Conlang Wiki
Advertisement

Język romański ma cztery klasy koniugacji regularnej, z których dwie mają dodatkowo dwa warianty determinowane przez końcówkę bezokolicznika. Poszczególne koniugacje oznaczane są cyframi rzymskimi, a warianty dodatkowo małymi literami łacińskiego alfabetu – Ia, Ib, II, III, IVa i IVb. Z poszczególnych klas, tylko Ia pochodzi bezpośrednio z łaciny, pozostałe wzory uległy pewnemu przemieszaniu, dlatego też łacińskie czasowniki klasy III mogą znaleźć się w romańskich klasach II lub IV.

Klasa I: -are[]

Wariant a[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik cantare
Gerundium cantandu
Imiesłów przeszły cantat (cantat, cantată, cantati, cantate)
Imiesłów teraźniejszy cantant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy cant canti cantă cantamu cantaţi cantã
Przeszły niedokonany cantabu cantabi cantaba cantabamu cantabaţi cantabã
Przeszły dokonany cante cantaşte canto cantaramu cantaraţi cantarõ
Przyszły cantarei cantarei cantara cantaramu cantaraţi cantarau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  cantariei cantari cantaria cantariamu cantariaţi cantariã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy canti canti canti cantiamu cantiaţi cantiã
Przeszły niedokonany cantase cantaşi cantase cantasamu cantasaţi cantasã
Przyszły cantar cantari cantară cantarămu cantarăţi cantară
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  cantă cante cantiamu cantiaţi cantiã

Wariant b[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik păriare
Gerundium păriandu
Imiesłów przeszły păriat (păriat, păriată, păriati, păriate)
Imiesłów teraźniejszy păriant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy păriez păriezi păriează păriamu păriaţi păriã
Przeszły niedokonany păriabu păriabi păriaba păriabamu păriabaţi păriabã
Przeszły dokonany părie păriaşte părio păriaramu păriaraţi păriarõ
Przyszły păriarei păriarei păriara păriaramu păriaraţi păriarau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  păriariei păriari păriaria păriariamu păriariaţi păriariã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy pării pării pării păriiamu păriiaţi păriiã
Przeszły niedokonany păriase păriaşi păriase păriasamu păriasaţi păriasã
Przyszły păriar păriari păriară păriarămu păriarăţi păriară
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  păriează părieze păriiamu păriiaţi păriiã

Klasa II: -ăre[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik adurăre
Gerundium adurandu
Imiesłów przeszły adurut (adurut, adurută, aduruti, adurute)
Imiesłów teraźniejszy adurant
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy adur aduri adure adurămu adurăţi adurẽ
Przeszły niedokonany adurăbu adurăbi adurăba adurăbamu adurăbaţi adurăbẽ
Przeszły dokonany adure adurăşte adure adurărămu adurărăţi adurărõ
Przyszły adurărei adurărei adurăra adurăramu adurăraţi adurărau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  adurăriei adurări adurăria adurăriamu adurăriaţi adurăriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy aduri aduri aduri aduriamu aduriaţi aduriã
Przeszły niedokonany adurăse adurăşi adurăse adurăsamu adurăsaţi adurăsã
Przyszły adurăr adurări adurără adurărămu adurărăţi adurără
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  adure adure aduriamu aduriaţi aduriã

Klasa III: -ere[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik cumetere
Gerundium cumetendu
Imiesłów przeszły cumetut (cumetut, cumetută, cumetuti, cumetute)
Imiesłów teraźniejszy cumetent
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy cumet cumeti cumete cumetemu cumeteţi cumetẽ
Przeszły niedokonany cumetebu cumetebi cumetebe cumetebemu cumetebeţi cumetebẽ
Przeszły dokonany cumete cumeteşte cumeto cumeteramu cumeteraţi cumeterõ
Przyszły cumeterei cumeterei cumetera cumeteramu cumeteraţi cumeterau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  cumeteriei cumeteri cumeteria cumeteriamu cumeteriaţi cumeteriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy cumeti cumeti cumeti cumetiamu cumetiaţi cumetiã
Przeszły niedokonany cumetese cumeteşi cumetese cumetesamu cumetesaţi cumetesã
Przyszły cumeter cumeteri cumeteră cumeterămu cumeterăţi cumeteră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  cumete cumete cumetiamu cumetiaţi cumetiã

Klasa IV: -ire[]

Wariant a[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik împartire
Gerundium împartîndu
Imiesłów przeszły împartit (împartit, împartită, împartiti, împartite)
Imiesłów teraźniejszy împartînt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy împart împarti împarte împartimu împartiţi împartẽ
Przeszły niedokonany împartibu împartibi împartibe împartibimu împartibiţi împartibẽ
Przeszły dokonany împarte împartişte împarto împartiramu împartiraţi împartirõ
Przyszły împarterei împarterei împartera împarteramu împarteraţi împarterau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  împartiriei împartiri împartiria împartiriamu împartiriaţi împartiriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy împarti împarti împarti împartiamu împartiaţi împartiã
Przeszły niedokonany împartise împartişi împartise împartisamu împartisaţi împartisã
Przyszły împartir împartiri împartiră împartirămu împartirăţi împartiră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  împarte împarte împartiamu împartiaţi împartiã

Wariant b[]

Formy nieosobowe
Bezokolicznik tăcire
Gerundium tăcîndu
Imiesłów przeszły tăcit (tăcit, tăcită, tăciti, tăcite)
Imiesłów teraźniejszy tăcînt
Tryb oznajmujący eu tu el / ea noi voi ei, ele
Teraźniejszy tăcesc tăceşti tăceşte tăcimu tăciţi tăceştẽ
Przeszły niedokonany tăcibu tăcibi tăcibe tăcibimu tăcibiţi tăcibẽ
Przeszły dokonany tăce tăcişte tăco tăciramu tăciraţi tăcirõ
Przyszły tăcerei tăcerei tăcera tăceramu tăceraţi tăcerau
Tryb przypuszczający eu tu el / ea noi voi ei / ele
  tăciriei tăciri tăciria tăciriamu tăciriaţi tăciriã
Tryb łączący eu tu el / ea noi voi ei / ele
Teraźniejszy tăci tăci tăci tăciamu tăciaţi tăciã
Przeszły niedokonany tăcise tăcişi tăcise tăcisamu tăcisaţi tăcisã
Przyszły tăcir tăciri tăciră tăcirămu tăcirăţi tăciră
Tryb rozkazujący   tu el / ea noi voi ei / ele
  tăceşte tăceşte tăciamu tăciaţi tăciã

Tworzenie czasów złożonych[]

Czas Sposób konstruowania
Tryb oznajmujący
Teraźniejszy ciągły stare (teraźniejszy) + imiesłów teraźniejszy
Przeszły dokonany złożony havăre (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
ţinere (teraźniejszy) + imiesłów przyszły
Przeszły ciągły stare (przeszły dokonany) + imiesłów teraźniejszy
Przeszły uprzedni havăre (przeszły dokonany) + imiesłów przeszły
ţinere (przeszły dokonany) + imiesłów przeszły
Przyszły ciągły stare (przyszły) + imiesłów teraźniejszy
Przyszły uprzedni havăre (przyszły) + imiesłów przeszły
ţinere (przyszły) + imiesłów przeszły
Przyszły bliski ire (teraźniejszy) + bezokolicznik
Tryb przypuszczający
Przeszły havăre (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
ţinere (teraźniejszy) + imiesłów przeszły
Tryb łączący
Przeszły uprzedni havăre (przeszły niedokonany) + imiesłów przeszły
ţinere (przeszły niedokonany) + imiesłów przeszły
Przyszły gerundium + stat (+ zaimek osobowy lub rzeczownik)
Advertisement