochwała, chwalić
 • notraavst - chwalić
 • ' -

Tematyczne[]

Człowiek: tirk

 • teikı - chłopiec, chłopak
 • amu kanea - dziewczynka
 • kanea - dziewczyna
 • amu maxe - młody mężczyzna
 • sila - młoda kobieta
 • maxe - mężczyzna
 • kiaxe - kobieta
 • aikoakiaxe - starsza kobieta
 • aikoamaxe - starszy mężczyna
 • seı - płeć
 • kia - kobieta
 • şöz - mężczyzna

Cześci ciała: istniaı

 • kaalan - głowa
 • eite - włosy
 • tapa - czoło
 • tasak - twarz
 • eitepaimı - brwi
 • namoo - powieki
 • ŭaimati - źrenica
 • tiun-a - policzki
 • fan - zmarszczki
 • baidouı - piegi
 • minı - usta
 • karr - dziąsła
 • toxůr - języczek
 • aharfnar - język
 • önvö - krtań
 • lize - palec (u ręki)
 • pailize - kciuk
 • yolize - palec wskazujący
 • hnelize - palec środkowy
 • ulize - palec serdeczny
 • talize - mały palec
 • zila - palec (u nogi)
 • ezila - duży palec
 • kezila - drugi palec
 • unezila - trzeci palec
 • keknuazila - czwarty palec
 • poin - mały palec
 • sakun - skóra
 • gagorn - pieprzyk
 • ceċiw - broda (część twarzy)
 • uval - szczęka
 • sıhon - nozdrze
 • paim - oko
 • qmnya - ucho
 • poin-ka - nos
 • stuuŭan - szyja
 • tainai - kark
 • tozd - ząb
 • jatto - kość
 • minu - wargi
 • stır - kręgosłup
 • asa - ręka
 • henu - ramię
 • ayseno - sutek
 • aji - łokieć
 • tongu - nadgarsek
 • ebvna - dłoń
 • kampt - pępek
 • son - podbrzusze
 • süön - żebro
 • yolize - palec
 • ŭenho - biodro
 • cihnzai - noga
 • kyıma - udo
 • saknosua - kolano
 • ċuicı - łydka
 • lakia - kostka
 • takun - pięta
 • kabus - stopa

Kobieta: kiaxe

 • stüŭan - szyja
 • liuyu - pierś
 • meima - talia
 • lan-ua - brzuch
 • hallaipata - łono
 • vüna - dłoń
 • taibar - pośladki
 • ınoil - plecy
 • raikadı - łopatki
 • imrogia - tył kolan

Mężczyzna: maxe

 • stuuŭan - szyja
 • aiao - klatka piersiowa
 • ıfnotta-ua - brzuch
 • ırat - penis
 • klü - jądra
 • jortes - plecy
 • kööre - dłoń
 • tilop - pośladki
 • fnaten - łopatki
 • xere - tył kolan

Rodzina: Meqpa

 • zaizai - wnuczek
 • seizai - wnuczka
 • aliok, xaiya - żona
 • senatuk - mąż

Dom: Kaida

 • satta - blok mieszkalny
 • samor - mieszkanie
 • lanta - balkon
 • mădrani - hol
 • romıyara - gabinet
 • ŭaoznı - umywalka
 • ṡavoz - łazienka
 • kafrlas - kuchnia
 • zaçahis - jadalnia
 • feiras xars - salon
 • knikza - sufit
 • bŭard - podłoga
 • ċamya - ściana
 • nikak - okno
 • sces - drzwi
 • span yu kaida - wyposażenie mieszkania
 • lakis hin taar - wnętrze domu
 • yetnox maiba - biurko
 • püluk - krzesło
 • verpüluk - fotel
 • san - półka
 • ṡohau - lampa biurowa
 • verpülik - kanapa
 • karvma - stół
 • sımprat kosan - telewizor
 • fanhdu - radio
 • kasthandai - telefon
 • lıkma - budzik
 • şamhu - duży zegar
 • taşamhu - zegarek na rękę
 • zlomps - torebka
 • papa - portfel
 • keunŭa - walizka
 • buntyuanta - parasol

Wszechświat: Haitaarvööri

 • tüfey - księżyc
 • ayliüġ - galaktyka
 • haltır - materia
 • Xar - gwiazda macierzysta Haivööri

Funkcyjne[]

 • Ṡaa¬ - pytająca
 • fnuba¬ - "chcę"
 • ki-ari¬ - "musisz", rzadziej "żądam"
 • mrah¬ - "gdyby"
 • hastiha¬ - "niewykonalne", "niemożliwe"
 • namir¬ - "wykonalne", "do zrobienia", "mogło być"
 • ne¬ - przeczenie
 • ha¬ - wskazuje
 • sıa¬ - przeznaczenie czegoś lub kogoś do czegoś
 • ṡi-amu¬ - "niestety", wyraża żal
 • açema¬ - "mam nadzieję"
 • ħaj¬ - "nie wolno"
 • juü¬ - traktować, mieć coś za jakieś coś, kogoś za kogoś
 • pü¬, püü¬ - "wygląda na to, że", "wszystko wskazuje na to, że"
 • ' -


Z dziennika podróżniczego[]

 • dranl - godzina
 • şıulen - dworzec
 • keliz - arsenał
 • halayyo - ulga, obniżka ceny
 • aviya - okno
 • qara - jutro
 • sůrra - budynek
 • t’aurant - skrytka, kryjówka (nie dla człowieka, lecz dla przedmiotów)
 • īru - świątynia
 • kol - hotel
 • keŭaŭdae - żóraw
 • kamişavst - pakować się
 • umma - pociąg
 • su - minuta
 • şau - podróż
 • ame - wieża
 • tır - wczoraj
 • kariadu - pies
 • fıl - koła
 • sermezeu - duszność, duchota, bezdech, brak oddechu
 • kavali - ściana
 • ol - ulica
 • zexo - żołądek
 • ġameavst - słyszeć
 • zecelivst - jechać
 • tabayta - potrzebować
 • apsıdavst - wiedzieć
 • ava - iść
 • kiakay - leżeć
 • şurievst - zatrzymać, zatrzymywać
 • ıkkunaivst - błagać
 • ġavianovst - bać się
 • domialavst - walczyć
 • kemivst - ocaleć
 • fonevst - pluć
 • pikyonday - świecić
 • ġameavst - słyszeć
 • teydorovst - wstawać
 • ṡiavst - kupić
 • ıhevst - sprzedawać
 • katavst - chodzić

Strona ze zwrotami[]

 • Hit luna dai? - możesz powiedzieć?
 • hant - grzeczny
 • vol - niegrzeczny
 • eentak - komputer
 • saka - adres
 • Dunna - tygrys
 • ıpsadavst - myć się
 • ṡaakrıban - kurwa (jako urozmaicenie wypowiedzi, nie jako prostytutka)
 • psara - sucz, suka (obraźliwie o kobiecie)
 • finda - rezygnacja, "jebać to"
 • kiar - zdrowy
 • uħer - chory
 • şeek - poranek, rano
 • om - brak czegoś, bez czegoś
 • buku - debil, cymbał, dureń, kretyn, idiota
 • suyant - otwarty
 • halk’ayant - zamknięty
 • zıınu - ranny, ranna
 • şen vol - widok
 • aġivst - całować
 • Ṣaa¬ akima irlu uma? - ile masz lat? (pytanie o wiek)
 • kırai - pusty (brak ludzi, zwięrząt, itd.)
 • verkeliakant - zatłoczony, tag: tłok
 • aħa - natychmiast
 • zo - przez
 • zec - otwarta przestrzeń, teren, "dwór"
 • şon - most
 • hlıant - ciężki
 • siant - lekki
 • iyaħ - zaledwie
 • şıniarant - zaniedbany
 • eloyant - czysty
 • koihant - brudny

Wydzielona lista zapożyczeń[]

 • draak - smok (z nid. draak - smok)
 • fůr, fır - ogień pochodzący ze spalania paliw płynnych (z nid. vuur - ogień)
 • granti - wielki, wspaniały (z łac. grandis - wielki; przez angielski grand)
 • iran - żelazo (z ang. iron - żelazo)
 • kataiġida - burza (z gr. καταιγίδα - burza)
 • naki - broń jądrowa (z ang. nuke, skrót od nuclear - atomowy)
 • orkaan - huragan (z nid. orkaan - typ cyklonu)
 • saŭdat - żołnierz (z ros. солдат - żołnierz)
 • sniaġ - śnieg (z pol. śnieg)
Advertisement