Conlang Wiki
Advertisement

Poniższe tabele przedstawiają nieregularne wzory koniugacji czasowników w języku romańskim.

Czasowniki łączące[]

firesîm[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik fire
Gerundium findu
Imiesłów przeszły fost (fost, foastă, fosti, foaste)
Imiesłów teraźniejszy firant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy sîm eşti este sumu seţi sunt
Przeszły niedokonany era eri era eramu eraţi erã
Przeszły dokonany fui foşte fu fuimu fuiţi fuirõ
Przyszły serei serei sera seramu seraţi serau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  seriei seri seria seriamu seriaţi seriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy sei seşi sei siamu siaţi siã
Przeszły niedokonany fose fuşi fose fosamu fosaţi fosã
Przyszły fir firi firă firămu firăţi firă
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  sera sera siamu siaţi siã

firefiu[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik fire
Gerundium findu
Imiesłów przeszły fost (fost, foastă, fosti, foaste)
Imiesłów teraźniejszy firant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy fiu fii fie fiumu fieţi fiã
Przeszły niedokonany era eri era eramu eraţi erã
Przeszły dokonany fui foşte fu fuimu fuiţi fuirõ
Przyszły firei firei fira firamu firaţi firau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  firiei firi firia firiamu firiaţi firiã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy fieri fieri fieri fieriamu fieriaţi fieriã
Przeszły niedokonany fose fuşi fose fosamu fosaţi fosã
Przyszły fir firi firă firămu firăţi firă
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  fia fia
fiăriară
fieriamu fieriaţi fieriã

stare[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik stare
Gerundium standu
Imiesłów przeszły stat (stat, stată, stati, state)
Imiesłów teraźniejszy stant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy stau stai sta stamu staţi stã
Przeszły niedokonany stabu stabi staba stabamu stabaţi stabã
Przeszły dokonany stube stubeşte stube stubimu stubiţi stubarõ
Przyszły starei starei stara staramu staraţi starau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  stariei stari staria stariamu stariaţi stariã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy sti sti sti stimu stiţi stiã
Przeszły niedokonany stase staşi stase stasamu stasaţi stasã
Przyszły star stari stară starămu starăţi stară
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  sera sera stimu stiţi stiã

Czasowniki modalne[]

dubere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik dubere
Gerundium dundu
Imiesłów przeszły dut (dut, doată, duti, doate)
Imiesłów teraźniejszy dunt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy dub dui dube dubemu dubeţi dunt
Przeszły niedokonany dubebu dubebi dubebe dubebemu dubebeţi dubebẽ
Przeszły dokonany dube dubeşte dube duberamu duberaţi duberõ
Przyszły dubrei dubrei dubra dubramu dubraţi dubrau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  duberiei duberi duberia duberiamu duberiaţi duberiã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy dii dii dii diamu diaţi diã
Przeszły niedokonany dupse dupşi dupse dupsemu dupseţi dupsã
Przyszły duber duberi duberă duberămu duberăţi duberă
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  dube dube diamu diaţi diã

putere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik putere
Gerundium potendu
Imiesłów przeszły putut (putut, putută, pututi, putute)
Imiesłów teraźniejszy potent
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy pot poi pote potemu poteţi potẽ
Przeszły niedokonany putebu putebi putebe putebemu putebeţi putebẽ
Przeszły dokonany pui puişte pui puieramu puieraţi puierõ
Przyszły putrei putrei putra putramu putraţi putrau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  puteriei puteri puteria puteriamu puteriaţi puteriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy puti puti puti putiamu putiaţi putiã
Przeszły niedokonany puse puşi puse pusemu puseţi pusã
Przyszły poser poseri poseră poserămu poserăţi poseră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  posă pose putiamu putiaţi putiã

vrăre[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik vrăre
Gerundium vrandu
Imiesłów przeszły vrut (vrut, vrută, vruti, vrute)
Imiesłów teraźniejszy vrant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy vrău vrei vră vrămu vrăţi vrẽ
Przeszły niedokonany vrăbu vrăbi vrăba vrăbamu vrăbaţi vrăbẽ
Przeszły dokonany vrure vruşte vrure vruramu vruraţi vrõ
Przyszły vrărei vrărei vrăra vrăramu vrăraţi vrărau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  voriei vori voria voriamu voriaţi voriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy vrui vrui vrui vruiamu vruiaţi vruiã
Przeszły niedokonany vruse vruşi vruse vrusamu vrusaţi vrusã
Przyszły vrăr vrări vrără vrărămu vrărăţi vrără
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  vroi vroaiă vruiamu vruiaţi vruiã

Czasowniki posiłkowe[]

havăre[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik havăre
Gerundium havandu
Imiesłów przeszły havut (havut, havută, havuti, havute)
Imiesłów teraźniejszy havant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy ham hai ha
hăi
havămu havăţi
Przeszły niedokonany havăbu havăbi havăba havăbamu havăbaţi havăbã
Przeszły dokonany huve huveşte huve huvamu huvaţi
Przyszły hăvrei hăvrei hăvra hăvramu hăvraţi hăvrau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  hei hi hia hiamu hiaţi hiã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy hui hui hui huviamu huviaţi huviã
Przeszły niedokonany huvese huveşi huvese huvesamu huvesaţi huvesã
Przyszły havăr havări havără havărămu havărăţi havără
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  hei huviamu huviaţi huviã

ire[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik ire
Gerundium îndu
Imiesłów przeszły it (it, iată, iti, iate)
Imiesłów teraźniejszy înt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy vou vai va vamu vaţi
Przeszły niedokonany ibu ibi iba ibamu ibaţi ibã
Przeszły dokonany fui foşte fu fuimu fuiţi fuirõ
Przyszły ierei ierei iera ieramu ieraţi ierau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  ieriei ieri ieria ieriamu ieriaţi ieriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy vi vi vi viamu viaţi viã
Przeszły niedokonany vese veşi vese vesamu vesaţi vesã
Przyszły ir iri iară iarămu iarăţi iără
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  vete via viamu viaţi viã

ţinere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik ţinere
Gerundium ţindu
Imiesłów przeszły ţinut (ţinut, ţinută, ţinuti, ţinute)
Imiesłów teraźniejszy ţint
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy tenyu ţii ţine ţinemu ţineţi tẽ
Przeszły niedokonany ţibu ţibi ţiba ţibamu ţibaţi ţibã
Przeszły dokonany tene teneşte tene teramu teraţi terõ
Przyszły ierei ierei iera ieramu ieraţi ierau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  terei teri teria teriamu teriaţi teriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy ţini ţini ţini tenyamu tenyaţi ţiã
Przeszły niedokonany ţinese ţineşi ţinese ţinesamu ţinesaţi ţinesã
Przyszły ter teri teră terămu terăţi teră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  ţine ţine tenyamu tenyaţi ţiã

Inne czasowniki nieregularne[]

facere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik facere
Gerundium fazendu
Imiesłów przeszły fet (fet, feată, feti, feate)
Imiesłów teraźniejszy fazent
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy faz fai fa facemu faceţi facẽ
Przeszły niedokonany facebu facebi facebe facebemu facebeţi facebẽ
Przeszły dokonany făi fezişte fo faceramu faceraţi facerõ
Przyszły fazrei fazrei fazra fazramu fazraţi fazrau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  fazriei fazri fazria fazriamu fazriaţi fazriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy faci faci faci faciamu faciaţi faciã
Przeszły niedokonany fase faşi fase fasamu fasaţi fasã
Przyszły facer faceri faceră facerămu facerăţi faceră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  faz face faciamu faciaţi faciã

punere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik punere
Gerundium punîndu
Imiesłów przeszły pus (pus, pusă, pusi, puse)
Imiesłów teraźniejszy punînt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy punyu puni pune punemu puneţi punẽ
Przeszły niedokonany pubu pubi pube pubemu pubeţi pubẽ
Przeszły dokonany pune puneşte po poneramu poneraţi ponerõ
Przyszły porei porei pora poramu poraţi porau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  poriei pori poria poriamu poriaţi poriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy poi poi poi puniamu puniaţi puniã
Przeszły niedokonany punse punşi punse punsamu punsaţi punsã
Przyszły por pori poară poarămu poarăţi poară
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  poi poi puniamu puniaţi puniã

săpere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik săpere
Gerundium sapendu
Imiesłów przeszły savut (savut, savută, savuti, savute)
Imiesłów teraźniejszy săpent
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy sap
se
săi săpe săpemu săpeţi săpẽ
Przeszły niedokonany săpebu săpebi săpebe săpebemu săpebeţi săpebẽ
Przeszły dokonany save saşte savo saveramu saveraţi saverõ
Przyszły sarei sarei sara saramu saraţi sarau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  săperiei săperi săperia săperiamu săperiaţi săperiã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy saşi saşi saşi saşiamu saşiaţi saşiã
Przeszły niedokonany saşese saşeşi saşese saşesamu saşesaţi saşesã
Przyszły săper săperi săperă săperămu săperăţi săperă
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  save save saşiamu saşiaţi saşiã

seghire[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik seghire
Gerundium segîndu
Imiesłów przeszły seghit (seghit, seghită, seghiti, seghite)
Imiesłów teraźniejszy segînt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy sigu segi sigă seghimu seghiţi sighẽ
Przeszły niedokonany seghibu seghibi seghibe seghibimu seghibiţi seghibẽ
Przeszły dokonany sighe seghişte sigo seghiramu seghiraţi seghirõ
Przyszły segherei segherei seghera segheramu segheraţi segherau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  seghiriei seghiri seghiria seghiriamu seghiriaţi seghiriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy sighi sighi sighi seghiamu seghiaţi seghiã
Przeszły niedokonany seghise seghişi seghise seghisamu seghisaţi seghisã
Przyszły sighir sighiri sighiră seghirămu seghirăţi seghiră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  sighe sighe sighiamu sighiaţi sighiã

venire[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik venire
Gerundium venîndu
Imiesłów przeszły vinut (vinut, vinută, vinuti, vinute)
Imiesłów teraźniejszy venînt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy vinyu vii vine venimu veniţi vinẽ
Przeszły niedokonany venibu venibi venibe venibimu venibiţi venibẽ
Przeszły dokonany vie viişte vio veniramu veniraţi venirõ
Przyszły virei virei vira viramu viraţi virau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  veniriei veniri veniria veniriamu veniriaţi veniriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy veni veni veni veniamu veniaţi veniã
Przeszły niedokonany vinese vineşi vinese vinesamu vinesaţi vinesã
Przyszły venir veniri veniră venirămu venirăţi veniră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  veni veni veniamu veniaţi veniã
Advertisement