Conlang Wiki
Advertisement

Legenda:

 • na czerwono oznaczone są słowa lub znaczenia archaiczne
 • na zielono oznaczone są słowa lub znaczenia z języka potocznego
 • na niebiesko oznaczone są słowa lub znaczenia wywodzące się z dialektów
 • na fioletowo oznaczone są słowa lub znaczenia charakterystyczne dla conworldu Panslawia
 • rzymska liczba przy czasownikach (Ia, Ib, II, III, IVa, IVb) oznacza koniugację, do której należy dany czasownik. W przypadku czasowników nieregularnych, po rzymskiej liczbie dodano formę 1 os. l.poj. oraz imiesłów przeszły
 • mała litera przy rzeczownikach (m, f) oznacza rodzaj, a duża (A, B, C, D, E, F) – wzór deklinacji
 • po wymowie przymiotnika o nieregularnej formie żeńskiej podano tę formę
 • wymowę podano w MAF

A[]

 • abe /'aβ̞ɛ/ fC – ptak (< łac. avis)
 • abira /'aβ̞ira/ fA – orzeł (< łac. *abira = aquila)
 • adurăre /adu'rərɛ/ II – adorować (< łac. adorare)
 • acăpare /akə'parɛ/ Ia – kończyć (< łac. acappare)
 • acăpt /a'kəpt/ mA – zakupy (< odczas. acăptere)
 • acăptere /akəp'tɛrɛ/ III – kupować, robić zakupy (< łac. accaptare)
 • acărizare /akəri'zarɛ/ Ib – adorować, pieścić (< odrzecz. cărizitate)
 • acer /'aʧɛr/, aceară /'aʧjarə/, aceri /'aʧɛri/, aceare /'aʧjarɛ/ – tamten, tamta, tamci, tamte (< łac. ecce-illu, ecce-illa)
 • acest /'aʧɛst/, această /'aʧjastə/, acesti /'aʧɛsti/, aceaste /'aʧjastɛ/ – ten, ta, ci, te (łac. ecce-istu, ecce-ista)
 • acuperare /akupɛ'rarɛ/ Ia acopăr, acuperit – pokrywać, osłaniać
 • adancu /a'dãku/ – głęboki
 • admurz /'admurz/ mA – lunch (< odczas. admurzare)
 • admurzare /admur'zarɛ/ Ia – jeść lunch (< łac. *admordare = admordere)
 • adunare /adu'narɛ/ Ia – gromadzić się (< łac. adonare)
 • adunaciune /aduna'ʧjunɛ/ fF – zgromadzenie (< łac. adonationis)
 • afoară /a'fwarə/ – oprócz (< [l]a + foară)
 • agiuta /aʤ'juta/ fA – pomoc, wsparcie (< odczas. agiutare)
 • agiutare /aʤju'tarɛ/ Ia – pomagać (< wł./kald. aggiutare)
 • agreşt /a'grɛʃt/ mA – ugór, niekultywowane pole, obszar zdziczały (< łac. agrestis)
 • agru /'agru/ mC – uprawa (< łac. agrum)
 • ai /aj/ mA – czosnek (< łac. allium)
 • aib /ajb/ – biały (< łac. albus)
 • aibăştru /aj'bəʃtru/ – niebieski
 • aicuni /aj'kuni/, aicune /aj'kunɛ/ – kilka, trochę
 • aicuor /ajku'ɔr/ mA – alkohol (< ar. al-ġuḥl przez fr./rem. alcool)
 • aier /a'jɛr/ mA – powietrze (< łac. aer)
 • aierẽ /a'jɛrɛ̃/ – powietrzny (< odrzecz. aer)
 • aieri /'ajɛri/ – wczoraj (< łac. ad heri)
 • aierigena /ajɛri'ʤɛna/ fA – tlen (< odrzecz. aer + gena)
 • aima /'ajma/ fA – duch (< port./mac. alma < łac. anima)
 • aintaieri /ajn'tajɛri/ – przedwczoraj (< ainte + aieri)
 • ainte /a'intɛ/ – przed (< łac. ante)
 • aintebrăţ /a'intɛbrəʦ/ mA – przedramię (< ainte + brăţ)
 • aiterare /ajtɛ'rarɛ/ Ia – przekształcać, zmieniać
 • aiţament /aj'ʦamɛ̃t/ mA – powstanie
 • aiurea /a'jurja/ – gdziekolwiek
 • aizir /'ajzir/ mA – olsza (< łac. alnus pod wpł. słow. olsza)
 • alt1 /alt/ – inny (< łac. alterum)
 • alt2 /alt/ – wysoki, górny (< łac. altum)
 • altciicun /'altʧijkun/ – ktoś inny (< alt + ciicun)
 • altre /'altrɛ/ – coś innego (< alt + re)
 • ambi /'ãbi/ – obaj, oboje
 • ambe /'ãbɛ/ – obie
 • ampunere /ãpu'nɛrɛ/ III ampunyu, ampus – być położonym (< łac. *amponere = imponere)
 • amur /'amur/ – gorzki (< łac. amarus)
 • amurg /'amurg/ – gorzki (< łac. *amargus = amarus)
 • anda /'ãda/ fA – jazda, przejażdżka (< odczas. andare)
 • andare /ã'darɛ/ Ia andu, andat – jechać, jeździć (< łac. anditare)
 • anepsare /anɛ'psarɛ/ Ib – anektować, zajmować
 • antic /'ãtik/ – starożytny, pradawny, stary (< łac. anticus)
 • Antichitate /ãtici'tatɛ/ fB – starożytność (< łac. ante que etatem)
 • antruporogia /ãtrupɔrɔ'ʤja/ fA – antropologia (< gr. antropos + logos)
 • anyu /'aɲu/ mC – jagnięcina (< łac. agnus)
 • apa /'apa/ fA – woda (< łac. aqua)
 • apa de fier /'apa dɛ fjɛr/ fA – wódka (< apa + fier)
 • apa de focu /'apa dɛ 'fɔku/ fA – wódka (< apa + focu)
 • aparţinere /aparʦi'nɛrɛ/ apartenyu, aparţinut – należeć do, przynależeć do (łac. appertinere)
 • apcererat /apʧɛrɛ'rat/ – przyspieszony (< łac. acceleratus)
 • apigena /api'ʤɛna/ fA – wodór (< odrzecz. apa + gena)
 • apirtare /apir'tarɛ/ Ia aper, apert – otwierać (łac. *apertire = aperire)
 • apiu /'apiw/ mC – seler (< łac. apium)
 • apiţa /'apiʦa/ fA – wódka (< zmiękcz. apa)
 • aprindere /aprin'dɛrɛ/ III aprend, aprins – uczyć się, zdobywać wiedzę
 • apsa /'apsa/ fA – topór, siekiera (< łac. axis)
 • apşînţa /ap'ʃɨnʦa/ fA – nieobecność, absencja
 • apt /apt/ mA – akt (w malarstwie, w teatrze, < łac. actum)
 • apta /'apta/ fA – dokument, akt prawny (< łac. actum)
 • apciune /ap'ʧjunɛ/ fF – akcja, czyn (< łac. actionis)
 • apurd /'apurd/ mA – akord (< łac. ad cordis)
 • arăganţa /arə'gãʦa/ fA – sojusz, przymierze (< łac. alligantia)
 • arcata /ar'kata/ fA – arkada
 • arcu /'arku/ mC – łuk (arch., broń, < łac. arcus)
 • arce /'arʧɛ/ – kilka (łac. aliqui)
 • archeorogia /arcɛɔrɔ'ʤja/ fA – archeologia (< gr. archaios + logos)
 • archeorogic /arcɛɔrɔ'ʤik/ – archeologiczny
 • arena /a'rɛna/ fA – piasek (< łac. arena)
 • arest /'arɛst/ mA &nsash; przystanek
 • arestere /arɛs'tɛrɛ/ III – hamować
 • argint /'arʤint/ mA – srebro, pieniądze (< łac. argentum)
 • argint veiu /'arʤint 'bɛiw/ mA – rtęć
 • aria /'arja/ fA – obszar (< łac. aeral)
 • arie /'arjɛ/ mB – owca (< łac. aries)
 • aritemătica /aritɛ'mətika/ fA – arytmetyka (gr. arithmos)
 • armare /ar'marɛ/ Ib – zbroić (< łac. armare)
 • armata /ar'mata/ fA – armia (odczas. armare)
 • arume /'arumɛ/ mB – glin, aluminium, puszka (< łac. aluminium)
 • ascundere /askun'dɛrɛ/ III – chować, kryć
 • asegurare /asɛgu'rarɛ/ Ia asigur, asegurat – zapewniać, upewniać, świadczyć
 • asemblu /a'sɛ̃blu/ mC – apel, zbiórka (fr. assemblée/kald. ansemblo)
 • asverţire /asbɛr'ʦirɛ/ IVb – ostrzegać, informować, dawać do zrozumienia
 • aşcut /aʃ'kut/ – ostry (łac. *ascutus = acutus)
 • aşi /a'ʃi/ – tak, takoż, w ten sposób ([l]a + şi)
 • aşicum /a'ʃikum/ – tak jak (< aşi + cum)
 • aşi ... ce /a'ʃi ... ʧɛ/ – zarówno ... jak i
 • aştendenţa /aʃtɛ̃'dɛ̃ʦa/ fA – ród, pochodzenie, rodowód (< łac. ascendentia)
 • atentare /atɛ̃'tarɛ/ Ia – ostrzegać
 • atentarse /atɛ̃'tarsɛ/ Ia – uważać
 • atenciune /atɛ̃'ʧjunɛ/ fF – uwaga, ostrzeżenie
 • atest /a'tɛst/ mA – wzmianka
 • atestare /atɛsta'rɛ/ Ia stau, stat – wzmiankować
 • atletica /at'lɛtika/ fA – atletyka (< łac. athletica)
 • atletica iuşă /at'lɛtika 'juʃə/ fA – lekkoatletyka
 • aţirare /aʦi'rarɛ/ Ib – zwierzać się (< [l]a + ţirare)
 • aur /awr/ mA – złoto (< łac. aurum)
 • aurora /aw'rɔra/ fA – jutrzenka, brzask (< łac. aurora)
 • autou /'awtɔw/ mC – autobus (< fr./rem. autobus)
 • auzire /aw'zirɛ/ IVa aud, auzit – słyszeć (< łac. audire)
 • ave /'aβ̞ɛ/ fC – ptak (< łac. avis)
 • avur /'aβ̞ur/ mA – dziadek (< łac. aviolus)
 • avura /'aβ̞ura/ fA – babcia (< łac. aviola)

Ă[]

 • ăciu1 /ə'ʦiw/ mC – kwas (< łac. acidum)
 • ăciu /ə'ʦiw/ – kwaśny (< łac. acidum)
 • ăcupanere /əkupa'nɛrɛ/ III – akompaniować (< [l]a + cupanere)
 • ădumẽ /'ədumɛ̃/ – brzuch (< łac. abdomen)
 • ămapierdere /əmapjɛr'dɛrɛ/ III – usychać z miłości, mieć złamane serce (< ămare + pierdere)
 • ămare /ə'marɛ/ Ia – kochać (< łac. amare)
 • ămicu /'əmiku/ mA – przyjaciel (< łac. amicus)
 • ămire /ə'mirɛ/ IVb – przyjaźnić się (< odrzecz. ămicu)
 • ămitere /əmi'tɛrɛ/ III – przyjąć
 • ămiciune /əmi'ʧjunɛ/ fF – przyjaźń (< odrzecz. ămicu)
 • ămor /ə'mɔr/ mA – miłość (< łac. amor)
 • ănormare /ə'nɔrmarɛ/ – nienormalny, odstający od normy
 • ăpat /'əpat/ mA – opat (< łac. abbatis)
 • ăpărăre /əpə'rərɛ/ II apar, apărăt – pojawiać się (łac. apparere)
 • ăpîndice /əpɨn'diʧɛ/ mB – aneks, dodatek (< łac. appendix)
 • ăpne /'əpnɛ/ mB – trądzik (< łac. acne)
 • ărabere /əra'β̞ɛrɛ/ III ărabu, ăribat – przybyć, przyjść (< łac. aripare)
 • ăreştare /ərɛʃ'tarɛ/ Ib – hamować, zwalniać
 • ăreştarse /ərɛʃ'tarsɛ/ Ib – zatrzymać się

Ã[]

 • ã /ã/ mA – rok (łac. anno)

B[]

 • babum /'baβ̞um/ mA – pawian (< ang. baboon/rem. babonus)
 • baca /'baka/ fA – jagoda (< łac. baca)
 • bai /baj/ – niski, dolny (< łac. bassus)
 • baicõ /baj'kɔ̃/ mA – balkon
 • bambuc /bã'buk/ mA – bambus (< łac. bambuseum)
 • banc /bãk/ mA – ławka (< łac. bancum)
 • banca /'bãka/ fA – bank (< łac. bancum)
 • bar /bar/ mA – glina (< tat. balçıq)
 • barcu /'barku/ mA – statek do przewozu towarów, kontenerowiec, barka (port./mac. barco)
 • batere /ba'tɛrɛ/ III – bić, uderzać
 • băia /'bəja/ fA – zalew, zatoka (< łac. baia)
 • bănã /bə'nã/ mA – banan (port./mac. banana)
 • bărba /bər'ba/ fA – broda (< łac. barba)
 • bărbăr /'bərbar/ mA – dzikus (< łac. barbarus)
 • băriu /'bəriw/ mC – dzielnica (< arb. barrí)
 • bărõ /'bərɔ̃/ fA – knur, odyniec (< germ. baron)
 • băştement /bə'ʃtɛmɛ̃t/ mA – duży budynek
 • Băruca /'bəruka/ fA – barok (< port./kald. barroco)
 • bătranisăm /bə'tranisəm/ mA – empiryzm (< odrzecz. bătrã)
 • bătrã /'bətrã/ – doświadczony (< łac. veteranus)
 • bătrînaria /'bətrɨnarja/ fA – weterynaria (< łac. veterinaria)
 • băz /bəz/ mA – pocałunek (< łac. basium)
 • băzare /bə'zarɛ/ Ia – całować (łac. basiare)
 • beare /'bjarɛ/ Ia bibu, buit/băut – pić, nadużywać alkoholu, chlać (< łac. *biere = bibere)
 • ber /bɛr/ mA – wojna (< łac. bellum)
 • biertã /bjɛr'tã/ mA – beltane, 1 maja
 • bierţ /bjɛrʦ/ mA – kołyska (< łac. bertium)
 • bilyume /bi'ʎumɛ/ mB – zmierzch (< kalka niem. Zwielicht)
 • bine /'binɛ/ – dobrze
 • binerămanere /binɛrəma'nɛrɛ/ III binerămîu, binerămăs – żegnać
 • biochemia /bjɔcɛ'mja/ fA – biochemia
 • biorogia /bjɔrɔ'ʤja/ fA – biologia (< gr. bios + logos)
 • birura /bi'rura/ fA – ospa (< łac. variola)
 • biserica /bi'sɛrika/ fA – kościół, Kościół (< łac. basilica)
 • biuşt /bjuʃt/ mA – regał
 • bizagiu /bi'zaʤiw/ mC – twarz (< łac. visaticum)
 • biziune /bi'zjunɛ/ fF – wizja, sztuka teatralna (< łac. *bisionis = visionis)
 • bloama /'blwama/ fA – niezapominajka
 • brăşica /'brəʃika/ fA – kalafior (< łac. brassica)
 • brăţ /brəʦ/ mA – ramię (< łac. brachium)
 • bruma /'bruma/ fA – brom (< łac. bromium)
 • buba /bu'β̞a/ fA – sowa (< łac. *buba = bubo)
 • buca /'buka/ fA – usta (< łac. boca)
 • bun /bun/ – dobry (< łac. bonus)
 • bunu /'bunu/ – dobry (< łac. bonus)
 • burac /bu'rak/ mA – dół, dziura (łac. bulaquium)
 • buş /buʃ/ mA – bydło (< łac. bos)

C[]

 • cabia /'kaβ̞ja/ fA – świnka morska, anorektyczka (< łac. cabia)
 • cabõ /'kaβ̞ɔ̃/ mA – melon (< ukr./zag. кавун)
 • cadăre /ka'dərɛ/ II – spadać (< łac. cadere)
 • cale /'kalɛ/ fC – ulica, droga (< łac. callis)
 • camiõ /'kamjɔ̃/ mA – ciężarówka (< odrzecz. camîn)
 • camîn /'kamɨn/ mA – droga gruntowa (< łac. camminus)
 • camp /kãp/ fA – pole (< łac. campus)
 • cand /kãd/ – kiedy (< łac. quando)
 • candeara /'kãdjara/ fA – świeca, świeczka
 • canderabru /'kãderabru/ mC – świecznik
 • canderar /'kãderar/ mA – producent świec
 • canderiţa /'kãderiʦa/ fA – b. mała świeczka, podgrzewacz
 • cant1 /kãt/ – ile (< łac. quantus)
 • cant2 /kãt/ mA – śpiew (< odczas. cantare)
 • cantare /kã'tarɛ/ Ia – śpiewać (< łac. cantare)
 • canciune /kan'ʧjunɛ/ fF – piosenka (< odczas. cantare)
 • cap /kap/ mA – przylądek (< łac. caput)
 • car /kar/ mA – szyja, kark (< łac. collum pod wpł. sł. kark)
 • carapter /ka'raptɛr/ mA – charakter, postać, postawa
 • cariu /'kariw/ mC – potas (< łac. calcium)
 • carta /'karta/ fA – karta, mapa (< łac. charta)
 • carvar /'karbar/ mA – dąb (< łac. *quercurus = quercus)
 • casa /'kasa/ fA – dom; ~ regară – dynastia królewska (< łac. casa)
 • casăment /ka'səmɛ̃t/ mA – małżeństwo (< odrzecz. casa)
 • caş /kaʃ/ mA – ser żółty (< łac. casseus)
 • caşa /'kaʃa/ fA – pudełko, skrzynia (< łac. *cassa = capsa)
 • caşi /'kaʃi/ – prawie, niemal
 • caştanyu /kaʃ'taɲu/ – brązowy (< łac. castaneus)
 • cat /kat/ mA – kot domowy (< łac. catus)
 • cazira /ka'zira/ fA – krzesło (< odczas. cadăre)
 • căbar /kə'β̞ar/ mA – dziki koń, mustang (< łac. caballus)
 • căcău /kə'kəw/ mC – kakao, kakaowiec (< port./mac. cacao)
 • căfa /'kəfa/ fA – kawa (< arb. qahwa)
 • căfra /'kəfra/ fA – koza (< łac. capra)
 • căicurare /kəjku'rarɛ/ Ib – dodawać (< łac. calculare)
 • căicurător /'kəjkurətɔr/ mA – komputer, kalkulator (< odczas. căicurare)
 • căiziu /'kəjziw/ – ciepły (< łac. calidus)
 • cămăra /kə'məra/ fA – pokój, izba (< łac. camera)
 • cămira /kə'mira/ fA – wielbłąd (< gr. kamilos)
 • căp /kəp/ mA – głowa, koniec (< łac. caput)
 • căpăr /kə'pər/ mA – włos (< łac. caput + pilus)
 • căpitur /kə'pitur/ mA – stolica, ośrodek administracyjny (< łac. capitol)
 • căre /'kərɛ/ – drogi, cenny
 • cărbune /kər'bunɛ/ mB – węgiel (< łac. carbon)
 • căriera /'kərjɛra/ fA – kariera (< wł./kald. carriera)
 • cărire /kə'rirɛ/ IVbkochać, kochać (miłość homoseksualna, miłość w rodzinie) (< odrzecz. căritate)
 • căritate /kəri'tatɛ/ fB – miłość (< łac. caritatem)
 • cărizitate /kərizi'tatɛ/ fB – pieszczota (< odrzecz. căritate)
 • cărne /'kərnɛ/ mB – mięso (< łac. carnis)
 • cărure /'kərurɛ/ mB – ciepło (< łac. caloris)
 • cărţir /kər'ʦir/ mA – osiedle, rejon (< łac. quartus)
 • căscadăre /kəska'dərɛ/ II căscad, căscadat – składać (< łac. cascata)
 • căştitate /kəʃti'tatɛ/ fF – dziewictwo
 • căştore /kəʃ'tɔrɛ/ mB – bóbr (< łac. castor)
 • căştru /'kəʃtru/ mC – obóz wojskowy
 • căştun /'kəʃtun/ mA – prawiczek
 • căştoana /'kəʃtwana/ fA – dziewica
 • cătedrai /kə'tɛdraj/ mA – katedra (< łac. [ecclesia] cathedralis)
 • cătena /'kətɛna/ fA – łańcuch, szereg (< łac. catena)
 • cătenare /kətɛ'narɛ/ Ib – spoić, skuć (< odrzecz. cătena)
 • cătenarse /kətɛ'narsɛ/ Ib – szeregować, wiązać (< zwr. cătenare)
 • cătrăsformaciune /kətrəsfɔrma'ʧjunɛ/ fF – kontrreformacja
 • către /'cətrɛ/ – przeciwko
 • căva /'kəβ̞a/ fA – kawa (< arb. qahwa)
 • căvărna /kə'β̞ərna/ fA – jaskinia, grota (< łac. caverna)
 • căvira /kəβ̞i'ra/ fA – kostka (< łac. *cavila = cavicula)
 • căza /'kəza/ fA – przyczyna, powód
 • căzare /kə'zarɛ/ Ib – powodować
 • 1 /kã/ mA – wilk, pies, lis (< łac. canis)
 • 2 /kã/ – dość, wystarczająco
 • ce /ʧɛ/ – co (< łac. que)
 • ceapa /'ʧjapa/ fA – cebula (< łac. cepa)
 • cedare /ʧɛ'darɛ/ Ia – oddawać, zdawać, rezygnować z czegoś (< łac. cedere)
 • cemătăr /ʧɛ'mətər/ mA – cmentarz
 • cer /ʧɛr/ mA – niebo (< łac. caelum)
 • cerare /ʧɛ'rarɛ/ Ia – uciszać, sciszać, wyciszać
 • cerăbizia /ʧɛrə'β̞izja/ fA – piwo (< łac. cervisia)
 • cerebritate /ʧɛrɛbri'tatɛ/ fB – sława (< łac. celebritatem)
 • cercare /ʧɛr'karɛ/ Ia – szukać
 • cerurã /ʧɛ'rurã/ – niebiański (< łac. caeruleus)
 • cervu /'ʧɛrbu/ mC – jeleń (< łac. cervus)
 • cetate /ʧɛ'tatɛ/ fB – miasto (< łac. civitatem)
 • cetateã /ʧɛ'tatɛã/ mA – mieszczanin
 • cetatera /ʧɛ'tatɛra/ fA – zamek, warownia
 • cevire /'ʧɛβ̞irɛ/ – cywilny, domowy
 • chele /cɛ'lɛ/ fC – lutnia, lira
 • cheme /cɛ'mɛ/ fC – krzem, silikon (< słowiań. křem)
 • chemia /cɛ'mja/ fA – chemia
 • chemisa /cɛ'misa/ fA – koszula
 • chiab /cjab/ mA – pazur
 • chiar1 /cjar/ – czysty, klarowny
 • chiar2 /cjar/ – oczywiście
 • chiarşi /cjar'ʃi/ – mimo(, że)
 • chiasicisăm /cja'siʧisəm/ mA – klasycyzm
 • chiava /'cjaβ̞a/ fA – pałka
 • chiasa /'cjasa/ fA – zajęcia edukacyjne, lekcja
 • chiăsa /'cjəsa/ fA – elegancja, klasa
 • chiã /cjã/ mA – ród, klan
 • chic /cik/ – ślepy
 • chidere /ci'dɛrɛ/ III chidu, chis – zamykać
 • chie /cjɛ/ mB – klucz
 • chimbare /cim'barɛ/ Ia – zmieniać
 • chircu /cir'ku/ mC – dąb
 • chiribru /ci'ribru/ mC – równowaga
 • chitara /ci'tara/ fA – gitara flamenco, gitara fado, gitara fat
 • chitor /ci'tɔr/ mA – łechtaczka
 • chiu /ciw/ mC – koń udomowiony
 • chiurent1 /ciw'rɛ̃t/ – odpowiadający, ekwiwalentny
 • chiurent2 /ciw'rɛ̃t/ – odpowiednik, ekwiwalent
 • chiurentamente /ciw'rɛ̃tamɛ̃tɛ/ – odpowiednio
 • cigăreta /'ʧigəreta/ fA – papieros
 • ciicun /'ʧijkun/ – ktoś
 • ciicunde /'ʧijkundɛ/ – gdzieś
 • cimba /'ʧimba/ fA – łódka
 • cina /'ʧina/ fA – kolacja
 • cinare /ʧi'narɛ/ Ib – jeść kolację
 • cinciu /'ʧinʧiw/ – pięć
 • cine /'ʧinɛ/ – kto
 • cint /ʧint/ – sto
 • ciptru /'ʧiptru/ mC – berło
 • citranya /'ʧitraɲa/ fA – cytryna
 • ciucurata /ʧju'kurata/ fA – czekolada
 • cîn /kɨn/ mA – popiół
 • cîncru /kɨnkru/ mC – rak (choroba)
 • coa /kwa/ &nash; tu, tutaj (bardzo blisko) (< wł./kald. qua)
 • coapsa /'kwapsa/ fA – biodro
 • coara /'kwara/ fA – troska, opieka
 • coasta /'kwasta/ fA – wybrzeże
 • coce /'kɔʧɛ/ fA pl tantum – slipy
 • comuna /'kɔmuna/ fA – gmina
 • cor /kɔr/ mA – serce
 • coragiu /kɔ'raʤiw/ mC – miłosierdzie
 • corage /kɔ'raʤɛ/ – miły, uprzejmy, dobry, miłosierny
 • corere /kɔ'rɛrɛ/ III – opiekować się, troszczyć się
 • coroana /kɔ'rwana/ fA – korona
 • costa /'kɔsta/ fA – wybrzeże
 • cot /kɔt/ mA – łokieć
 • crã /krã/ mA – czaszka
 • critica /'kritika/ fA – krytyka
 • criticã /kriti'kã/ mA – krytyk
 • credăre /krɛ'dərɛ/ II – wierzyć
 • credenţa /krɛ'dɛ̃ʦa/ fA – wiara
 • creştenitate /krɛʃtɛni'tatɛ/ fB – chrześcijaństwo
 • criare /kri'jarɛ/ Ib &ndah; tworzyć
 • criatura /kri'jatura/ fA – stworzenie, istota
 • cronica /'krɔnika/ fA – kronika
 • cruce1 /'kruʧɛ/ mB – noga
 • cruce2 /'kruʧɛ/ fC – krzyż
 • cu /ku/ – z
 • cuceperere /kuʧɛ'pɛrɛ/ III – poczynać, rozpoczynać
 • cucepunere /kuʧɛpu'nɛre/ III cucepunyu, cucepus – zaczynać
 • cucepus /ku'ʧɛpus/ mA – początek
 • cucepciune /kuʧɛp'ʧjunɛ/ fF – poczęcie, koncept, pomysł
 • cucepţiunisăm /kuʧɛp'ʦjunisəm/ mA – konceptyzm
 • cucudrelyu /ku'kudrɛʎu/ mC – krokodyl
 • cucurbiţa /ku'kurβ̞iʦa/ fA – dynia
 • cuda /'kuda/ fA – ogon
 • cudice /ku'diʧɛ/ mB – kodeks
 • cudiciune /kudi'ʧjunɛ/ fF – stan, warunek, kondycja
 • cuflipt /ku'flipt/ mA – konflikt, spór
 • cufruntere /kufrun'tɛrɛ/ III – stawiać czoła
 • cufrunterse /kufrun'tɛrsɛ/ III – konsultować się
 • cuget /'kuʤɛt/ mA – prąd myślowy, myśl
 • cugetare /kuʤɛ'tarɛ/ Ia – zastanawiać się, rozmyślać
 • cuipa /'kujpa/ fA – wina
 • cuipare /kuj'parɛ/ Ia – obwiniać
 • cuipator /kuj'patɔr/ mA – winowajca
 • cuitura /kuj'tura/ fA – kultura
 • cuînpt /ku'ɨnpt/ mA – całość
 • cuînptare /cuɨnp'tarɛ/ Ia – jednoczyć, łączyć, spajać
 • cuînptător /cuɨnp'tətɔr/ mA – zjednoczyciel
 • cum /kum/ – jako
 • cumandoriu /kumã'dɔriw/ mC – biuro, zarząd
 • cumergere /kumɛr'ʤɛrɛ/ III cumerg, cumers – handlować, prowadzić handel obwoźny
 • cumers /ku'mɛrs/ mA – handel
 • cumetere /kumɛ'tɛrɛ/ III – jeść
 • cumetiţa /ku'mɛtiʦa/ fF – posiłek, danie
 • cumisiune /kumis'junɛ/ fF – komisariat, komisja
 • cumnat /kum'nat/ mA – szwagier
 • cun /kun/ – z
 • cunecur /ku'nɛkur/ mA – królik
 • cunoaştere /kunwa'ʃtɛrɛ/ III cunştiu, cunoscut – umieć, potrafić
 • cunt /kunt/ mA – opowiadanie
 • cuntare /kun'tarɛ/ I – (a) liczyć, opowiadać, (b) numerować
 • cupanere /kupa'nɛrɛ/ III – towarzyszyć
 • cupărăre /kupə'rərɛ/ II – porównać
 • cupărărse /kupə'rərsɛ/ II – porównać się, przyrównać się
 • cupăraciune /kupəra'ʧjunɛ/ fF – porównanie
 • cupã /'kupã/ mA – towarzysz, kompan
 • cupiet /ku'pjɛt/ – podwójny
 • cupiu /'kupiw/ mC – para, duet
 • cupunere' /kupu'nɛrɛ/ III cupunyu, cupus – składać się
 • cur /kur/ mA – dupa
 • curaps /ku'raps/ mA – zawał, upadek, zawalenie się, skinięcie, ukłon
 • curapsare /kura'psarɛ/ Ib – walić się
 • curapsarse' /kura'psarsɛ/ Ib – ukłonić się
 • curăspunere /kurəspu'nɛrɛ/ II curăspun, curăspus – odpowiadać czemuś, pasować do czegoś
 • curăspunzitor /'kurəspunzitɔr/ – odpowiedni, odpowiadający, przystający
 • curera /ku'rɛra/ fA – cholera
 • curgere /kur'ʤɛrɛ/ III – płynąć z prądem
 • curigire /kuri'ʤirɛ/ IVb – poprawiać
 • curitar /ku'ritar/ mA – korytarz
 • curîna /'kurɨna/ fA – wzgórze, pagórek
 • curînera /'kurɨnɛra/ fA – wyżyna
 • curnice /kur'niʧɛ/ mB – wrona
 • curona /'kurɔna/ fA – kolumna
 • curona vărţibrară /'kurɔna bər'ʦibrarə/ fA – kręgosłup
 • curonia /kurɔ'nija/ fA – kolonia
 • curonizare /kurɔni'zarɛ/ Ib – kolonizować
 • curonizaciune /kurɔniza'ʧjunɛ/ fF – kolonizacja
 • curore /'kurɔrɛ/ fC – kolor
 • curorire /kurɔ'rirɛ/ IVb – kolorować
 • curp /kurp/ mA – ciało
 • curte1 /'kurtɛ/ mB – dwór
 • curte2 /'kurtɛ/ fC – sąd
 • curumpere /kurum'pɛrɛ/ III curump, curumpt – uszkadzać, zniekształcać
 • curva /'kurba/ fA – zakręt, łuk (geom.)
 • curvu /kur'bu/ mC – kruk
 • curvura /kur'bura/ fA – zakrzywienie, zgięcie
 • cusa /'kusa/ fA – rzecz
 • cuseghire /kusɛ'ɟirɛ/ IVa cusigu, cuseghit – zdołać, osiągnąć, pozyskać, uzyskać, wydobyć
 • cusens /ku'sɛ̃s/ mA – zgoda, porozumienie, konsensus
 • cusîngitate /kusɨnʤi'tatɛ/ fB – pokrewieństwo
 • cuşiriu /ku'ʃiriw/ mC – rada, zgromadzenie
 • cuştatare /kuʃta'tarɛ/ Ia – dojść do wniosku, stwierdzić fakt
 • cuştiînţa /ku'ʃtjɨnʦa/ fA – wiedza
 • cuştume /kuʃ'tumɛ/ mB – obyczaj, przebranie, kostium
 • cutaminare /kutami'narɛ/ Ib – zniekształcać, zanieczyszczać, skazić
 • cutimporã /ku'timpɔrã/ – współczesny
 • cutrepăriare /kutrɛpə'rjarɛ/ Ib – współpracować
 • cuţiziã /ku'ʦizjã/ – codzienny
 • cuţimpiare /kuʦim'pjarɛ/ Ib – podziwiać, kontemplować
 • cuţînent /ku'ʦɨnɛ̃t/ mA – kontynent
 • cuva /'kuβ̞a/ fA – kapusta
 • cuverire /kuβ̞ɛ'rirɛ/ IVa cuvru, cuvert – ukrywać, chować
 • cuverirse /kuβ̞ɛ'rirsɛ/ IVa mă cuvru, cuvert – ukrywać się, chować się
 • cuvertire /kuβ̞ɛ'rtirɛ/ IVa – nawracać, zmieniać czyjąś religię, wymuszać na kimś zmianę religii
 • cuvertirse /kuβ̞ɛ'rtirsɛ/ IVa – nawracać się, zmienić religię
 • cuviviu /ku'β̞iβ̞iw/ mC – biesiada
 • cuvîngere /kuβ̞ɨn'ʤɛrɛ/ III cuving, cuvîngut – przekonywać
 • cuvocare /kuβ̞ɔ'karɛ/ Ia – zwoływać, wzywać
 • cuvocaciune /kuβ̞ɔka'ʧjunɛ/ fF – zgromadzenie, zebranie, wezwanie
 • cuzistanţa /kuzis'tãʦa/ fA – współistnienie, koegzystencja

D[]

 • dăbur /'dəβ̞ur/ mA – diabeł, demon
 • dăsabir1 /də'saβ̞ir/ – niezdolny do wykonania czegoś
 • dăsabir2 /də'saβ̞ir/ mA – inwalida
 • dăschidere /dəsci'dɛrɛ/ III dăschidu, dăschis – rozjaśniać
 • dăschis /dəs'cis/ – jasny
 • dăscuipare /dəskuj'parɛ/ Ia – wybaczać
 • dăscunoaştere /dəskunwa'ʃtɛrɛ/ III dăscunştiu, dăscunoscut – wyjść z wprawy
 • dăscupunere' /dəskupu'nɛrɛ/ III dăscupunyu, dăscupus – składać się
 • dascuraciune /dəskura'ʧjunɛ/ fF – dekoracja, ozdoba
 • dăscusiune /dəsku'sjunɛ/ fF – dyskusja, debata
 • dăscutere /dəsku'tɛrɛ/ III – dyskutować, debatować
 • dăsens /də'sɛ̃s/ mA – nieporozumienie, niezgoda
 • dăsfept /dəs'fept/ mA – wada, defekt, usterka
 • dăsiunyare /dəsju'ɲarɛ/ Ib – jeść śniadanie
 • dăsiunyu /dəs'juɲu/ mC – śniadanie
 • dăsmai1 /'dəsmai/ – za dużo, nadto, zbyt wiele
 • dăsmai2 /'dəsmai/ – pozostały
 • dăsparte /'dəsparte/ – daleko
 • dăspărăre /dəspə'rərɛ/ II dăspar, dăspărăt – znikać, zniknąć
 • dăspiart /dəs'pjart/ mA – przebudzenie
 • dăspiartare /dəspjar'tarɛ/ Ia – budzić, obudzić, wybudzić
 • dăspiartarse /dəspjar'tarsɛ/ Ia – budzić się, obudzić się, wybudzić się
 • dăspiartaciune /dəspjarta'ʧjunɛ/ fF – pobudka
 • dăspiartător /dəs'pjartətɔr/ mA – budzik
 • dăspiaţare /dəspja'ʦarɛ/ Ib – zastępować
 • dăsport /'dəsport/ mA – sport
 • dăspricepere /dəspriʧɛ'pɛrɛ/ III – nie pojmować
 • dăspunere /dəspu'nɛrɛ/ III dăspunyu, dăspus – dysponować
 • dăşare /də'ʃarɛ/ Ia dăşu, dăşat – zostawiać, opuszczać
 • dăştandant /dəʃ'tãdãt/ mA – potomek, spadkobierca
 • debire /dɛ'birɛ/ – słaby, słabowity
 • deifîn /'dɛjfɨn/ mA – delfin
 • deget /'dɛʤɛt/ mA – palec
 • demnitate /dɛmni'tatɛ/ fB – godność
 • democraciune /dɛmɔkra'ʧjunɛ/ fF – demokracja
 • demografica /dɛmɔ'grafika/ fA – demografia
 • departament /dɛpar'tamɛ̃t/ mA – departament, wydział
 • depuş /'dɛpuʃ/ – po
 • deracops /dɛ'rakɔps/ mA – muchomor
 • desegur /dɛ'sɛgur/ – z pewnością, oczywiście, na pewno
 • deştrept /dɛʃ'trɛpt/ mA – dystrykt, okręg
 • detaliu /'dɛtaliw/ mC – detal, szczegół
 • dezidarse /dɛzi'darsɛ/ Ia – decydować
 • dipt /dipt/ mA – wiersz; cu ~ fiert – silną ręką
 • dipţionar /dip'ʦjɔnar/ mA – słownik
 • dîmocraciune /dɨmɔkra'ʧjunɛ/ fF – demokracja
 • dîmografica /dɨmɔ'grafika/ fA – demografia
 • dîntre /'dɨntrɛ/ – spośród, spomiędzy
 • d'între /'dɨntrɛ/ – spośród, spomiędzy
 • doi /dɔj/ – dwa
 • dor /dɔr/ mA – żal
 • dormire /dɔr'mirɛ/ IVa – spać
 • dreapta /'drjapta/ fA – prawo (kierunek), prawica
 • drege /drɛ'ʤɛ/ fC – nakaz, rozkaz
 • dregere /drɛ'ʤɛrɛ/ III – nakazywać, rozkazywać
 • drept1 /drɛpt/ – prosty, bezpośredni
 • drept2 mA /drɛpt/ – prawo (przepis)
 • dreptamente /drɛp'tamɛ̃tɛ/ – bezpośrednio
 • drepciune /drɛp'ʧjunɛ/ fF – orientacja (np. w terenie, polityczna), praworządność
 • druzera /dru'zɛra/ fA – rosiczka
 • dubere /du'β̞ɛrɛ/ III dub, dut – mieć powinność
 • ducere /du'ʧɛrɛ/ III – prowadzić, wieść
 • dum /dum/ mA – chata
 • dumînîca /dumɨ'nɨka/ fA – niedziela
 • dunde /'dundɛ/ – skąd
 • d'unde /'dundɛ/ – skąd
 • dunere /du'nɛrɛ/ III – dawać
 • durte /'durtɛ/ fC – plecy; în/spre/la ~ de – za
 • durere1 /du'rɛrɛ/ III – boleć
 • durere2 /du'rɛrɛ/ fC – ból

E[]

 • e /ɛ/ – i, a
 • ea /ja/ – ona
 • ecreşia /ɛ'krɛʃja/ fA – bazylika
 • ecunomia /ɛku'nɔmja/ fA – ekonomia, gospodarka
 • efept /ɛ'fɛpt/ mA – efekt
 • ei /ɛj/ – oni
 • el /ɛl/ – on
 • ele /'ɛlɛ/ – one
 • emicare /ɛmi'karɛ/ Ia emicu, emis – tryskać, emitować (< łac. emicare)
 • emicuire /ɛmi'kwirɛ/ IVb – migotać (< łac. emicui = emicare)
 • erã /ɛ'rã/ mA – łoś
 • esimţarmente /ɛsim'ʦarmɛ̃tɛ/ – w istocie
 • etate /ɛ'tatɛ/ fB – wiek
 • eteric /ɛ'tɛrik/ – eteryczny
 • etusa /ɛ'tusa/ fA – cela
 • eu1 /ɛw/ – ja
 • eu2 /ɛw/ mC – epoka
 • Eul Meziu /ɛwl 'mɛziw/ mC – średniowiecze
 • ezificiu /ɛzi'fiʧiw/ mC – obiekt, konstrukcja

F[]

 • facenda /fa'ʧɛ̃da/ fA – duże, wielofunkcyjne gospodarstwo rolne, plantacja, hacjenda, fazenda, folwark
 • facere /fa'ʧɛrɛ/ III faz, fet – robić; ~ raport la – odnosić się do
 • faita /'fajta/ fA – brak, błąd
 • faitare /faj'tarɛ/ Ia – brakować, (z zaimkiem osobowym lub rzeczownikiem określającym osobę) tęsknić
 • fajõ /'faxɔ̃/ mA – fasola
 • fama /'fama/ fA – reputacja
 • fapt /fapt/ mA – fakt; de ~ – w istocie
 • faşisăm /'faʃisəm/ mA – faszyzm
 • faşist /fa'ʃist/ – faszystowski
 • faştînare /faʃtɨ'nare/ Ia – fascynować się, pasjonować się
 • fat /fat/ mA – fado, gatunek muzyczny charakterystyczny dla nadmorskich części Romanii
 • faţa /'faʦa/ fA – twarz; ~ de – względem, wobec
 • făma /'fəma/ fA – kobieta
 • făr /fər/ mA – żbik
 • fărîna /fə'rɨna/ fA – mąka
 • făziã /'fəzjã/ mA – bażant
 • /fã/ mA – siano
 • feapsa /'fjapsa/ fA – data
 • febrarie /fɛ'brarjɛ/ fC – luty
 • federare /fɛ'dɛrarɛ/ – federalny
 • federatiu /fɛdɛ'ratiw/ – federacyjny
 • federaciune /fɛdɛra'ʧjunɛ/ fF – federacja, związek
 • femeia /fɛ'mɛja/ fA – rodzina
 • ferăstra /fɛ'rəstra/ fA – okno
 • ferice /fɛ'riʧɛ/ – szczęśliwy, wesoły
 • fericire /fɛ'riʧirɛ/ fC – radość, szczęście
 • fermănţa /fɛr'mənʦa/ fA – apteka z lekami bieżącej potrzeby
 • fermăciune /fɛrmə'ʧjunɛ/ fF – apteka z lekami na receptę
 • fiabra /'fjabra/ fA – gorączka
 • fiagra /'fjagra/ fA – bat, bicz, pejcz
 • fiama /'fjama/ fA – płomień
 • fiara /'fjara/ fA – córka
 • fiarpa /'fjarpa/ fA – haczyk
 • fiasta /'fjasta/ fA – święto
 • fiastivar1 /fja'stiβ̞ar/ – świąteczny
 • fiastivar2 /fjasti'β̞ar/ – festiwal, festyn, impreza plenerowa
 • ficat /'fikat/ mA – wątroba
 • fiepsiune /fjɛ'psjunɛ/ fF – fleksja
 • fier1 /fjɛr/ mA – żelazo
 • fier2 /fjɛr/ – wierny, oddany
 • fierbere /fjɛr'bɛrɛ/ III – wrzeć
 • fierpa /'fjɛrpa/ fA – bluza
 • fiert /fjɛrt/ – brutalny
 • fierucale /fjɛru'kalɛ/ fC – kolej
 • figi /'fiʤi/ mA pl tantum – figi
 • finire /fi'nirɛ/ IVb – kończyć
 • fioare /fi'warɛ/ fC – kwiat
 • fiorare /'fiɔrarɛ/ – kwiecisty, ukwiecony, wypełniony kwiatami
 • fioreşt /'fjɔreʃt/ – leśny, zalesiony
 • fipsătate /fipsə'tate/ fB – trwałość
 • fipsiu /'fipsiw/ – trwały, bezawaryjny
 • fir /fir/ mA – syn
 • fire1 /'firɛ/ IVa sîm, fost – być
 • fire2 /'firɛ/ IVa fiu, fost – stać się, mieć miejsce
 • firorogia /firɔrɔ'ʤja/ fA – filologia
 • firosofia /firɔsɔ'fja/ fA – filozofia
 • fizica /fi'zika/ fA – fizyka
 • fîn /fɨn/ mA – koniec
 • fînarmente /fɨ'narmɛ̃tɛ/ – w końcu, ostatecznie
 • foară /'fwarə/ – zewnątrz
 • foarte /'fwartɛ/ – silny
 • foarţa /'fwarʦa/ fA – siła
 • focu /'fɔku/ mA – ogień
 • fortăreţa /'fɔrtərɛʦa/ fA – forteca, twierdza, cytadela
 • forţitudime /fɔrʦi'tudimɛ/ fB – odwaga
 • forţiu /'fɔrʦiw/ – odważny
 • fraga /'fraga/ fA – truskawka
 • fragire /fra'ʤirɛ/ – delikatny
 • francescanisăm /frãʧɛs'kanisəm/ mA – franciszkanizm
 • frat /frat/ mA – kanał
 • frămantare /frəmã'tarɛ/ Ia – rozczłonkować, dzielić, fragmentować, rozpadać się
 • frămantaciune /frəmãta'ʧjunɛ/ fF – rozpad, fragmentacja
 • frăptura /frəp'tura/ fA – złamanie kości
 • frăt /frət/ mA – brat
 • frătrănitate /frətrəni'tate/ fB – braterstwo
 • frigu /'frigu/ – zimny
 • frugir /'fruʤir/ mA – gawron
 • frunte /'fruntɛ/ mB – czoło
 • frunţara /frun'ʦara/ fA – granica
 • frupt /frupt/ mA – owoc
 • fucena /fu'ʧɛna/ fA – morświn
 • fug /fug/ mA – bieg
 • fuga /'fuga/ fA – ucieczka
 • fugire /fu'ʤirɛ/ IVa – biec, uciekać
 • fum /fum/ mA – dym
 • fumăre /fu'mərɛ/ II – palić papierosy
 • fund /fund/ mA – tło, fundusz, podstawa
 • fundăment fun'dəmɛ̃t/ mA – podstawa, fundament
 • fundămentare /fundə'mɛ̃tarɛ/ – podstawowy
 • fundător1 /fun'dətor/ mA – założyciel
 • fundător2 /fun'dətor/ mA – założycielski
 • fundaciune /funda'ʧjunɛ/ fF – założenie
 • funyu /fuɲu/ mC – grzyb
 • funzi /'funzi/ – spowrotem
 • fura /'fura/ fA – liść
 • furmagiu /fur'maʤiw/ mC – ser biały
 • fut /fut/ mA – raz

G[]

 • gai /gaj/ mA – kolega
 • gaita /'gajta/ fA – policzek
 • gar /gar/ mA – kogut
 • gara /'gara/ fA – gala
 • garina /'garina/ fA – kura
 • găbirã /'gəβ̞irã/ mA – jastrząb
 • găbiranitu /'gəβ̞iranitu/ mC – krogulec
 • găra /'gəra/ fA – dworzec
 • gărda /'gərda/ fA – ambona myśliwska
 • gărziã /'gərzjã/ mA – strażnik, stróż
 • gărzire /gər'zirɛ/ IVb gardesc, gardut – obserwować
 • găvuta /gə'β̞uta/ fA – mewa
 • /gã/ mA – gęś
 • gei /ʤɛj/ – żółty
 • geme /ʤɛ'mɛ/ fC – dżem
 • gena /'ʤɛna/ fA – gen
 • gente /'ʤɛ̃tɛ/ fC – ludzie
 • geografia /ʤɛɔgra'fja/ fA – geografia
 • geometrica /ʤɛɔ'mɛtrika/ fA – geometria
 • georogia /ʤɛɔrɔ'ʤja/ fA – geologia
 • gheciu /'ɟɛʧiw/ mC – lód
 • ghemai /ɟɛ'maj/ – nigdy
 • ghena /'ɟɛna/ fA &ndash' dziki gołąb
 • ghenarie /ɟɛ'narjɛ/ fC – styczeń
 • ghenciva /ɟɛ̃'ʧiβ̞a/ fA – dziąsło
 • ghenta /'ɟɛ̃ta/ fA – obiad
 • ghentare /ɟɛ̃'tarɛ/ Ia – jeść obiad
 • gherat /'ɟɛrat/ mA – deser lodowy
 • gherbore /ɟɛr'bɔrɛ/ mB – drzewo
 • gheţar /'ɟɛʦar/ mA – lodowiec
 • ghẽ /ɟɛ̃/ – teraz, dziś, obecnie
 • ghiaziu /'ɟjaziw/ mC – miecz
 • ghin /ɟin/ &ndaah; także, też
 • ghioria /'ɟjɔrja/ fA – chwała
 • ghitara /'ɟitara/ fA – gitara
 • ginere /ʤi'nɛrɛ/ mB – pan młody
 • girmana /ʤir'mana/ fA – młodsza siostra
 • girmã /ʤir'mã/ mA – młodszy brat
 • girou /'ʤirɔw/ mC – trolejbus
 • giumbir /'ʤjumbir/ mA – imbir
 • golf /gɔlf/ mA – zatoka
 • govărn /'gɔβ̞ərn/ mA – rząd
 • govărnător /gɔβ̞ər'nətɔr/ mA – gubernator, namiestnik
 • govărnã /'gɔβ̞ərnã/ mA – władca
 • grandis /'grãdis/ – największy
 • grăş /grəʃ/ mA – tłuszcz
 • grău /grəw/ – ciężki
 • grã /grã/ – większy
 • grenura /grɛ'nura/ fA – żaba, ropucha, osoba pozbawiona talentu wokalnego
 • grez /grɛz/ – szary
 • gripa /'gripa/ fA – grypa
 • grit /grit/ mA – krzyk
 • grităre /gri'tərɛ/ II – krzyczeć
 • gura /'gura/ fA – gardło
 • gurn /gurn/ mA – róg, szpikulec
 • gust /gust/ mA – smak
 • gustar /'gustar/ mA – sierpień
 • gustianisăm /gus'tjanism/ mA – augustynizm

H[]

 • habitare /aβ̞i'tarɛ/ Ib – mieszkać
 • habitant /aβ̞i'tãt/ mA – mieszkaniec
 • habitat /aβ̞i'tat/ mA – mieszkanie
 • harete /a'rɛtɛ/ – zdziczały
 • harînt /'arɨnt/ mA – oddech
 • harnic /'arnik/ mA – śledź
 • hate /a'tɛ/ – (aż) do; ~ mănyana – do jutra
 • havăre /a'β̞ərɛ/ II ham, havut – mieć, czasownik posiłkowy dla czasów złożonych
 • here /'ɛrɛ/ mB – hel
 • herezitagiu /ɛrɛzi'taʤiw/ mC – dziedzictwo
 • herezitare /ɛrɛzi'tarɛ/ Ia – dziedziczyć
 • heroina /ɛrɔ'ina/ fA – bohaterka
 • herou /ɛ'rɔw/ mC – bohater, heros
 • hiarba /'jarba/ fA – trawa
 • hoara /'wara/ fA – godzina
 • hoarlogiu /war'lɔʤiw/ mC – zegar
 • hoarlogiu de puis /war'lɔʤiw dɛ pujs/ mC – zegarek na rękę
 • hor /ɔr/ mA – warzywo
 • humet /u'mɛt/ – mokry, wilgotny
 • humetate /umɛ'tatɛ/ fB – wilgoć, wilgotność
 • huşpetăre /uʃ'pɛtərɛ/ mB – szpital

I[]

 • iacearţa /ja'ʧjarta/ fA – jaszczurka
 • iacrîma /ja'krɨma/ fA – łza
 • ici /'iʧi/ – tu, tutaj
 • ideia /i'dɛja/ fA – pomysł, idea, wynalazek
 • iebantare /jɛβ̞ã'tarɛ/ Ia – podnosić, unosić
 • iebantarse /jɛβ̞ã'tarsɛ/ Ia – wstawać
 • iembrare /jɛ̃'brarɛ/ Ia iembru, iembrat – zachowywać, przechowywać
 • iembrarse /jɛ̃'brarsɛ/ Ia mă iembru, iembrat – zapamiętywać
 • igau /'igaw/ – równy
 • iri /'ili/ – tam
 • iruziare /iru'zjarɛ/ Ib – czarować
 • iruziu /i'ruziw/ – magiczny
 • iruziune /iru'zjunɛ/ fF – magia
 • iohur /'jɔur/ mA – jogurt
 • iona /'jɔna/ fA – dziki gołąb, pokój
 • iona de bar /'jɔna dɛ bar/ fA – garncarz rdzawy
 • ionare /jɔ'narɛ/ iu, ius – przekazywać
 • ire /'irɛ/ IVa vou, it – przemieszczać się, poruszać się, iść, czasownik posiłkowy dla czasu przyszłego bliskiego
 • iu /ju/ mC – kiła, syfilis
 • iughinasău /ju'ɟinasəu/ mC – żniwa, lughnasadh, lammas, 1 sierpnia
 • iuie /'jujɛ/ fC – lipiec
 • iunie /'junjɛ/ fC – czerwiec
 • iunyare /ju'ɲarɛ/ Ib – śpieszyć się
 • iuş /juʃ/ – lekki

Î[]

 • îmaginiu /ɨma'ʤiniw/ mC – rysunek, ilustracja, wyobrażenie
 • îmbrăţ /ɨm'brəʦ/ mA – objęcie, przytulenie się
 • îmbrăţire /ɨmbrə'ʦirɛ/ IVa îmbrăţez, îmbrăţut – przytulać się, obejmować
 • îmbunere /ɨmbu'nɛrɛ/ III – ulepszać, poprawiać
 • îmburc /'ɨmburk/ mA – imbolc, 2 lutego
 • îmchidere /ɨmci'dɛrɛ/ III îmchidu, îmchis – przyciemniać
 • îmchis /ɨm'cis/ – ciemny
 • împacere /ɨmpa'ʧɛrɛ/ III împaciu, împas – godzić
 • împartire /ɨmpar'tirɛ/ IVa – dzielić
 • împartirse /ɨmpar'tirsɛ/ IVa – dzielić się
 • împăritor /ɨmpə'ritɔr/ mA – cesarz, imperator, car
 • împăriu /ɨm'pəriw/ mC – cesarstwo, imperium, carstwo
 • împerfept /ɨm'pɛrfɛpt/ – niedoskonały, niedokonany
 • împiezicare /ɨmpiɛzi'karɛ/ Ia – utrudniać
 • împurtant /ɨm'purtãt/ – ważny, istotny
 • în /ɨn/ – w, na
 • în frunte /ɨn 'fruntɛ/ – przed, u frontu
 • înaltăre /ɨnal'tərɛ/ II – wznosić się
 • încercare /ɨnʧɛr'karɛ/ Ia – wyszukiwać, poszukiwać
 • încet /ɨn'ʧɛt/ – niespokojny, zaniepokojony
 • încetuzime /ɨnʧɛ'tuzimɛ/ fB – niepokój
 • încheară /ɨn'cjarə/ – jeszcze
 • închiava /ɨn'cjaβ̞a/ fA – enklawa
 • închiudere /ɨncju'dɛrɛ/ III – zawierać
 • încubu /ɨn'kuβ̞u/ mC – demon
 • îndepîndent /ɨndɛ'pɨndɛ̃t/ – niepodległy, niezależny
 • îndepîndenţa /ɨndɛ'pɨndɛ̃ʦa/ fA – niepodległość, niezależność
 • îndice /ɨn'diʧɛ/ mB – indeks
 • îndormire /ɨndɔr'mirɛ/ IVa – zasypiać, zapadać w sen
 • întrare /ɨn'trarɛ/ Ia întru, întrat – wchodzić
 • între /'ɨntrɛ/ – między, pomiędzy, pośród
 • înfã /'ɨnfã/ mA – dziecko
 • înferare /ɨnfɛ'rarɛ/ Ia – wzbudzać, wywoływać
 • înfier /'ɨnfjɛr/ mA – piekło
 • înfiuenţa /ɨn'fiwɛ̃ʦa/ fA – wpływ
 • înfiutate /ɨnfiw'tatɛ/ fB – powinowactwo
 • înfoşt /ɨn'fɔʃt/ – nieszczęśliwy, złowróżbny
 • înfră /'ɨnfrə/ – poniżej, głębiej
 • înfruntere /ɨnfrun'tɛrɛ/ III – graniczyć z
 • înfurmare /ɨnfur'marɛ/ Ia – informować, anonsować
 • înfurmaciune /ɨnfurma'ʧjunɛ/ fF – informacja
 • înger /'ɨnʤɛr/ mA – anioł
 • îngheţare /ɨnɟɛ'ʦarɛ/ Ib – zamarzać
 • înîma /'ɨnɨma/ fA – serce
 • înmigraciune /ɨnmigra'ʧjunɛ/ fF – imigracja
 • înmormantare /ɨnmɔrmã'tarɛ/ Ia – wsławić się, zyskać rozgłos
 • înpiut /'ɨnpjut/ – stojący
 • înpt /ɨnpt/ – razem
 • înptu /'ɨnptu/ mC – grupa
 • însemnăment /ɨnsɛm'nəmɛ̃t/ mA – nauczanie
 • însemnare /ɨnsɛm'narɛ/ Ib – nauczać
 • însept /'ɨnsɛpt/ mA – owad, insekt
 • însura /'ɨnsura/ fA – wyspa, ostrów
 • însuriţa /'ɨnsuriʦa/ fA – wysepka
 • înştitut /'ɨnʃtitut/ mA – agencja, instytut
 • înştrument /ɨn'ʃtrumɛ̃t/ mA – instrument
 • înşufru /'ɨnʃufru/ mC – siarka
 • între /'ɨntrɛ/ – pośród, pomiędzy, między
 • întrerumpere /ɨntrɛrum'pɛrɛ/ III întrerump, întrerumpt – przerywać
 • întrugare /ɨntru'garɛ/ Ia – pytać, żądać
 • întrugaciune /ɨntruga'ʧjunɛ/ fF – pytanie, żądanie
 • înţărire /ɨnʦə'rirɛ/ IVb – pogrzebać, pochować
 • înu /ɨnu/ mC – odbyt
 • înundare /ɨnun'darɛ/ Ia – zalewać
 • înundaciune /ɨnunda'ʧjunɛ/ fF – powódź, potop
 • înurm /ɨ'nurm/ – wielki
 • învedăbire /ɨnβ̞ɛ'dəβ̞irɛ/ – niewidoczny
 • învezibire /ɨnβ̞ɛ'ziβ̞irɛ/ – niewidzialny
 • înviehere /ɨnβ̞jɛ'ɛrɛ/ III învieju, înviept – wwozić, sprowadzać, pobierać
 • înviern /ɨnβ̞jɛrn/ mA – zima
 • înyura /'ɨɲura/ fA – węgorz
 • înzigenicu /ɨn'ziʤɛniku/ – autochtoniczny

J[]

 • ja /xa/ – już
 • jeleb /'xɛlɛb/ mA – prosfora, opłatek
 • joc /xɔk/ mA – gra
 • jorge /'xɔrʤɛ/ mB – wąwóz, jar, przełom
 • joste1 /'xɔstɛ/ mA – gość
 • joste2 /'xɔstɛ/ – sprawiedliwy
 • joste3 /'xɔstɛ/ – tylko
 • josticiune /xɔsti'ʧjunɛ/ fF – sprawiedliwość
 • jucare /xu'karɛ/ Ib jochez, jopt – grać
 • june /'xunɛ/ – młody
 • junitate /xuni'tatɛ/ fB – młodość

L[]

 • la /la/ – do, na, przy, w, nad, według
 • lacătre /la'cətrɛ/ – przeciwnie, inaczej
 • lacu /'laku/ mC – jezioro
 • lama /'lama/ fA – ostrze
 • lata /'lata/ fA – puszka
 • lăverînt /lə'β̞ɛrɨnt/ mA – labirynt
 • lege /'lɛʤɛ/ mB – prawo
 • legire /lɛ'ʤirɛ/ IVb – leżeć
 • legiune /lɛ'ʤjunɛ/ fF – legion, legia
 • legiunist1 /lɛ'ʤjunist/ mA – legionista
 • legiunist2 /lɛ'ʤjunist/ – legionowy
 • lema /'lɛma/ fA – przydomek, pseudonim
 • lemn /lɛmn/ mA – drewno
 • leu /lɛw/ mC – lew
 • libreria /librɛ'rija/ fA – księgarnia
 • libretate /librɛ'tatɛ/ fB – wolność
 • libru1 /'libru/ – wolny
 • libru2 /'libru/ – książka, kujon
 • librurogia /librurɔ'ʤja/ fA – literaturoznawstwo
 • liga /'liga/ fA – związek
 • liga legărizată /'liga lɛ'gərizatə/ fA – zalegalizowany związek partnerski
 • linya /'liɲa/ fA – szmatka
 • linyera /'liɲɛra/ fA – bielizna
 • linyua /'liɲua/ fA – język
 • linyuagiu /liɲu'aʤiw/ mC – mowa, narzecze, dialekt, język
 • linyuorogia /liɲuɔrɔ'ʤja/ fA – lingwistyka
 • lire /'lire/ IVa liu, list – czytać
 • litărăre /li'tərərɛ/ – literacki
 • litărătura /li'tərətura/ fA – literatura
 • litorar1 /li'tɔrar/ mA – wybrzeże
 • litorar2 /li'tɔrar/ – nadbrzeżny, przybrzeżny
 • lînat /'lɨnat/ mA – arbuz
 • lînce /'lɨnʧɛ/ mB – ryś
 • lînda /'lɨnda/ fA – legenda
 • lînt /lɨnt/ mA – statek pasażerski
 • lucar /'lukar/ mA – miejsce, lokal, mieszkanie
 • lucator /lu'katɔr/ mA – mieszkaniec, lokator
 • luce /'luʧɛ/ fA – lampa, latarnia
 • luna /'luna/ fA – księżyc
 • lunghime /'lunɟimɛ/ fB – długość
 • lunyu /'luɲu/ – długi
 • luntã /'luntã/ – daleki, odległy, oddalony
 • lup /lup/ mA – pies
 • lupta /'lupta/ fA – walka
 • luptare /lup'tarɛ/ Ia – walczyć

Ly[]

 • lyat /ʎat/ – szeroki
 • lyatime /'ʎatimɛ/ fB – szerokość
 • lyit /ʎit/ mA – łóżko
 • lyume /'ʎumɛ/ mB – światło, świat
 • lyumifăr /ʎumi'fər/ mA – fosfor
 • lyumînare /ʎumɨ'narɛ/ Ib – oświetlać
 • lyura /'ʎura/ mD – kalmar
 • Lyustraciune /ʎustra'ʧjunɛ/ fF – Oświecenie

M[]

 • ma1 /ma/ – ale
 • ma2 /ma/ – więcej, bardziej
 • mai1 /maj/ – więcej, bardziej
 • mai2 /maj/ mA – maj
 • mai3 /maj/ – ale
 • mama /ma'ma/ fA – mama
 • mamar /'mamar/ mA – sutek
 • manifăsta /ma'nifəsta/ fA – manifest
 • manţa /mã'ʦa/ fA – jabłko
 • manu /'manu/ fD – dłoń
 • manyere /mã'ɲɛrɛ/ III manyesc, manyat – jeść
 • mar /mar/ mA – morze, jezioro
 • mare1 /'marɛ/ fC – morze
 • mare2 /'marɛ/ – duży
 • marghime /'marɟimɛ/ fB – krawędź, margines
 • martie /'martjɛ/ fC – marzec
 • matre /'matrɛ/ fC – matka
 • matrinya /ma'triɲa/ fA – matka chrzestna
 • maţa /'maʦa/ fA – maczuga
 • măchina /'məcina/ fA – urządzenie, maszyna, samochód
 • măchina de spărat /'məcina dɛ spə'rat/ fA – pralka
 • mădura /mə'dura/ fA – kość
 • măioritate /məjɔri'tatɛ/ fB – większość
 • mănîn /'mənɨn/ mA – młody mężczyzna, chłopiec, gej
 • mănîna /'mənɨna/ fA – młoda kobieta, dziewczyna, dama dworu
 • mănînisăm /mə'nɨnisəm/ mA – manieryzm
 • mănyana /mə'ɲana/ fA – rano, jutro
 • mărăbirios /mə'rəβ̞irjɔs/ – wspaniały, cudowny, niezwykły
 • mărcat /'mərkat/ mA – rynek
 • mărgheriţa /mər'ɟɛriʦa/ fA – perła
 • mărighenina /məri'ɟɛnina/ fA – marihuana
 • măriziu /mə'riziw/ mC – południe
 • măriziunare /mə'riziwnarɛ/ – południowy
 • mărîna /mə'rɨna/ fA – flota
 • mărînisăm /mə'rɨnisəm/ mA – marynizm
 • mărînar /mə'rɨnar/ mA – żeglarz, marynarz
 • măsa /'məsa/ fA – stół
 • măsmuria /məs'murja/ fA – pamięć
 • mătămătica /'mətəmətika/ fA – matematyka
 • măzicament /məzi'kamɛ̃t/ mA – lek
 • măzicina /məzi'ʧina/ fA – farmaceutyka, medycyna
 • măziţa /mə'ziʦa/ fA – herbatnik
 • medicina /mɛdi'ʧina/ fA – medycyna, lekarstwo
 • megăptăra /'mɛgəptəra/ fA – humbak
 • meiore /'mɛjɔrɛ/ – lepszy
 • mens /mɛ̃s/ mA – miesiąc
 • ment /mɛ̃t/ mA – podbródek
 • mera /'mɛra/ fA – policzek
 • mergere /mɛr'ʤɛrɛ/ III merg, mers – iść
 • meruzia /mɛ'ruzja/ fA – melodia
 • miazăcrice /'mjazəkriʧɛ/ mB – chomik
 • mie /mjɛ/ – tysiąc
 • miembru /mjɛ̃bru/ mC – członek
 • miercura /mjɛr'kura/ fA – rtęć
 • mierda /'mjɛrda/ fA – gówno
 • miere /'mjɛrɛ/ fC – miód
 • miet /mjɛt/ mA – strach
 • mietate /mjɛ'tatɛ/ fB – pół, połowa
 • ministeriu /mi'nistɛriw/ mC – ministerstwo
 • ministru /mi'nistru/ mC – minister
 • minte /'mintɛ/ mB – umysł
 • minţirogia /minʦirɔ'ʤja/ fA – psychologia
 • minţura /'minʦura/ fA – penis
 • miriata /mir'jata/ – miliard
 • mirie /'mirjɛ/ – milion
 • mirţir /'mirʦir/ mA – borówka
 • mişticisăm /mi'ʃtiʧisəm/ mA – mistycyzm
 • mita /'mita/ fA – mit
 • miu /miw/, mia /mja/, mii /mij/, mie /mjɛ/ – mój, moja, moi, moje
 • mizmu1 /'mizmu/ – taki sam
 • mizmu2 /'mizmu/ – nawet
 • mizmu3 /miz'mu/ – sam w sobie
 • mînd /mɨnd/ mA – świat
 • mînsura /'mɨnsura/ fA – miara
 • mînţira /mɨn'ʦira/ fA – kłamstwo
 • mînţire /mɨn'ʦirɛ/ IVb – kłamać
 • moare /'mwarɛ/ mB – mur
 • mobire /mɔ'β̞irɛ/ – ruchliwy, mobilny, (mA) telefon komórkowy
 • mormã /'mɔrmã/ mA – pomnik, nagrobek, miejsce pamięci
 • mort /murt/ mA – śmierć
 • motocale /mɔtɔ'kalɛ/ fC – autostrada
 • motoruga /mɔtɔ'ruga/ fA – droga ekspresowa
 • mucuş /'mukuʃ/ mA – ciastko, deser
 • muit /mujt/ – wiele, dużo
 • muiţiprîndenţa /mujʦi'prɨndɛ̃ʦa/ fA – korporacja
 • munte /'muntɛ/ mB – góra
 • muntenya /mun'tɛɲa/ fA – łańcuch górski
 • mur /mur/ – mokry
 • murar /'murar/ – graffiti, napis na ścianie
 • murata /mu'rata/ fA – rezydencja, burdel
 • murbu /'murbu/ mA – choroba
 • murire /mu'rirɛ/ IVa mor, mort – umierać
 • murõ /mu'rɔ̃/ mA – mysz polna, nieśmiała osoba
 • murzire /mur'zirɛ/ IVb – gryźć, kąsać
 • musur /'musur/ mA – udo
 • mut /mut/ – niemy
 • muviment /mu'β̞imɛ̃t/ mA – ruch
 • muvire /mu'β̞irɛ/ IVb – poruszać się
 • muzica /'muzika/ fA – muzyka
 • muzicare /'muzikarɛ/ – muzyczny

N[]

 • nap /nap/ mA – burak
 • naranya /'naraɲa/ fA – pomarańcza
 • nas /nas/ mA – nos
 • naştere /na'ʃtɛrɛ/ III naştu, nascut – rodzić
 • naşterse /na'ʃtɛrsɛ/ III mă naştu, nascut – być urodzonym, rodzić się
 • nată /natə/ – nic
 • nateca /na'tɛka/ fA – pośladek
 • naţiunare /na'ʦjunarɛ/ – narodowy, państwowy
 • naciune /na'ʧjunɛ/ fF – naród, nacja
 • nautu /'nawtu/ mC – marynarz w marynarce wojennej
 • nava /'naβ̞a/ fA – statek wojenny
 • naviaciune /naβ̞ja'ʧjunɛ/ fF – nawigacja, żeglarstwo
 • /nə/ – nie (negacja zdaniowa)
 • năbura /'nəβ̞ura/ fA – chmura
 • nămaia /nə'maja/ fA – zwierzę
 • năşticand /nə'ʃtikãd/ – nigdy
 • năştiun' /nə'ʃtijun/ – nikt
 • năştiunde /nə'ʃtijundɛ/ – nigdzie
 • nea /nja/ fA – śnieg
 • necura /nɛ'kura/ fA – nikiel
 • negru /'nɛgru/ – czarny
 • negrupor /'nɛgrupɔr/ mA – cmentarz
 • nere /'nɛrɛ/ III *nez, nit – śnieżyć
 • neupiatrar1 /nɛw'piatrar/ mA – neolit
 • neupiatrar2 /nɛwpiat'rar/ mA – neolityczny
 • nici /'niʧi/ – nie tutaj
 • nici, niunde /'niʧi ni'jundɛ/ – ani tutaj, ani tam
 • nigaciune /niga'ʧjunɛ/ fF – negacja, odmowa
 • ninyu /'niɲu/ mC – gniazdo
 • niri /'niri/ – nie tam
 • nitare /ni'tarɛ/ Ib – pływać
 • nitaʧiune /nita'ʧjunɛ/ fF – pływanie
 • niunde /ni'jundɛ/ – nie tam
 • nîm ... nîm /nɨm/ – ani ... ani
 • nînfa /'nɨnfa/ fA – nimfa, rusałka
 • noaghit /nwa'ɟit/ – zamglony
 • noagu /'nwagu/ mA – mgła, mgławica
 • noapte /'nwaptɛ/ fC – noc
 • nod /nɔd/ mA – rzemień, sznur
 • noi /nɔj/ – my
 • noialti /nɔ'jalti/, noialte /nɔ'jalte/ – my
 • noiembrie /nɔj'ɛ̃brjɛ/ fC – listopad
 • nopturnare /nɔp'turnarɛ/ – nocny
 • normare /'nɔrmarɛ/ – normalny
 • nou /nɔw/ noa – nowy
 • nu /nu/ – nie
 • nub /nub/ – dziewięć
 • nubu /'nubu/ – dziewięć (przed samogłoskami)
 • număr /'numər/ mA – liczba, numer
 • nume /'numɛ/ mB – imię, miano, nazwa
 • nură /'nurə/ – zero
 • nutret /nut'rɛt/ mA – jedzenie, pokarm, karma
 • nutriciune /nutri'ʧjunɛ/ fF – wyżywienie
 • nuva /'nuβ̞a/ fA – panna młoda

O[]

 • o /ɔ/ – jedna, żeński rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej dla deklinacji B i C
 • oficiar1 /ɔfi'ʧjar/ mA – urzędnik
 • oficiar2 /ɔ'fiʧjar/ – oficjalny, urzędowy, biurowy
 • oficiarmente /ɔ'fiʧjarmɛ̃tɛ/ – oficjalnie, urzędowo
 • omanisăm /ɔ'manisəm/ mA – humanizm
 • ombericu /'ɔ̃bɛriku/ mC – pępek
 • ombru /'ɔ̃bru/ mC – ramię
 • omicentrisăm /ɔmi'ʧɛ̃trisəm/ mA – antropocentryzm
 • omiţ /'ɔmiʦ/ mA – człowieczek, karzeł
 • omîn /ɔ'mɨn/ mA – przedstawiciel rodzaju homo
 • opcident /'ɔpʧidɛ̃t/ mA – zachód
 • opcidentare /'ɔpʧidɛ̃tarɛ/ – zachodni
 • opt /ɔpt/ – osiem
 • optîm /'ɔptɨm/ – najlepszy
 • optombrie /ɔp'tɔ̃brjɛ/ fC – październik
 • optu /'ɔptu/ – osiem (przed spółgłoskami)
 • orgănizare /ɔrgəni'zarɛ/ Ib – organizować
 • orient /'ɔrjɛ̃t/ mA – wschód
 • orientare /ɔrjɛ̃tarɛ/ – wschodni
 • orientaciune /ɔrjɛ̃ta'ʧjunɛ/ fF – orientacja seksualna
 • origîn /ɔri'gɨn/ mA – pochodzenie
 • origînare /ɔri'gɨnarɛ/ – oryginalny
 • ortodopsia /ɔr'tɔdɔpsja/ fA – prawosławie
 • ortudops /ɔr'tudɔps/ – prawosławny
 • ortudopsiune /ɔrtudɔp'sjunɛ/ fF – prawosławie
 • ou /ɔw/ mC – jajo

Õ[]

 • õ /ɔ̃/ – człowiek, mężczyzna

P[]

 • pace /'paʧɛ/ fB – pokój, zgoda, spokój
 • pagis /pa'ʤis/ mA – kraj, kraina
 • pandemia /pã'dɛmja/ fA – pandemia
 • pantã /pã'tã/ mA – bagno
 • pantarõ /pã'tarɔ̃/ mA – spodnie
 • papa1 /pa'pa/ mD – tata
 • papa2 /'papa/ mD – papież
 • parte /'partɛ/ fC – część
 • pasare /pa'sarɛ/ Ia pas, pas – omijać, przemijać
 • pas /pas/ mA – przeszłość
 • pasăr /pa'sər/ mA – ptak
 • paşiune /pa'ʃjunɛ/ fF – pasja
 • paşiunere /paʃju'nɛrɛ/ III – pasjonować się, fascynować się
 • patre /'patrɛ/ mB – ojciec
 • patrinyu /pa'triɲu/ mC – ojciec chrzestny
 • paţiu /'paʦiw/ mC – patio, mały dziedziniec
 • pau /paw/ mC – indyk
 • păcare /pə'karɛ/ Ia – płacić
 • păcagiu /pə'kaʤiw/ mC – opłata, punkt poboru opłat
 • păcat /'pəkat/ mA – grzech;. de ~i – niestety, pechowo
 • păcẽ /'pəʧɛ̃/ – pokojowy, spokojny
 • păduche /pə'ducɛ/ mB – wesz
 • păgena /pə'ʤɛna/ fA – strona, stronica, kartka
 • păima /pəj'ma/ fA – dłoń
 • păpîn /'pəpɨn/ mA – ogórek
 • păr1 /pər/ – przez, poprzez
 • păr2 /pər/ mA – skóra (u zwierząt)
 • păra /'pəra/ fA – osąd; la părei – zdaniem, według
 • păraţiu /pə'raʦiw/ mC – pałac, dwór
 • părăre /pə'rərɛ/ III *par, părăt – sądzić
 • părăvra /pə'rəbra/ fA – słowo
 • părăvra-chie /pə'rəbra cjɛ/ fA – hasło, słowo-klucz
 • părăvragiu /pərə'braʤiw/ mC – słownictwo
 • părce /'pərʧɛ/ – dlatego, bo
 • părfugire /pərfu'ʤirɛ/ IVa – patrolować
 • păria /'pərja/ – mowa, przemówienie, éxposé
 • părianţa /pər'jãʦa/ fA – perswazja
 • păriare /pə'rjarɛ/ Ib – mówić
 • păricura /pə'rikura/ fA – film
 • păricurare /pə'rikurarɛ/ – filmowy
 • părmitere /pərmi'tɛrɛ/ III – pozwalać
 • părticipare /pərtiʧi'parɛ/ Ia – uczestniczyć
 • părticipã /pərtiʧi'pã/ mA – uczestnik
 • părţid /pər'ʦid/ mA – partia, drużyna zbójecka, drużyna poszukiwaczy przygód
 • părvedăre /pərbɛ'dərɛ/ III părvid/părvăd, * părvădut – zapowiadać, przepowiadać, przwidywać
 • părumb /pə'rumb/ mA – gołąb miejski, gołąb pocztowy
 • păs /pəs/ mA – krok
 • păsagiu /pə'saʤiw/ mC – przejście, pasaż
 • păsament /pə'samɛ̃t/ mA – myśl
 • păsare /pə'sarɛ/ Ia paşiu, păs – myśleć
 • păseu /'pəsew/ mC – przełęcz
 • păştrare /pəʃ'trarɛ/ Ib – zachować
 • păştur /'pəʃtur/ mA – pastwisko
 • pătria /'pətrja/ fA – ojczyzna
 • pătru /'pətru/ – cztery
 • /pã/ mA – chleb
 • peiore /'pɛjɔrɛ/ – gorszy
 • pena /'pɛna/ fA – kara, ból
 • penare /'pɛnarɛ/ – karny
 • penare /pɛ'narɛ/ Ib – karać
 • pendã /pɛ̃'dã/ – podczas, w trakcie
 • perete /pɛ'rɛtɛ/ fC – ściana
 • perfept /'pɛrfɛpt/ – perfekcyjny, doskonały, dokonany
 • perioada /pɛriw'ada/ – okres
 • petrecere /pɛtrɛ'ʧɛrɛ/ III petrec, petres – mijać, przemijać
 • pes /pɛs/ mA – penis
 • pescu /'pɛsku/ mC – brzoskwinia
 • pesîm /'pɛsɨm/ – najgorszy
 • peşte /pɛ'ʃtɛ/ mB/fC – ryba
 • piagia /'pjaʤja/ fA – plaża, strefa klimatyczna
 • piamã /'pjamã/ mA – płuco
 • piamania /pja'manja/ fA – zapalenie płuc
 • piangere /pjã'ʤɛrɛ/ III – płakać
 • pianţa /'pjãʦa/ fA – roślina
 • piarura /pja'rura/ fA – perła
 • piatra /'pjatra/ fA – kamień, skała
 • piaţa /'pjaʦa/ fA – plac, targ
 • piaţina /'pjaʦina/ fA – platyna
 • piăcere1 /pjə'ʧɛrɛ/ III – podobać się
 • piăcere2 /pjə'ʧɛrɛ/ fC – przyjemność
 • piăcut /'pjəkut/ – przyjemny, miły
 • picea /'piʧja/ fA – świerk
 • picu1 /'piku/ mC – szczyt
 • picu2 /pi'ku/ – mały
 • picure /pi'kurɛ/ – mały
 • pie /pjɛ/ mB – stopa
 • piept /pjɛpt/ mA – klatka piersiowa
 • piera /'pjɛra/ fA – gruszka
 • pierda /'pjɛrda/ fA – strata
 • pierdere /pjɛr'dɛrɛ/ III – gubić, tracić
 • pierderse /pjɛr'dɛrsɛ/ III – gubić się
 • piere /'pjɛrɛ/ fC – skóra (u człowieka)
 • piernambucu /pjɛr'nãbuku/ mC – fernambuk
 • pietreria /pjɛtrɛ'rija/ fA – prosta biżuteria
 • pinţa /'pinʦa/ fA – brzuch
 • piorare /pjɔ'rarɛ/ Ia – płakać
 • pipa /pi'pa/ fA – rura, fajka, penis
 • pir /pir/ mA – frans
 • pira /'pira/ fA – piłka
 • pira de pie /'pira dɛ pjɛ/ fA – piłka nożna
 • pis /pis/ mA – groch
 • pişcupe /'piʃkupɛ/ mB – biskup
 • pişcupia /piʃ'kupja/ fA – biskupstwo
 • pişta /'piʃta/ fA – droga, ścieżka, alejka
 • piştina /pi'ʃtina/ fA – basen, dorzecze
 • piuba /'pjuβ̞a/ fA – deszcz
 • piubare /pju'β̞arɛ/ Ib – pada deszcz
 • piuma /pju'ma/ fA – pióro, długopis
 • pizar /pi'zar/ mA – wróbel
 • pîmentu /pɨ'mɛ̃tu/ mC – pieprz
 • pîn /pɨn/ mA – sosna
 • pînînsura /pɨ'nɨnsura/ fA – półwysep
 • pînumbra /pɨ'numbra/ fA – półcień, półmrok
 • plana /'plana/ fA – nizina, równina
 • plîn /plɨn/ – pełen
 • poarta /'pwarta/ fA – brama, drzwi wejściowe
 • poarta de fuga /'pwarta dɛ 'fuga/ fA – wyjście ewakuacyjne
 • poarta-simt /'pwarta simt/ fA – pamiętnik, dziennik
 • poc /pɔk/ – mało
 • poma /'pɔma/ fA – jabłoń
 • popiat /'pɔpjat/ mA – osiedle, kolonia, siedlisko
 • popor /pɔ'pɔr/ mA – ludzie, lud
 • poporã /pɔ'pɔrã/ mA – chłop
 • poporare /pɔ'pɔrarɛ/ – ludowy
 • popre /'pɔprɛ/ – biedny
 • popreţa /pɔ'prɛʦa/ fA – bieda
 • por /pɔr/ mA – panika
 • poritorogia /pɔritɔrɔ'ʤja/ fA – politologia
 • poşibire /pɔ'ʃiβ̞irɛ/ – możliwy, prawdopodobny
 • poşibiramente /pɔ'ʃiβ̞iramɛ̃tɛ/ – możliwie, prawdopodobnie
 • poşibiritate /pɔʃiβ̞iri'tatɛ/ fB – możliwość, prawdopodobieństwo
 • /pɔ̃/ mA – jabłko
 • põ d'Adã /pɔ̃ 'dadã/ mA – jabłko Adama
 • prat /prat/ mA – łąka
 • prăda /'prəda/ fA – zdobycz
 • prădare /prə'darɛ/ Ia &ndadh; polować, żerować
 • prădătore /prə'dətɔrɛ/ – drapieżny
 • prădefîniciune /prədɛfɨni'ʧjunɛ/ fF – wzór, szablon, model
 • prăfăptura /prə'fəptura/ fA – prefektura
 • prăptica /'prəptika/ fA – praktyka
 • prăpticere /prəpti'ʧɛrɛ/ III – praktykować
 • prăpticire /prəpti'ʧirɛ/ IVb prăptichesc, prăptichit – praktykować
 • prăşiune /prə'ʃjunɛ/ fF – napór, nacisk, ciśnienie, presja
 • prăzicere /prəzi'ʧɛrɛ/ III prăzigu, prăzis – przewidzieć, przepowiadać przyszłość, wróżyć
 • prăzitor /prə'zitɔr/ mA – wróżbita, jasnowidz, prorok
 • preps /prɛps/ mA – cena
 • preptere /prɛp'tɛrɛ/ III prept, preps – kosztować
 • pret /prɛt/ – czarny (kolor skóry)
 • pricepere /priʧɛ'pɛrɛ/ III – pojmować
 • prier /'prijɛr/ mA – kwiecień
 • prim /prim/ – pierwszy
 • primăr /pri'mər/ mA – premier
 • primavăra /pri'maβ̞əra/ fA – wiosna
 • prindere /prin'dɛrɛ/ III prend, prins – brać
 • prîncipare /'prɨnʧiparɛ/ – główny
 • pru /pru/ – dla, na, aby
 • prucurare /pruku'rarɛ/ Ia – intensywnie szukać, poszukiwać z poświęceniem, przeszukiwać; ~ ce + cuînptiu – próbować
 • pruducere /prudu'ʧɛrɛ/ III – produkować, wytwarzać
 • prufiet /pru'fjɛt/ mA – prorok biblijny
 • prufund /pru'fund/ mA – dno
 • prufunziare /pru'funzjarɛ/ – dogłębny
 • prufut /pru'fut/ – jednak, jednakże, jednakowoż
 • prujunta /pru'xunta/ fA – pytanie
 • prujuntare /pruxun'tarɛ/ Ia – pytać
 • prumisiune /prumi'sjunɛ/ fF – obietnica
 • prumitere /prumi'tɛrɛ/ III – obiecywać
 • prupiuba /pru'pjuβ̞a/ fA – parasol przeciwdeszczowy
 • prupsîm /'prupsɨm/ – bliski, zbliżony, spokrewniony
 • prusce /'prusʧɛ/ – niemal
 • prus de /prus dɛ/ – obok, przy, niedaleko, w pobliżu
 • prusoare /pru'swarɛ/ mB – parasol przeciwsłoneczny
 • prutăgere /prutə'ʤɛrɛ/ III prutegu, prutăgat – chronić
 • prutot /pru'tɔt/ – wszędzie
 • pruvedăre /pruβ̞ɛ'dərɛ/ III pruvid/pruvăd, pruvădut – dostarczać, zapewniać
 • pruvenţa /pru'β̞ɛ̃ʦa/ fA – prowincja
 • pruvenire /pruβ̞ɛ'nirɛ/ IVa pruvinyu, pruvinut – pochodzić
 • pruvînenţa /pruβ̞ɨ'nɛ̃ʦa/ fA – pochodzenie
 • pui /puj/ mA – kurczak
 • puipa /puj'pa/ fA – miąższ
 • puis /pujs/ mA – nadgarstek
 • punere /pu'nɛrɛ/ III punyu, pus – kłaść
 • punt /punt/ mA – punkt, kropka
 • punta /'punta/ fA – osada
 • punte /'puntɛ/ mB/fC – (m) most, (f) kładka, pomost, molo
 • punyu /'puɲu/ mC – pięść
 • pur /pur/ – czysty
 • purbura /'purbura/ fA – proch
 • purc /purk/ mA – świnia, żarłok, cham
 • purete /'purɛtɛ/ fC – buzdygan
 • purẽ /'purɛ̃/ mA – pyłek kwiatowy
 • puritica /pu'ritika/ fA – polityka
 • purta /'purta/ fA – suspensorium
 • purtare /pur'tarɛ/ Ia port, purtat – nosić, nieść
 • putent /pu'tɛ̃t/ – potężny
 • putenţa /pu'tɛ̃ʦa/ fA – potęga, potencja
 • putere1 /pu'tɛrɛ/ III pot, putut – móc
 • putere2 /pu'tɛrɛ/ fC – moc, władza
 • puţa – dziwka, kurwa

R[]

 • radiu /ra'diw/ fD – radio
 • rana /ra'na/ fA – żaba
 • raport /'rapɔrt/ mA – uwaga, raport; la/în ~ cu – względem, wobec
 • raportere /rapɔr'tɛrɛ/ III – zwracać uwagę
 • rar /rar/ – rzadki
 • raţa /'raʦa/ fA – rasa
 • raţiunarisăm /raʦju'narisəm/ mA – racjonalizm
 • raciune /ra'ʧjunɛ/ fF – racja, przyczyna, rozum
 • raua /'rawa/ fA – aura
 • raza /'raza/ fA – promień
 • răbã /'rəβ̞ã/ mA – rzodkiew
 • rămanere /rəma'nɛrɛ/ III rămîu, rămăs – zostawać
 • rămã /'rəmã/ mA – reszta, pozostałość
 • răsbarare /rəsba'rarɛ/ Ib – ślizgać się
 • răscunoaştere /rəskunwa'ʃtɛrɛ/ III răscunştiu, răscunoscut – poznać, rozpoznać
 • răscunt /'rəskunt/ mA – opowieść, przypowieść
 • răscurdare /rəskur'darɛ/ Ia – pamiętać, przypominać sobie
 • răscurs /'rəskurs/ mA – rezerwa, zasób, apelacja
 • răscuza /rəs'kuza/ fA – odmowa, zaprzeczenie
 • răscuzare /rəsku'zarɛ/ Ia – odmawiać, negować
 • răsdecina /rəs'dɛʧina/ fA – korzeń
 • răsformaciune /rəsfɔrma'ʧjunɛ/ fF – reformacja
 • răsfrigător /rəsfri'gətɔr/ mA – lodówka, chłodziarka
 • răsgata /rəs'gata/ fA – rozpadlina
 • răsgura /rəs'gura/ fA – władza
 • răsgurare /rəsgu'rarɛ/ Ib – sprawować władzę, rządzić
 • răslant /rəs'lãt/ mA – stosunek, relacja
 • Răsnaştenţa /rəsna'ʃtɛ̃ʦa/ fA – odrodzenie, renesans
 • răspiraciune /rəspira'ʧjunɛ/ fF – oddychanie
 • răsproduptor /rəs'prɔduptɔr/ mA – odtwarzacz, reproduktor
 • răspunere /rəspu'nɛrɛ/ III răspunyu, răspus – odpowiadać
 • răspus /rəs'pus/ mA – odpowiedź
 • răstarziu /rəs'tarziw/ mC – spóźnienie, opóźnienie
 • răstund /rəs'tund/ – okrągły, kolisty, dwuznaczny, (mA) nienormalny (o człowieku)
 • răsţinere /rəsʦi'nɛrɛ/ răstenyu, răsţinut – zachowywać, zapamiętać
 • răsuştire /rəsu'ʃtirɛ/ IVa răsuşt, răsuşt – powieść się, odnieść sukces
 • răsvenã /rəs'bɛnã/ mA – omam, zwid, fatamorgana, halucynacja
 • răşplit /'rəʃplit/ mA – gad
 • răsţinere /rəsʦi'nɛrɛ/ răstenyu, răsţinut – zachować
 • răsvenire /rəsbɛ'nirɛ/ IVa răsvinyu, răsvinut – wycofywać
 • rătõ /rə'tɔ̃/ mA – mysz domowa, szczur, przemytnik
 • răzuitate /rəzuj'tatɛ/ fB – rezultat
 • re /rɛ/ – coś
 • refant /rɛ'fãt/ mA – słoń
 • regat /'rɛgat/ mA – władza królewska, królestwo
 • rege /'rɛʤɛ/ mB – król
 • regiune /rɛ'ʤjunɛ/ fF – region
 • relaps1 /rɛ'laps/ mA – wypoczynek
 • relaps2 /'rɛlaps/ mA – nawrót choroby
 • relapsare /rɛlap'sarɛ/ Ia – wypoczywać
 • relapsere /rɛlap'sɛrɛ/ III – odnowić się (o chorobie)
 • religiune /rɛli'ʤjunɛ/ fF – religia
 • renyu /'rɛɲu/ mC – królestwo
 • repede /'rɛpɛdɛ/ – szybki
 • repedemente /'rɛpɛdɛmɛ̃tɛ/ – szybko
 • repezime /rɛ'pɛzimɛ/ fB – prędkość, szybkość
 • republica /rɛ'publika/ fA – republika
 • reu1 /rɛw/ ria – zły
 • reu2 /rɛw/ mC – zło
 • ricaceu /ri'kaʧɛw/ mC – wybrzeże mierzejowe, wybrzeże lagunowe
 • richeza /ri'cɛza/ fA – bogactwo
 • ricu /'riku/ – bogaty
 • riu /riw/ mC – porzeczka
 • rîdere /rɨ'dɛrɛ/ III – śmiać się
 • rîu /rɨw/ mC – rzeka
 • rîvăra /rɨ'β̞əra/ fA – riwiera
 • romã /'rɔmã/ mA – powieść
 • rota /'rɔta/ fA – rolka
 • rub /rub/ – czerwony
 • rubîna /'ruβ̞ɨna/ fA – ruina
 • ruca /'ruka/ fA – skała
 • rucuca /'rukuka/ fA – rokoko
 • rumã /ru'mã/ – romański
 • rumpere /rum'pɛrɛ/ III rump, rumpt – łamać
 • rumptura /rump'tura/ fA – złamanie, pęknięcie
 • runda /'runda/ fA – cykl edukacyjny, ulica okrążająca jakiś obiekt, runda
 • rur /rur/ mA – wieś
 • rurare /ru'rarɛ/ – wiejski
 • rurbã /rur'bã/ – miejsko-wiejski, pośredni między miastem a wsią, (mA) miastowy pochodzący ze wsi
 • rusa /'rusa/ fA – róża
 • ruş /ruʃ/ mA – niedźwiedź
 • ruzira /ruzi'ra/ fA – kolano

S[]

 • sabia /sa'β̞ija/ fA – piasek
 • saivare /saj'β̞arɛ/ Ib – chronić, strzec, ochraniać, zapisywać
 • sanifiare /sani'fjarɛ/ Ib – wyświęcać, wychwalać, święcić
 • sara /'sara/ fA – sala, hall
 • sare /'sarɛ/ fC – sól
 • săbăta /sə'β̞əta/ fA – sobota
 • săivagiu /səj'β̞aʤiw/ – dziki
 • săp /səp/ mA – but
 • săpat /'səpat/ – obuwniczy
 • săpateria /səpatɛ'rija/ fA – sklep obuwniczy
 • săpere /sə'pɛrɛ/ III sap/se, savut – wiedzieć
 • săpînţa /sə'pɨnʦa/ fA – kulturoznawstwo, mądrość
 • săreatra /sər'jatra/ fA – azot
 • sărire /sə'rirɛ/ IVa sort, sors – wychodzić
 • sărişa /sə'riʃa/ fA – kiełbasa, parówka
 • sărmõ /'sərmɔ̃/ mA – łosoś
 • sărţita /sər'ʦita/ fA – wyjście
 • săşurare /səʃu'rarɛ/ Ia – szeptać
 • 1 /sã/ mA – pierś
 • 2 /sã/ santa – święty
 • scadăre /ska'dərɛ/ II – schylać się (< łac. excadere)
 • scăpare /skə'parɛ/ Ib – wyrywać się, uciekać
 • scăpata /skə'pata/ fA – gwałtowna ucieczka
 • scăpura /skə'pura/ fA – łopatka (anat.)
 • scărtament /skər'tamɛnt/ mA – rozstaw szyn
 • schiava /'scjaβ̞a/ fA – eksklawa
 • schimbare /scim'barɛ/ Ia – wymieniać, zamieniać, rozmieniać
 • scora /'skɔra/ fA – szkoła
 • scoara /'skwara/ fA – szkoła
 • scrau /skraw/ mC – niewolnik
 • scrauituzime /skawi'tuzimɛ/ fB – niewolnictwo
 • scrire /'skrirɛ/ IVb – pisać
 • scritura /skri'tura/ fA – księga, dzieło literackie
 • scrut /skrut/ – moszna
 • scufa /'skufa/ fA – prom
 • scurt /skurt/ – krótki
 • scurţa /'skurʦa/ fA – kora
 • scuzare /sku'zarɛ/ Ia – przepraszać
 • seacol /sja'kɔl/ mA – wiek
 • seara /'sjara/ fA – wieczór, wieczorem
 • sede /'sɛdɛ/ mC – siedziba
 • seghire /sɛ'ɟirɛ/ IVa sigu, seghit – podążać za kimś, za czymś
 • segure /'sɛgurɛ/ – pewny, bezpieczny
 • semiluna /sɛmi'luna/ fA – półksiężyc
 • sempru /'sɛ̃pru/ – zawsze
 • semsarisăm /sɛ̃'sarisəm/ mA – sensualizm
 • semţit /sɛ̃'ʦit/ mA – zmysł
 • senăt /sɛ'nət/ mA – senat
 • senyoara /sɛ'ɲwara/ fA – pani
 • senyoariţa /sɛ'ɲwariʦa/ fA – panienka
 • senyur /sɛ'ɲur/ mA – pan
 • senyurit /sɛ'ɲurit/ nA – panicz
 • sepsaritate /sɛpsari'tate/ fB – seks
 • septembrie /sɛp'tɛ̃brjɛ/ fC – wrzesień
 • septu /'sɛptu/ – suchy
 • sercit /'sɛrʧit/ mA – wojsko
 • serencios /sɛ'rɛ̃ʧjɔs/ – cichy
 • serenţa /sɛ'rɛ̃ʦa/ fA – cisza
 • sẽ /sɛ̃/ – nasiono, nasienie, sperma
 • sichefare /'sicɛfarɛ/ – autokefaliczny
 • simţimentarisăm /simʦimɛ̃'tarisəm/ mA – sentymentalizm
 • simţire /sim'ʦirɛ/ IVa semtu, semţit – czuć, odczuwać
 • simţirse /sim'ʦirsɛ/ IVa mă semtu, semţit – mieć wrażenie, mieć przeczucie
 • sindroma /sin'drɔma/ fA – syndrom, zespół chorobowy
 • sindromala îmunodeficenţei achizite /sin'drɔmala ɨmunodɛ'fiʧɛ̃ʦɛj aci'zitɛ/ fA – zespół nabytego niedoboru odporności
 • sirva /'sirba/ fA – las
 • sirvã /'sirbã/ – leśny, lesisty, zalesiony
 • siu /siw/, sia /sja/, sii /sij/, sie /sjɛ/ – swój, swoja, swoi, swoje
 • siucreştere /'siwkrɛʃ'tɛrɛ/ III siucresc, siucrescut – samodoskonalić się
 • SÎDA /'sɨda/ fA – AIDS
 • sînge /'sɨnʤɛ/ fC – krew, limfa
 • sînghere /sɨn'ɟɛrɛ/ III sing, sîngut – krwawić
 • slău /sləw/ – Słowianin
 • soare /'swarɛ/ mB – słońce
 • soarẽ /swa'rɛ̃/ – słoneczny
 • soavîn /'swaβ̞ɨn/ mA – samhain, Wszystkich Świętych
 • sociare /sɔʧ'jarɛ/ – społeczny
 • societate /sɔʧjɛ'tatɛ/ fB – społeczeństwo
 • sociorogia /sɔʧjɔrɔ'ʤja/ fA – socjologia
 • soidat /'sɔjdat/ mA – żołnierz
 • sor /sɔr/ mA – gleba, ziemia
 • sorire /sɔ'rirɛ/ IVb – świecić (Słońce), lśnić, błyszczeć
 • sorit /sɔ'rit/ – słoneczny, nasłoneczniony
 • sorţire /sɔr'ʦirɛ/ IVa sort, sors – wychodzić
 • spansia /'spãsja/ fA – ekspansja
 • spărienciune /spərjɛ̃'ʧjunɛ/ fF – praktyka zawodowa, samodoskonalenie
 • speranţa /spɛ'rãʦa/ fA – nadzieja
 • sperare /spɛ'rarɛ/ Ia – mieć nadzieję, (z zaimkiem osobowym lub rzeczownikiem określającym osobę) oczekiwać na kogoś
 • spianata /spja'nata/ fA – nabrzeże, promenada
 • splicaciune /splika'ʧjunɛ/ fF – objaśnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, zeznanie
 • sprăşiune /sprə'ʃjunɛ/ fF – ekspresja, wyraz twarzy
 • spre /sprɛ/ – o, na temat, ponad
 • spremăsa /sprɛ'məsa/ fA – deser, podwieczorek
 • spuma /'spuma/ fA – piana
 • stabirire /staβ̞i'rirɛ/ IVb – ustalać, zakładać, fundować
 • stabirînţa /staβ̞i'rɨnʦa/ fA – założenie
 • stare /'starɛ/ Ia stau, stat – być, znajdować się, czasownik posiłkowy dla czasów ciągłych; ~ cu + substanţiu – posiadać, mieć (zwykle w formie imiesłowu)
 • stat /stat/ mA – państwo, stan, rząd
 • statare /sta'tarɛ/ – państwowy, krajowy
 • statarita /sta'tarita/ mD – obywatel
 • stataritate /statari'tatɛ/ fB – obywatelstwo
 • stătistica /stə'tistika/ fA – statystyka
 • stătistic /stə'tistik/ – statystyczny
 • stingere /stin'ʤɛrɛ/ III – gasnąć, rozmywać się, wymierać
 • straciune /stra'ʧjunɛ/ fF – ekstrakcja, wykopalisko
 • struna /'struna/ fA – stringi
 • stufare /stu'farɛ/ Ia – dusić
 • stufarse /stu'farsɛ/ Ia – dusić się
 • su /su/ mC – dzik, alkoholik
 • sub /sub/ – pod, u
 • subcubu /sub'kuβ̞u/ mC – diabeł
 • subdunere /subdu'nɛrɛ/ III – poddawać
 • subţire /sub'ʦirɛ/ – cienki, delikatny
 • suflere /suf'lɛrɛ/ III – szeptać
 • suj /sux/ – brudny
 • suma /'suma/ fA – suma, całość
 • sumnare /sum'narɛ/ Ib – śnić, marzyć
 • sunet /'sunɛt/ mA – dźwięk
 • sur /sur/ – sam
 • sura /'sura/ fA – łydka
 • surd /surd/ – głuchy
 • surîdere /surɨ'dɛrɛ/ III – uśmiechać się
 • surîdut /su'rɨdut/ mA – uśmiech
 • surte /'surtɛ/ fC – szczęście, powodzenie
 • surirochiu /suri'rɔciu/ mC – monolog, solilokwia, wiersz
 • surituzime /suri'tuzimɛ/ fB – samotność
 • surîdere /surɨ'dɛrɛ/ III – uśmiechać się
 • surtare /sur'tarɛ/ Ib – tęsknić
 • surtate /sur'tatɛ/ fB – tęsknota
 • svînda /'sbînda/ fA – wyprzedaż

Ş[]

 • şadru /'ʃadru/ mC – szach
 • şadreza /ʃad'rɛza/ fA – szachy
 • şastărţiu /'ʃastəʦriw/ mC – sestercja, moneta o wartości jednej sestercji
 • şăptămana /ʃəptə'mana/ fA – tydzień
 • şăpte /'ʃəptɛ/ – siedem
 • şăptîntriu /ʃəp'tɨntriw/ mC – północ (kierunek geograficzny)
 • şăptîntriunare /ʃəp'tɨntriwnarɛ/ – północny
 • şărpẽ /ʃər'pɛ̃/ mA – wąż
 • şăse /'ʃəsɛ/ – sześć
 • şi1 /ʃi/ – tak
 • şi2 /ʃi/ – jeśli, jeżeli
 • şifra /'ʃifra/ fA – cyfra
 • şinere /ʃi'nɛrɛ/ fC – szalej, barszcz
 • şita /'ʃita/ fA – gepard
 • şpirit /ʃpi'rit/ mA – dusza
 • stanga /'stãga/ fA – lewo, lewica
 • ştanyu /'ʃtaɲu/ mC – staw
 • ştant /ʃtãt/ mA – półka
 • ştera /'ʃtɛra/ fA – gwiazda
 • şterbere /ʃtɛr'bɛrɛ/ III ştarb, ştars – ginąć śmiercią tragiczną
 • şterorogia /ʃtɛrɔrɔ'ʤja/ fA – astronomia
 • ştiînţa /'ʃtjɨnʦa/ fA – nauka
 • ştire /'ʃtirɛ/ IVa ştiu, ştiut – znać
 • stoaria /stwa'rija/ fA – historia
 • ştoraştica /ʃtɔ'raʃtika/ fA – scholastyka
 • storic1 /'stɔrik/ mA – historyk
 • storic2 /stɔ'rik/ mA – historyczny
 • ştrat /ʃtrat/ mA – cieśnina
 • şuflare /ʃu'flarɛ/ Ib – wzdychać
 • şevor /ʃɛ'β̞ɔr/ mA – węzeł

T[]

 • talya /'taʎa/ fA – rozmiar
 • talyare /ta'ʎarɛ/ Ib – mierzyć
 • tangeranya /tãʤɛ'raɲa/ fA – mandarynka
 • tapăt /'tapət/ mA – dywan
 • tare /'tarɛ/ – głośny
 • tarziu /'tarziw/ – późno
 • taşta /'taʃta/ fA – tawerna, karczma
 • taştã /'taʃtã/ mA – gospodarz
 • tăcător /tə'kətɔr/ mA – zabójca, morderca
 • tăcire /tə'ʧirɛ/ IVb – zabijać, mordować
 • tăr /tər/ mA – pięta
 • tărăfõ /tərə'fɔ̃/ mA – telefon
 • tărăfõ movire /tərə'fɔ̃ mɔ'β̞irɛ/ mA – telefon komórkowy
 • tărăveder /tərə'β̞ɛdɛr/ mA – telewizor
 • /tã/ – tak bardzo
 • tã ... o ce /tã ... ɔ ʧɛ/ – tak samo ... jak i, zarówno ... jak i
 • te /tɛ/ fB – herbata
 • teatru /'tjatru/ mC – teatr
 • tentare /tɛ̃'tarɛ/ Ib – próbować
 • tera /'tɛra/ fA – płótno
 • tigru /'tigru/ mC – tygrys
 • timp /timp/ mA – czas
 • timpurã /tim'purã/ – wczesny, wcześnie
 • tiu /tiw/, tia /tja/, tii /tij/, tie /tjɛ/ – twój, twoja, twoi, twoje
 • tînta /'tɨnta/ fA – farba
 • tîntare /tɨn'tarɛ/ Ia – farbować, malować
 • tîntura /tɨn'tura/ fA – malarstwo, malowidło, obraz
 • tomisăm /'tɔmisəm/ mA – tomizm
 • tomn /tɔmn/ mA – jesień
 • toponim /tɔ'pɔnim/ mA – toponim
 • toranya /'tɔraɲa/ fA – grejpfrut
 • tot1 /tɔt/ – wszystko
 • tot2, toată /'twatə/, toti /'tɔti/, toate /'twatɛ/ – każdy, każda, wszyscy, wszystkie
 • totel mînd /'tɔtɛl mɨnd/ – wszyscy
 • tragere /tra'ʤɛrɛ/ III traju, trajut – nieść
 • tragezia /traʤɛ'zija/ fA – tragedia
 • trăchirizare /trəciri'zarɛ/ Ib – uspokajać
 • trăs /trəs/ – przez
 • trăscurgere /trəskur'ʤɛrɛ/ III – przepływać (o rzece)
 • trăsmărîn /'trəsmə'rɨn/ – zamorski
 • trăsmitere /trəsmi'tɛrɛ/ III – przekazywać
 • trăsport /'trəspɔrt/ mA – transport
 • trăspurtare /trəspur'tarɛ/ Ia port, purtat – przenosić, transportować
 • trei /trɛj/ – trzy
 • trepăriare /trɛpə'rjarɛ/ Ib – pracować
 • tretipt /'trɛtipt/ mA – pszenica
 • trişte /tri'ʃtɛ/ – smutny
 • trişteţa /tri'ʃtɛʦa/ fA – smutek
 • trubare /tru'β̞arɛ/ Ia trob, trobut – znajdować
 • trubarse /tru'β̞arsɛ/ Ia mă trob, trobut – znajdować się
 • trup /trup/ – zanadto, zbyt
 • tu /tu/ – ty
 • tuc /tuk/ mA – dotyk
 • tucare /tu'karɛ/ Ia – dotykać
 • tucarse /tu'karsɛ/ Ia – masturbować się
 • tufa /'tufa/ fA – stóg
 • tumba /'tumba/ fA – grób
 • tumt /tumt/ – głupi, tępy, durny
 • tumur /'tumur/ mA – kurhan
 • tur /tur/ mA – byk, tur
 • turcuroza /tur'kurɔza/ fA – gruźlica
 • turẽ /'turɛ̃/ mA – strumień, potok

Ţ[]

 • Ţara /'ʦara/ fA – Ziemia
 • ţaritoriu /'ʦaritoriw/ mC – terytorium
 • ţaşticur /ʦaʃticur/ mA – jądro (gruczoł)
 • ţărăştru /ʦə'rəʃtru/ – lądowy, naziemny
 • ţiept /ʦjɛpt/ mA – dach
 • ţinere /ʦi'nɛrɛ/ tenyu, ţinut – trzymać, mieć, czasownik posiłkowy dla czasów złożonych
 • ţinta /'ʦinta/ fA – farba
 • ţintare /ʦin'tarɛ/ Ia – farbować, malować
 • ţirare /ʦi'rarɛ/ Ib – ciągnąć, szarpać, wyciągnąć

U[]

 • u – albo, lub
 • ubiare /u'bjarɛ/ Ib – zapominać
 • uc /uk/ mA – oko
 • ucas /'ukas/ mA – zachód (Słońca)
 • ucur /'ukur/ mA – oko
 • uitramărîn /uj'tramərɨn/ – zamorski
 • ulyare /u'ʎarɛ/ Ib – wyć
 • umbiare /um'bjarɛ/ Ia umbiu, umbiat – pędzić, mknąć
 • umbra /'umbra/ fA – cień
 • un /un/ – jeden, męski rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej dla deklinacji A, C i D
 • una /'una/ – jedna, żeński rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej dla deklinacji A, D i F
 • unda /'unda/ fA – fala
 • unde /'undɛ/ – gdzie
 • une /'unɛ/ – żeński rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej
 • unghia /'unɟja/ fA – kąt
 • unghiu /'unɟiw/ mC – paznokieć
 • uni /'uni/ – męski rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej
 • unifaciune /unifa'ʧjunɛ/ fF – zjednoczenie, unifikacja
 • unitate /uni'tatɛ/ fB – jedność
 • uniune /un'junɛ/ fF – unia
 • univărsitate /uniβ̞ərsi'tatɛ/ fB – uniwersytet
 • unu /'unu/ – jeden, męski rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej dla deklinacji B
 • up /up/ mA – dzieło
 • upscure /'upskurɛ/ – mroczny, ciemny
 • upscuritate /upskuri'tatɛ/ fB – ciemność, mrok
 • ur-pur /'urpur/ mA – laptop
 • urare /u'rarɛ/ Ib – spojrzeć, spoglądać
 • urbã /ur'bã/ – miejski
 • urbe /'urbɛ/ mB – miasto
 • urbu /'urbu/ – ślepy
 • urdîn /ur'dɨn/ mA – ład, porządek, kolejność
 • urdînător /ur'dɨnətɔr/ mA – ordynator, porządkowy, komputer
 • urdînător purtăbire /ur'dɨnətɔr pur'təβ̞irɛ/ mA – laptop, notebook
 • ureu /u'rɛw/ mC – olej
 • uregiu /urɛ'ʤiw/ mC – ucho
 • uriva /'uriβ̞a/ fA – oliwka
 • urivia /'uriβ̞ja/ fA – oliwa
 • urt /urt/ mA – wschód (Słońca)
 • uştiţa /u'ʃtiʦa/ fA – drzwi
 • utire /u'tirɛ/ IVb – używać, wykorzystywać
 • utirizaciune /utiriza'ʧjunɛ/ fF – sposób użycia, utylizacja
 • uz /uz/ mA – użycie, wykorzystanie, użytek

V[]

 • vaciu /'baʧiw/ – pusty
 • vaşura /ba'ʃura/ fA – miotła
 • vaşurare /baʃu'rarɛ/ Ib – zamiatać
 • văca /'bəka/ fA – krowa, osoba pozbawiona własnego zdania
 • văghena /bə'ɟɛna/ fA – pochwa
 • văr /bər/ mA – dolina, kanion
 • vărã /'bərã/ mA – lato
 • veaţa /'bjaʦa/ fA – życie
 • veche /'bɛcɛ/ – stary
 • vechire /bɛ'cirɛ/ IVb – starzeć się
 • vechit /be'cit/ – przestarzały
 • vedăbire /β̞ɛ'dəβ̞irɛ/ – widoczny
 • vedăre /bɛ'dərɛ/ III vid/văd, vădut – widzieć
 • veiu /bɛ'iw/ vea – żywy
 • venire /bɛ'nirɛ/ IVa vinyu, vinut – przychodzić, przybywać
 • vent /bɛ̃t/ mA – wiatr
 • verdana /bɛr'dana/ fA – chlor
 • verzi /'bɛrzi/ – zielony
 • veştigiu /bɛʃ'tiʤiw/ mC – ślad, trop
 • vezibire /bɛ'ziβ̞irɛ/ – widzialny
 • vicin /bi'ʧin/ mA – sąsiad
 • viciu /'biʧiw/ – kiedyś
 • vierme /'bjɛrmɛ/ mB – robak
 • viner /'binɛr/ mA – czajka
 • vipura /'bipura/ fA – żmija
 • vir /bir/ mA – mężczyzna
 • virmir /'birmir/ – fioletowy, purpurowy
 • virtate /bir'tatɛ/ fB – prawda
 • vit /bit/ – szybki
 • vita /'bita/ fA – istota żywa, życie
 • viţa /'biʦa/ fA – deprawacja, nałóg, pokusa
 • viţios /'biʦjɔs/ – zdeprawowany
 • viurn /bjurn/ mA – smok
 • vivire /bi'β̞irɛ/ IVa viu, vips – żyć
 • vîn /bɨn/ mA – wino
 • vîndere /bɨn'dɛrɛ/ III – sprzedawać, handlować
 • vînţ /bɨnʦ/ – dwadzieścia
 • voce /'bɔʧɛ/ fB – głos
 • voce(l)a poporelui /'bɔʧja lub 'bɔʧɛla pɔ'pɔrɛluj/ fB – demokracja, głos ludu
 • voda /'bɔda/ mD – władca w krajach słowiańskich, wojewoda
 • vodat /'bɔdat/ mD – państwo słowiańskie, województwo
 • voi /bɔj/ – wy
 • voialti /bɔ'jalti/, voialte /bɔ'jaltɛ/ – wy
 • voida /'bɔjda/ fA – pustka
 • vrăre /'brərɛ/ II vrău, vrut – chcieć
 • vuipe /buj'pɛ/ mB – lis
 • vuntate /bun'tatɛ/ fB – wola
 • vurintere /bu'rintɛrɛ/
 • vurvăre /bur'bərɛ/ IIvorvu, vurvit – wracać, powracać

Z[]

 • zampiu /'zãpiw/ mC – przykład
 • zarnica /zar'nika/ fA – arsen, arszenik
 • zbur /zbur/ mA – lot
 • zburare /zbu'rarɛ/ Ia zbor, zborat – latać
 • zece /'zɛʧɛ/ – dziesięć
 • zecembrie /zɛ'ʧɛ̃brjɛ/ fC – grudzień
 • zi /zi/ fF – dzień
 • zicere /zi'ʧɛrɛ/ III zigu, zis – powiedzieć
 • ziecezia /zjɛ'ʧɛzja/ fA – diecezja
 • zijovi /zi'xɔβ̞i/ fF – czwartek
 • ziluni /zi'luni/ fF – poniedziałek
 • zimarţi /zi'marʦi/ fF – wtorek
 • zimiercuri /zimjɛr'kuri/ fF – środa
 • zint /zint/ mA – ząb
 • zistanţa /zis'tãʦa/ fA – egzystencja, istnienie
 • zistare /zis'tarɛ/ Ia – istnieć, egzystować
 • zivã /zi'β̞ã/ mA – kanapa, sofa
 • zivîneri /ziβ̞ɨ'nɛri/ fF – piątek
 • ziu /ziw/ mC – bóg
 • ziucentrisăm /ziw'ʧɛ̃trisəm/ mA – teocentryzm
 • ziurnare /'zjurnarɛ/ – dzienny, codzienny
 • ziurogia /ziwrɔ'ʤja/ fA – teologia
 • zonim /'zɔnim/ mA – egzonim

Aneksy[]

Advertisement