Conlang Wiki
Advertisement

Alfabetyczny słownik języka ahtialańskiego (nieprzejrzany)


A (А)[]

 • aak аак /aːk/- przyszłość
 • aakaaru аакаару /aː'kaːɾu/ - mur obronny
 • abadiv абадів /aba'diβ/ - lokacja
 • abadivst абадівsт /aba'diβst/ - umieszczać, zmieniać położenie, lokować
 • acreu ацрєу /'aʦrɛu/, acren ацрєн - dziękować
 • adikuv адікув /adi'kuβ/ - ołówek
 • adomikavst адомікавsт /a'dɔmiˌkaβst/ - jeść śniadanie
 • adro адро /'aʢɔ/ - odpowiedź
 • aġipsaja ағіѱая /ɑ'ɣipsaja/ - cel
 • agiya агія /'agija/ - paliwo
 • aħa аҳа /'aʜa/- natychmiast
 • ahtyaŀume ахтіалумє /'ɑhtjawumɛ/ - pancernik
 • aida аіда /'ajda/ - wczoraj
 • aidayz аідӓз /'aiˌdaiz/ - beton
 • aikoa аікоа /ˌajiko'a/ - stary (żywotny: człowiek, roślina, zwierzę)
 • aiu аіу /'ɑju/ - lud, ludzie, naród (także tirkı)
 • akai s”u акаі s҃у /a'kaji sːu/ - podpis
 • aknak аҝак /'ɑkn͈ak/ - celownik
 • alare аљарє /'ɑˌɮaɾɛ/ - gdzieś
 • aliakavst аљіакавsт /'aɮjakaβst/ - wybaczyć
 • alin-ik аљін-ік /a'ɫin ik/ - dawać
 • alin аљін /a'ɫin/ - zysk
 • alinavst аљінавsт /'aɫinaβst/ - zyskiwać
 • alok-ik аљок-ік /a'ɮɔk ik/ - zabierać, odbierać
 • alok аљок /a'ɮɔk/ - strata
 • alokavst аљокавsт /'aɫɔk/ - utracić, tracić
 • aluumis аљууміs /a'lɥyːmis/ - złoto
 • alyu аљю /'alju/ - głoska
 • amayn амӓн /a'majn/ - ciecz
 • amiya амія /'amija/ - legenda, baśń, opowieść
 • amma амма /'amːa/ - traktat
 • ampi ампі /'ampi/ - ważne
 • ampima ампіма /'ampiˌma/ - cywilizacja; technika; rozwój techniki, postęp
 • amů амұ /'amɯ/ - młody
 • anakn анаҝ /ɑ'nakn͈/ - narzędnik
 • anaz аназ /a'naz/ - pies
 • ano ано /a'nɔ/ - nie być, nie jest
 • anta анта /'anta/ - oparcie
 • antkoro анткоро /'antkɔɾɔ/ - początek, wstęp; prolog
 • anvuuvst анвуувsт /'anβuːβst/ - znaleźć
 • aqŀila аҁліља /'ɑqʜwiɫa/ - porządek, ład; norma; dobro
 • argidraiavst аргідраіавsт /ˌargiʢa'jaβst/ - pracować
 • ariya арія /'aɾija/ - piwo
 • ariyamyak аріямяк /'aɾijamˌjak/ - piwowar
 • art арт /art/ - przeszłość
 • art арт /art/ - jedzenie, żywność
 • arta арта /'arta/ - głodny
 • artijaart артіјаарт /'artijɑːrt/- arcyjaart
 • asini аsіні /a'siɲi/ - grawitacja
 • asn аsн /asn͈/ - góra (kierunek)
 • atikiu атікіу /'atikju/ - jakoś
 • atıiu атыіу /atɨju/ - ktoś
 • atkunt-ceue аткунт-цєує /at'kunt 'ʦɛwɛ/ - stolica
 • atkunt аткунт /at'kunt/ - główny, ważny
 • atlipavst атљіпавsт /'ɑtɮiˌpaβst/ - czytać
 • Aṭos АѲОS /'aθɔs/ - Bóg
 • atrante атрантє /at'rãtɛ/ - południe
 • avuma авума /a'βuma/ - encyklopedia
 • axa аѯа /'aksa/ - kolega, kumpel, przyjaciel
 • -aak -аак /aːk/ - czas przyszły
 • -ak -ак /ak/ - wykonawca czynności
 • -art -арт /art/ - czas przeszły

Ya (Я)[]

 • yadoka ядока /ja'doka/- styczeń
 • yaduluvst ядуљувsт /jadu'lyβst/ - wiedzieć
 • yaulint яуљінт /jau'ɮint/ - prosty
 • yaxı яѯы /'jaksɨ/ - kwiecień

Ay (Ӓ)[]

 • aydayvst ӓдӓвsт /'ajdajβst/ - pomnożyć
 • ayge (ayi-) ӓгє (ӓі-) /'ajgɛ/ - C (12) dwanaście
 • aymu ӓму /'ajmu/ - uczucia
 • ayşa ӓша /'ajʃa/ - władza
 • ayşavst ӓшавsт /'ajʃaβst/ - panować, władać, sprawować władzę

Ă (Ӑ)[]

 • ăpyntia ӑпынтіа /'akɸaˌpɨn͈tja/ - uniwersytet

B (Б)[]

 • baas бааs /baːs/ - siła, potęga, moc
 • balik баљік /ba'ɮik/ - regularny
 • balivst баљівsт /'baɮiβst/ - przyglądać się
 • bauke баукє /'bawkɛ/ - środa
 • beypas бёпаs /'bɛjpas/ - szczęście
 • bivoh бівох /bi'βɔh/ - kopnięcie, wykop
 • bıse быsє /'bɨsɛ/ - bezład, chaos
 • blah бљах /bɮah/ - znaczenie
 • blasknı бљаsкны /'bɫɑsknɯɨ/ - przypadki
 • blok бљок /'bɮɔk/ - imiesłów
 • bnekajunu бнєкајуну /bn͈ɛ'kajunu/ - liczebnik
 • bnik бнік /bɲik/ - liczba (te-, ver-)
 • bnikı бнікы /'bɲikɯ/ - liczby
 • boavst боавsт /'bɔaβst/ - umierać (paradoks, pierwotnie to znaczyło "rodzić się")
 • bohnuu бохнуу /ˌbɔ'h̃n͈uː/ - buty
 • boiadu боіаду /bɔija'du/ - statuetka
 • boiu боіу /'bɔju/ - posąg
 • boltavst бољтавsт /bɔɮ'taβst/ - kraść; konfiskować
 • bolte бољтє /'bɔɮtɛ/ - kradzież
 • bozuar бозуар /bozu'ar/ - wąż; pot. penis
 • budu буду /'budu/ - kiedy?
 • bunak бунак /'bunak/ - miejscownik

G (Г)[]

 • g’ гъ [ʛɨ] - ok. przycz. (przestarzały, praktycznie nieużywany)
 • gadja гадја /'gadja/ - robak, robal, glista
 • gahtianu гахтіану /'gɑhtjan͈u/ ['gɑhtjan͈ũ] - kredki
 • gemo гємо /gɛ'mɔ/ - podziw, respekt
 • genoavst гєноавsт /gɛnɔ'aβst/ - zmienić coś, zmienić stan, zmieniać
 • gewan бєжан /gɛ'van/ - samochód
 • gianovst гіановsт /gja'nɔβst/ - robić
 • gnah гнах /g̃n͈ah/ - wzór
 • grakd гракд /grakd/ - gramatyka
 • granti şırı гранті шыры /'grãti 'ʃɨɾɨ/ - giełda (większa, jak np. w Londynie)
 • granti, dranti гранті, дранті /'grãti/, /'ʢãti/ - wielki, wielkość; podziw
 • grůder грұдєр /'grɯdɛr/ - hangar, magazyn

Ġ (Ғ)[]

 • ġemana ғємана /ɣɛ'mɑnɑ/ - porządek
 • ġöökaa ғөөкаа /'ɣɨ̯ɘka/ - grać (na instrumencie)

D (Д)[]

 • da- да- - mniej
 • daanömü даанөмү - wystawa, galeria
 • dadok дадок - często
 • daekuati даєкуаті - fioletowy
 • dagancaraz даганцараз - opaść, paść
 • dak дак - nad
 • dakadrai дакадраі - pomarańczowy
 • dakanha даканха - wstrząs
 • dakanhavst даканхавsт - trząść się
 • dakban дакбан - zarządca
 • dalu даљу - powinieneś, powinnaś
 • dar дар - rano
 • das даs - północ
 • datranti датранті - różowy
 • davut давут - listopad
 • deċ дєћ - imię
 • dek дєк - lewo
 • delib дєљіб - kąt
 • delı дєљы - kupić
 • devt дєвт - mgła
 • diaiya діаія - tworzyć, stworzyć
 • diaka діака - poniedziałek
 • diatro діатро - prawie, nie do końca
 • dinia дініа - sobota
 • dla дља - początek
 • dlavst дљавsт - zaczynać
 • dok док - pod
 • doon (do-) доон (до-) - D (13) trzynaście
 • dor дор - taki, jak
 • doravst доравsт - porównywać
 • dostre доsтрє - dość
 • draak драак - smok
 • dragnovst драгновsт - niszczyć
 • drame (właśc. "dramö") драмө - jeż
 • drast драsт - szok, zdenerwowanie, stres, zaskoczenie
 • dro дро - piorun, grom
 • dui (di-) дуі (ді-) - 2 dwa
 • duk дук - prawo
 • dun дун - mauzoleum, grobowiec (także: boa)
 • dunak дунак - dopełniacz
 • durħa дурҳа - gruzy, ruiny
 • dzona дзона - prędkość, szybkość, sprawność

E (Є)[]

 • e- є- - bardziej
 • eça єча - błyszczeć
 • edemakavst єдємакавsт - jeść obiad
 • eh єх - jeszcze (np. jeszcze nie)
 • ekuati єкуаті - niebieski
 • ekvuno єквуно - prąd, elektryczność; zasilanie
 • el єљ - pomiędzy
 • elhaunaakavst єљхаунаакавsт - pokazać
 • elik єљік - cukier
 • elionavst єљіонавsт - zamykać, zakończyć
 • ema єма - sztuka
 • emtle ємтљє - stary
 • en єн - zawołanie, o! (faktycznie słowo utworzone na potrzeby języków, które tego używają)
 • enodiaka єнодіака - babcia
 • entint єнтінт - wiele, liczebny
 • erhuknevst єрхуҝєвsт - przesuwać, przemieszczać
 • estıriavst єsтыріавsт - zapomnieć
 • et luri єт љурі - z czym?
 • et tıiu єт тыіу - z kim?
 • et єт - z
 • et єт - z, o
 • etranti єтранті - szkarłatny

Ye (Е)[]

 • yempoya емпоя - geografia (nie tylko jako nauka)
 • yenobuvst енобувsт - pisać
 • yetki еткі - czarny

Ey (Ё)[]

 • eyo ёω - pajac, błazen, clown
 • eyz ёз - znaczek pocztowy

Z (З)[]

 • zaar заар - walka
 • zari зарі - próba
 • zarivst зарівsт - próbować
 • zartant зартант - konserwatywność, konserwatywny
 • zimavst зімавsт - latać
 • zır зыр - wiosna
 • zöönere зөөнєрє - plac
 • zoutar зоутар - prawda
 • zuam зуам - przegrać
 • zunůrk зунұрк - wpływ

C (Ц)[]

 • ce-u це-у - klej
 • ceantik цєантік - niedziela
 • cedyasıavst цєдыаsыавsт - pływać
 • cen цєн - następny
 • ceoa цєоа - październik
 • ceue цєує - miasto
 • cistire ціsтірє - sklep
 • cre (bi-) црє (бі-) - 6 sześć
 • cuınya цуыня - apostrof
 • cunk цунк - system


Ċ (Ћ)[]

 • ċab ћаб - forma
 • ċante ћантє - leżeć
 • ċedukvst ћєдуквsт - używać
 • ċella kasın ћєљља каsын - kopuła wieży
 • ċella ћєљља - wieża
 • ċirlak ћірљак - marzec

Ç (Ч)[]

 • çaluk чаљук - wiedza
 • çatu чату - dzień
 • çen чєн - serce
 • çomen’ai чомєнъаі - dzwon
 • çon чон - poprzedni
 • çunıka чуныка - zło

Ī (И)[]

 • īman иман - sprytny
 • īpsoah иѱоах - nadzieja

Ṭ (Ѳ)[]

 • ṭun ѳун - umowa, ugoda


İ (І)[]

 • ibikijunu ібікіјуну - przysłówek
 • ibiknovst ібікновsт - znaleźć
 • ibok ібок - część
 • ibuvst ібувsт - pewny
 • ijanrhe іјанрхє - koń (ogier)
 • ik ік - móc
 • ikailjunu ікаіљјуну - czasownik
 • ikanp іканп - nowy, tworzyć
 • ikib ікіб - wioska; plemię
 • ikiodaka ікіодака - dziadek
 • iknaikavst іҝаікавsт - odmieniać
 • iknyak ікняк - żart
 • illa іљља - wiara
 • illavst іљљавsт - wierzyć
 • ilmani іљмані - Kościół (wspólnota)
 • ilukant іљукант - żeński
 • iŀunald ілунаљд - ryba
 • İna Іна - Ziemia (planeta)
 • inad інад - film
 • inaduk інадук - reżyster
 • ino іно - pamięć
 • inovst іновsт - pamiętać
 • intra ȷu інтра ю - zapowiada, zwiastuje, wprowadza; symbolizuje
 • ir ір - dawać, brać, mieć, posiadać (dawniejsza, uniwersalna forma); jako ir- oznacza posiadanie; jako osobne słowo stosowane jako stopień najwyższy przymiotnika (np. ir granti)
 • iran іран - żelazo
 • irtin іртін - przepraszam
 • istaihoro іsтаіхоро - koniec, zakończenie; epilog
 • itavst ітавsт - topnieć
 • itnov ітнов - unia, związek; zjednoczenie
 • itnovst ітновsт - jednoczyć
 • ituavst ітуавsт - uczyć się
 • izna (i-) ізна (і-) - 3 trzy
 • -ik -ік - móc (cząstka osobowa)
 • -ik, ik -ік - móc

J (Ј)[]

 • jaart јаарт - minister
 • jaka nesian јака нєsіан - nie mam pojęcia (dosłownie: nigdy nie myślę)
 • jaka јака - nigdy
 • jartavst јартавsт - żyć
 • jaua (yo-) јауа (ω-) - 5 pięć
 • jis јіs - jesień
 • jumljoant јумљјоант - pierwotny, oryginalny; prymitywny
 • ȷu, yu ю - od czegoś, przynależy, skądś (odpowiednik polskiego od, angielskiego of)

K (К)[]

 • k’a къ - by (wynika, dlatego)
 • ka, ke, ki ка, кє, кі - ona, on, ono
 • kaara каара - szacować ("około")
 • kad кад - rok
 • kadrai кадраі - żółty
 • kadrama кадрама - postęp, rozwój; nowoczesność
 • kaida каіда - budynek
 • kajg кајг - pokój (pomieszczenie)
 • kakkı каккы - kolonie
 • kalah каљах - właściwy, prawidłowy
 • kalinaı каљінаы - gramatyka
 • kalinavst каљінавsт - odpoczywać
 • kalpnă каљҧӑ - kategoria
 • kalsımıant каљsымыант - mały
 • kama кама - zapach
 • kamavst камавsт - czuć zapach; rzadziej jako: wąchać
 • kameerı камєєры - sprzedać
 • kaneuan канєуан - krzywa, krzywizna
 • kantravst кантравsт - śpiewać
 • kara akönt кара акөнт - tryb przypuszczający
 • kara drast кара драsт - tryb rozkazujący
 • kara ovant кара овант - tryb oznajmujący
 • kara кара - tryb
 • kasedrai каsєдраі - rycerz
 • kast каsт - ucieczka
 • kastak каsтак - uciekinier
 • kayza кӓза - sprawiedliwość
 • kazu казу - wprowadza stronę bierną (został, została)
 • kçak’ кчакъ - noc
 • kiaġa кіаға - nagi, goły
 • kiari кіарі - zmuszać; okiwać, oszukać
 • kienau кієнау - język (forma komunikacji)
 • kikianovst кікіановsт - uczyć się
 • kili кіљі - gdy
 • kinī кіни - sława, popularność, powszechność
 • kinůra кінұра - kucharz
 • kir кір - ale
 • kirmya кірмя - współczucie
 • kirrara кіррара - zamieć
 • kirvai кірваі - kryjówka
 • kıı кыы - meteoryt
 • kııh кыых - samotny, samotność
 • kıne кынє - data
 • kınnadrai кыннадраі - prasa, gazety; opinia mediów
 • kırnant кырнант - zmęczony
 • kıunko кыунко - powierzchnia; sufit
 • kıyrme кӹрмє - przepowiednia, proroctwo
 • kkainameene ккаінамєєнє - deklaracja (ew. veryurt вєрюрт)
 • kkorai ккораі - silnik
 • klavst кљавsт - klonować, kopiować, dublować
 • klok кљок - dokładnie
 • kokori кокорі - pokój, spokój
 • kolhmüanaaravst кољхмүанааравsт - organizować
 • kölvis көљвіs - matematyka; rachunek
 • koygo кӧго - dziennikarz
 • koytau кӧтау - upał
 • kşeg (ki-) кшєг (кі-) - 0 zero
 • külmi күљмі - porada, rada, pomoc; przewodnik
 • kumey кумё - źródło
 • kunok кунок - srebro
 • küünüü күүнүү - narzędzia; program komputerowy

L (Љ)[]

 • la, le, li ља, љє, љі - oni, one, one
 • laced pıntia љацєд пынтіа - szkoła podstawowa
 • laced љацєд - szkoła
 • laiki љаікі - czerwiec
 • lainivst љаінівsт - ratować
 • laiu љаіу - komu?
 • lak’ љакъ - przez
 • lare љарє - gdzie?
 • laur лаур - laur
 • laxu (li-) љаѯу (љі-) - 8 osiem
 • leikki љєіккі - zielony
 • lero љєро - forma, typ
 • lin sunemu љін sунєму - kołodziej
 • lin љін - koło, okrąg
 • lir лір - lira
 • loh љох - choroba
 • loiu љоіу - czemu?
 • lok љок - ulica
 • lorinavst љорінавsт - pisać
 • lourmenü љоурмєнү - kościół (budynek), świątynia
 • lovnod љовнод - który?
 • lu љу - ty
 • luknamavst љуҝамавsт - kosztować
 • lula љуља - lista
 • lunük љунүк - flaga
 • lůrhomant љұрхомант - wielki, duży
 • luri z”ait’an љурі з҃аітъан - tam! (np. odpowiedź na lare?)
 • luri љурі - co?
 • lyeme љемє - pożywienie, żywność
 • lyemekavst љемєкавsт - jeść (ogólnie)

Ŀ (Л)[]

 • ŀamine ламінє - bezpieczeństwo
 • ŀamu ламу - ołtarz
 • ŀanen ланєн - rośliny
 • ŀanik ланік - kwiat
 • ŀanzu ланзу - autor, twórca
 • ŀen лєн - praca
 • ŀen лєн - zima

W (Ж)[]

 • ware (wi-) жарє (жі-) - 7 siedem
 • webzn жєбзн - szczur
 • weler жєљєр - absolut, istota wyższa, bóg (ogólnie), fatum
 • wua жуа - wujek

Kn (Ҝ)[]

 • knah ҝах - czasy
 • knahara ҝахара - straż
 • knak ҝак - mianownik
 • knami ҝамі - staranie
 • knamyuk ҝамюк - "staracz"
 • kneyr ҝёр - tajny, skrywany

M (М)[]

 • maara маара - świat
 • mahha махха - rok (zespół wydarzeń czasowych, inaczej: kad кад)
 • maimori маімоір - okaryna; jakiś prymitywny instrument
 • mako мако - powinno, miało być
 • maşi маші - dzień; dzień+noc; doba
 • mea (mi-) мєа (мі-) - A (10) dziesięć
 • mekis мєкіs - torba
 • men’a мєнъа - pomysł
 • menol мєнољ - problem
 • menunt мєнунт - gotowy
 • milant міљант - mokry
 • mina міна - mina
 • mio міо - gwiazda
 • mioŀ міол - grudzień
 • miyavst міявsт - dawać, obdarowywać; wyświadczać przysługę
 • mıknavst мыкҝавsт - wypuszczać, uwalniać
 • mıkne мыҝє - wolność
 • mım мым - rzeka
 • mmys ммыs - sumienie
 • moik моік - razem, wspólnie
 • moilu моіљу - światło
 • mok мок - pył
 • molionavst мољіонавsт - otwierać
 • molivst мољівsт - rodzić
 • mou моу - życie
 • mu му - "tak, że", "w ten sposób, że"
 • muaa муаа - decyzja, głos (w głosowaniu)
 • mual муаљ - wyobraźnia
 • mualnya муаљня - wyobrażać
 • munik мунік - litera, znak
 • munik мунік - symbol, litera
 • muvalak муваљак - wiara
 • muvst мувsт - wierzyć
 • myo мω - gwiazdy

Ö (Ө)[]

 • ölia өљіа - brat
 • öönakn өөнаҝ - brama, wrota
 • öönö өөнө - przedmiot

N (Н)[]

 • na на - my
 • naalavst нааљавsт - połączyć, łączyć
 • nadke надкє - czwartek
 • nai (ni-) наі (ні-) - 9 dziewięć
 • naiu наіу - co? (B.)
 • nak’ luri накъ љурі - o czym?
 • nak’ tıiu накъ тыіу - o kim?
 • nak’ накъ - o czymś, o
 • nakinakh накінакх - gałka oczna
 • nakl накљ - dosłownie
 • nald наљд - twardy
 • nalyu наљю - spółgłoska
 • nao нао - stół
 • naumi наумі - ogród
 • navaş наваш - prawo, zasady
 • ne нє - nie
 • nea нєа - królestwo
 • nebalik нєбаљік - nieregularny
 • nec’mi нєцъмі - wolność, swoboda
 • neçaluk нєчаљук - niewiedza
 • nee нєє - król
 • neiu нєіу - kogo?
 • nekajunu нєкајуну - przymiotnik
 • neke нєкє - syn
 • nenalyu нєнаљю - samogłoska
 • nesiavst, nesian нєsіавsт, нєsіан - myśleć
 • nest нєsт - wieczór
 • nezoutar нєзоутар - nieprawda, fałsz
 • nika ніка - widzę
 • nın нын - dźwięk
 • nlokra нљокра - diament
 • nobu нобу - kolejność
 • nokat нокат - powstaniec
 • nolajunu нољајуну - przyimek
 • nolan нољан - cmentarz
 • noor ноор - wina, grzech
 • nos ноs - wschód
 • nudunt нудунт - inny
 • nůhon нұхон - wygląd
 • nůmyo нұмω - piękny, piękna
 • nůri нұрі - dlaczego?
 • nya ня - dobra, dobry (bardziej uniwersalne, pierwotnie tylko żeńskie)
 • nyu ню - dobry

U (У)[]

 • udar удар - praca, robota, zajęcie
 • udaravst ударавsт - pracować
 • udarikavst ударікавsт - jeść podwieczorek, drugi obiad
 • udobna удобна - komunikacja
 • udok удок - rzadko
 • uikanpa уіканпа - okazało się, wyszło
 • ukanikaj уканікај - terrorysta
 • ukravst укравsт - zamieniać
 • ulikt уљікт - niezwykły, poruszający
 • un’alivst унъаљівsт - sprawdzać, szukać
 • unajdo унајдо - różnica
 • unami унамі - dowódca
 • untıs унтыs - godność
 • untnaiya унԏаія - nagroda
 • unzı унзы - bomba, bomby
 • us уs - południe
 • utake утакє - zemsta
 • uvalwa уваљжа - cel
 • uvalwanevst уваљжанєвsт - celować
 • uver увєр - więcej
 • uzu узу - do widzenia, żegnaj, cześć
 • uzutre узутрє - maj

Yu (Ю)[]

 • yukrai юкраі - ostatni
 • yumori юморі - pokój (stan bez wojny, braku wojny)
 • yuraj юрај - przysłowie
 • yurt юрт - temat, rozmowa
 • yurtavst юртавsт - mówić

Uy (Ӱ)[]

 • uykan ӱкан - zmrok

X (Ѯ)[]

 • xars ѯарs - pole

O (О)[]

 • o о - przed
 • ode одє - obok, near
 • odolan одољан - poparcie
 • okoos окооs - słaby
 • onolok онољок - deklinacja
 • onoz (o-) оноз (о-) - 1 jeden
 • ontra онтра - mrok
 • oof ооф - tablica
 • orik орік - chleb
 • osari оsарі - prawie, nie do końca
 • osn оsн - dół (kierunek)
 • oturaakavst отураакавsт - patrzeć
 • ovant овант - miękkie

Yo (Ω)[]

 • yo ω - po

Oy (Ӧ)[]

 • oym ӧм - pełna, pełen, pełne

P (П)[]

 • pa lan па љан - pustynia
 • padaljunu падаљјуну - rzeczownik
 • padan падан - tytuł, status
 • padulivst падуљівsт - zabierać miejsce, zajmować
 • pae (pi-) пає (пі-) - 4 cztery
 • pajdo пајдо - podobieństwo
 • pali паљі - pasterz
 • paliavst паљіавsт - prowadzić, wodzić, przewodzić, kierować, dowodzić
 • pan пан - zawierający, mówiący o
 • panta панта - spojrzenie
 • pantua пантуа - historia
 • paod паод - wybory
 • peluke паљукє - okno
 • pentoa пєнтоа - rada
 • pik-ba пік-ба - strona bierna
 • pik-na пік-на - strona czynna
 • pik пік - strona
 • pilik піљік - miejsce
 • pıntia пынтіа - instytut
 • pkatn пкаԏ - głos
 • pold пољд - partia; ugrupowanie polityczne
 • pomki помкі - nowy
 • porħo порҳо - gwałt
 • porħovst порҳовsт - gwałcić
 • potas потаs - czas
 • pra пра - pół
 • prahadi прахаді - bułka
 • pudu пуду - kontynent
 • pursui пурsуі - mistrz
 • putku путку - kartka, strona (też internetowa); książka

R (Р)[]

 • ratta ратта - kara
 • rhainar рхаінар - groźba
 • rheiant рхєіант - klacz
 • rhu рху - turystyka
 • rhuk рхук - turysta
 • rirya ріря - zwyczaj, wyjątkowy
 • rırzaiavst рырзаіавsт - kontynuować
 • rırzo рырзо - upór, uparty (+ant)
 • royri рӧрі - odpowiedzialność
 • rru рру - podzielić
 • runak рунак - biernik
 • ruza руза - plan
 • -rate -ратє - tysiące

Ü (Ү)[]

 • ün үн - "to znaczy", tzn. "to jest" (wyjaśnia)
 • ünve үнвє - malunek, obraz
 • ürikant үрікант - męski

Ů (Ұ)[]

 • ůnůlok ұнұљок - koniugacja

S (S)[]

 • s”ın s҃ын - susza
 • saant sаант - święty
 • saavst sаавsт - czcić
 • safhanavst sафханавsт - ujawniać, pokazywać
 • saima sаіма - planeta
 • sakaī sакаи - więcej!
 • sakıre sакырє - poziomo
 • sakko sакко - myślnik
 • salankavst sаљанкавsт - tłumaczyć
 • saŀdat sалдат - żołnierz
 • samoi sамоі - tylko, nawet
 • sanvöi sанвөі - zamek
 • sar sар - do
 • sarı sарі - płacić
 • sarqa sарҁа - skrzydło
 • sayröva sӓрөра - kalendarz
 • se sє - i
 • seenı sєєны - zakonnik, zakonnica
 • seħa sєҳа - kradzież
 • seħaı sєҳаы - złodziej
 • seiakı sєіакы - rząd
 • seŀari sєларі - szary
 • selid sєљід - rozum
 • sell sєљљ - telefon komórkowy
 • semenċi sємєнчі - potwór
 • sempr sємпр (właśc. "sempör" sємпөр, tradycyjnie zapis bez ö) - sempr, ahtialańska jednostka temperatury
 • sen sєн - "w", podobnie jak hin хін
 • senki sєнкі - zwierzęta
 • sertivst sєртівsт - mieszkać
 • sevai sєваі - mniej!
 • simay sімӓ - cud
 • sina sіна - cześć, witaj
 • sir sір - od
 • siw (si-) sіж (sі-) - B (11) jedenaście
 • sımġuver sымғувєр - uniwersalny
 • sınialı, sniag, ṡniag sыніаљы, sніаг, щніаг - śnieg
 • sınsuavst sынsуавsт - poruszać się
 • ska sка - wy
 • skavint sкавінт - straszne
 • smăib sмӑіб - kielich
 • so sо - krótki
 • sokon sокон - pałac
 • som sом - cecha
 • son sон - skóra
 • sonbak sонбак - garbarz
 • soraamu sорааму - zasłonić, zasłonić
 • spas sпаs - jutro
 • ssaypayda ssӓпӓда - sztuczny, nieprawdziwy, fałszywy
 • ssol ssољ - istnienie, być, istnieć
 • staab sтааб - atak
 • stalhanovst sтаљхановsт - odejść, odchodzić
 • stak sтак - pomarańcza
 • stau sтау - drogi, droga (w sensie wartości emocjonalnej)
 • strian sтріан - wyspa
 • sugukuvst sугукувsт - pomoc, przy pomocy
 • sülmayni sүљмӓні - fontanna

Ṡ (Щ)[]

 • ṡaa(h) щаа(х) - dodawane do pytań
 • ṡmu щму - ten, który coś robi
 • ṡööma щөөма - spotkanie, wizyta

Ş (Ш)[]

 • şaak шаак - sposób
 • şag (şi-) шаг (ші-) - E (14) czternaście
 • şari шарі - matka
 • şaro шаро - wygrać
 • şeledaze шєљєдазє - kultura
 • şerl шєрљ - wygoda
 • şişe шішє - impreza, festiwal; wydarzenie
 • şıkai шыкаі - źródło asininy
 • şır шыр - giełda, rynek
 • şohi шохі - kaplica
 • şok’ шокъ - korona
 • şu шу - jakiś, jakaś, jakieś

T (Т)[]

 • t’esevst тъєsєвsт - wiązać, związywać
 • t’on тъон - pomoc medyczna, medycyna; szpital
 • t”ul т҃уљ - długi
 • ta та - mniejszy, słabszy
 • tah тах - krew
 • taharnalu тахарнаљу - poczta
 • tak так - nazwa
 • tala таља - biblioteka
 • talen таљєн - tekst; księga
 • talin таљін - potrzeba
 • talinavst таљінавsт - potrzebować
 • tandak тандак - fosfor
 • tanti танті - czerwony
 • tarinayant тарінаянт - przezroczysty
 • tarinayavst тарінаявsт - przenikać
 • tarja тарја - technika
 • tarki таркі - biały
 • tasku таsку - grafika, obraz, obrazek
 • taskunt таsкунт - obrazowy
 • tauka таука - ojciec
 • taunt таунт - trudny
 • taykaavst таукаавsт - szukać
 • taynt тӓнт - suchy
 • tazoutar тазоутар - nieprawda, kłamstwo
 • teker тєкєр - tutaj
 • teklih тєкљіх - luty
 • teoxant тєоѯант - ciekawe
 • teravst тєравsт - rozumieć
 • terd тєрд - imię i nazwisko (jako jedność; np. dokumentach)
 • terŀukas тєрлукаs - pielgrzymka
 • tesiaka тєsіака - hymn
 • teter тєтєр - mniej
 • teyrı тёры - przyroda
 • tiake тіакє - córka
 • tikiu тікіу - jak?
 • tiŀ тіл - miesiąc
 • tīra тира - schody
 • tirame тірамє - klatka piersiowa
 • tirk тірк - człowiek
 • tıiu тыіу - kto?
 • tımmunai тыммунаі - federacja
 • tlami тљамі - wkrótce, niedługo
 • toişırı тоішыры - gospodarka, finanse
 • tolmonü тољмонү - lubić, polubić
 • tom том - jeśli, jeżeli
 • tomınuu томынуу - wracać, powrót, cofać
 • tönoyel төноељ - matematyka
 • tori торі - mlask (lingwistycznie)
 • torlu торљу - broń, uzbrojenie
 • tornya торня - gwarancja, obietnica, przysięga
 • traivst траівsт - jeść
 • trakria тракріа - republika
 • treno трєно - też
 • tria тріа - ochrona, obrona
 • trian тріан - sierpień
 • trivna трівна - zawsze
 • tuaak туаак - szturm, uderzenie; włamanie
 • tuiger туігєр - kamień
 • tulıme туљымє - jabłko
 • tună тунӑ - muzeum
 • -tra -тра - setki

Tn (Ԏ)[]

 • tnae ԏає - spokój
 • tnome ԏомє - bufet, karcza, bar
 • tnoni ԏоні - obywatel, obywatelstwo

V (В)[]

 • vaajs ваајs - sieć
 • vadke вадкє - piątek
 • vah вах - to
 • vahhn ваххн - klątwa
 • van ван - słowo
 • vanakn ванаҝ - dużo, wiele
 • var вар - ja
 • varminnas варміннаs - byk
 • ver-fonka вар-фонка - grzejnik, kaloryfer
 • ver вєр - większy, mocniejszy, silniejszy
 • verdak вєрдак - przed wydarzeniem
 • verha вєрха - wszystko, razem, w sumie
 • verlare вєрљарє - wszędzie
 • verlorinavst вєљорінавsт - opisać
 • vermik вєрмік - wszyscy
 • vervan вєрван - zdanie
 • veryurtavst вєрюртавsт - ogłaszać
 • vetusae вєтуsає - sposób, wersja
 • viladravst віљадравsт - sprawdzać, testować, badać
 • viru віру - już, niedługo, wkrótce; potem, później, wtem
 • vitmr вітмр - dziecko
 • vnatirk внатірк - gościnność
 • vontra вонтра - huk
 • vööri вөөрі - środek, centrum
 • vöört вөөрт - lód
 • vost воsт - atak nożem, chlaśnięcie
 • vut вут - broń

I (Ы)[]

 • ııgani ыыгані - transport
 • ıl (ı-) ыљ (ы-) - F (15) piętnaście
 • ılivarnivst ыљіварнівsт - zbierać, kolekcjonować
 • ımarya ымаря - plastik
 • ımenlae ымєнљає - przypadek
 • ırataak ыратаак - kastrat
 • ıstnya-ho ыsтня-хо - relikwia
 • ıstnya ыsтня - część ciała
 • ıston ыsтон - rzeźnia
 • ıstontorlu ыsтонторљу - vu khi huy diet hang loat
 • ızuudron ызуудрон - pionowo

Yı (Ӳ)[]

 • yın ȷu mahha ӳн ю махха - pory roku
 • yın ӳн - pora

Iy (Ӹ)[]

 • ıydovst ӹдовsт - robić

Pn (Ҧ)[]

 • pnasa ҧаsа - nauka (ogólnie); badania
 • pnu ҧу - oraz, także; "co więcej", "ponadto" (nie to samo co "se"!)

F (Ф)[]

 • fac nak’ фац накъ - zależy od
 • fadro фадро - starożytność
 • fah фах - diabeł, szatan, demon
 • fahnaljunu фаһаљјуну - zaimek
 • faikevst фаікєвsт - chcieć
 • faiu фаіу - czego?
 • falia фаљіа - siostra
 • famaki фамакі - wrzesień
 • fanıtno фанытно - pomoc
 • faravst фаравsт - zabijać, mordować
 • farö фарө - morderstwo
 • fatal фатаљ - atak finalny, fatality
 • feiu фєіу - kogo?
 • feltrab фєљтраб - okupant
 • fen фєн - niedaleko
 • feum фєум - tajemnica
 • firane фіранє - kołczan
 • flet фљєт - część
 • flet фљєт - jedna z pięciu części Ahtialii
 • flet фљєт - rodzaj
 • fletı фљєты - rodzaje, kategorie
 • fo фо - albo, lub
 • fonka фонка - płomień
 • freo фрєо - teraz
 • fugid фугід - kurz
 • fujaac фујаац - granica
 • fun фун - koniec

Fn (Һ)[]

 • fnottu һотту - góra
 • fnu һу - więzień

Q (Ҁ)[]

 • qaaf ҁааф - kapłan; ksiądz
 • qai ҁаі - "ale" (jakieś przeciwieństwo)
 • qaiçaan ҁаічаан - wrogość, przeciwieństwo, spór, kłótnia
 • qeqe ҁєҁє - teoria, hipoteza
 • qırai ҁыраі - czołg
 • qol ҁољ - świnia, wieprz

H (Х)[]

 • haalüü хааљүү - orzeł
 • haikavst хаікавsт - jeść kolację
 • hain boud хаін боуд - poślizg (na lodzie)
 • haina хаіна - haina
 • haint хаінт - średni
 • hak’ хакъ - być, jest
 • hal хаљ - istota, byt
 • hal хаљ - mapa
 • hala хаља - rozkaz
 • halanu хаљану - ręcznie, odręcznie; ręczne, ręcznie wykonane
 • halavst хаљавsт - rozkazywać
 • hamanavst хаманавsт - rozmawiać
 • harak, hartak харак, хартак - dusza
 • has хаs - zachód
 • hast хаsт - promień
 • hat’am хатъам - koło (jako układ bądź większe, np. koło miast, na niebie, kształt jeziora; jako kształt lin)
 • haunaakavst хаунаакавsт - widzieć
 • hayıx, kiraja хаӳѯ, кіраја - 10 (16) szesnaście
 • hazai хазаі - powstawać
 • hea хєа - ciocia
 • hecra хєцра - ptak
 • heġo хєғо - sprawa
 • höl хөљ - wiara w coś (niereligijnie, ew. prześmiewczo o religii, "zabobon")
 • henno хєнно - ponieważ
 • hias хіаs - brygada, zespół
 • hilu хіљу - łóżko
 • hin taar хін таар - w środku
 • hinakı хінакы - kolory
 • hit, prohit хіт, прохіт - proszę
 • hımasse хымаssє - ogólnie
 • ho хо - cały
 • hoapauvst хоапаувsт - urodzić się
 • hoŀa хола - państwo, państwowość
 • hovok ховок - wołacz
 • hvaka хвака - wtorek

Ps (Ѱ)[]

 • pseıṭevst ѱєыѳєвsт - spać
 • psona ѱона - ostrożność, uwaga

Ħ (Ҳ)[]

 • ħab ҳаб - powódź
 • ħamı ҳамы - pożar; płomienie
 • ħan ҳан - lato
 • ħanvı ҳанвы - śmierć
 • ħavan ҳаван - wojna
 • ħegrı ҳєгры - lipiec
 • ħodu ҳоду - ignorancja
 • ħommun ҳоммун - nienawiść

Zobacz też[]

Advertisement