Conlang Wiki
Advertisement
Thorgla et Jolan

Thorgal bi comix-seri di jener fantasy seme cum science fiction. Creatorum di li comix bin Grzegorz Rosiński - poleşe grafin e Jean Van Hamme - belgeşe sçenarist di comixu, filmu e unubredo çelebrele scribin. Tu 2007 an, ma tu 30. tom di seri scribata Yves Sente.

Publicatium[]

Thorgal risurjati orijinale am françe am belgişe publicat-case Le Lombard. Idee di çiclus napundale am 1976 an, cuntre alele tom fragmente risurjali am 1977 an, am belgeşe magazin Tintin e poleşe comixele magazin Relax. Disei am Poloni publicata Thorgale publicat-case Egmont Polska.

Unubre versium françişe e polonişe, bin anşe cechişe, niderlandişe, englişe, turkişe, russişe, coreanişe, talişe, spanişe, danişe, ermanişe, portugalişe e bretonişe.

Nuveli seri[]

29. tom di seri Thorgal Jean Van Hamme nascribala am 2006 an. Tu sigentele tom Me, Jolan - sçenarist di seri bi Yves Sente, cuntre Rosiński bi cuntine grafin di Thorgal. Sente subscribala cum Le Lombard cuntracte pur sçenari di det tomum.

Persunajum[]

Thorgal

Thorgal

Aaricia

Aaricia

Kriss de Valnor

Kriss de Valnor

Jolan

Jolan

Louve

Louve

Thorgal Aegirsson - Eroi, çirqe bali curene per Vikingum, ma anbi din voqel da lu. Thorgal bi Cido da astrelum e el venala pa tere per caso. Vikingum ricunosçelen din gaj file di Thor - Dun di tundrum e di Aegir - Dun di marum, car truvalan din pa burdo di mar un grandele storm. Leif Haraldson enfilele din. Ma verite fil di Hayne e Varth, gaj e niv di Xargos, umanum da cosmo.


Aaricia - Prinçesse, file di Gandalf - rejir di Vikingum e sore di Bjorn, amani e moli di Thorgal, madre di Jolan e Louve. Aaricia netz bi loyele e cure pro onor di famili.


Kriss de Valnor - Kriss da Valnor - ruberesse e siduçeresse. Persun anfine negativeşe. De ama Thorgale e tesurume. Kriss fa grande malume, sed netz de salvata famili di Thorgal. Alele sei de risurjali am album "Arşerum". Kriss siduçali Thorgale, nec din pederale mimori e trebali Shaigane. E de pundale din cido - Aniel. Kriss bi tipişe femme fatale. Pader di le, do Kahaniel da Valnor.


Jolan - Fil di Thorgal e Aaricia. Alele sei din risurjali am album "Şutig di Brek Zarith". Din treyava pedigum di teleqinese e telepati.


Louve - File di Thorgal e Aaricia. Alele sei de risurjali am album "Luvine". De save intredir cum jivunum.


Impurtanteşu persunum bin anşe:

Darek e Lehla - Frat e sore, amum di Jolan e Louve. Lehla unubredo bi amani di Jolan.

Muff - Şen di cidos di Thorgal.

Dunum - Friggie, Odin, Tanatloc, Thor, Aegir.

Valkirium - Swannee e Taimy.

Etredo carlum, jantum e otre fantasteşu persunum.

List di albumum[]

Jean Van Hamme e Grzegorz Rosiński[]

 • 1. La Magicienne Trahie - (Tradani Sorçeresse) (1980)
 • 2. L'Ile des Mers gelées - (Isle intre elelu marum) (1980)
 • 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran - (Tri vijulum da Aran land) (1981)

Stori di Brek Zarith

 • 4. La Galère Noire - (Nigrele galere) (1982)
 • 5. Au-delà des Ombres - (Unubre lande di umbrum) (1983)
 • 6. La chute de Brek Zarith - (Şutig di Brek Zarith) (1984)

-

 • 7. L'enfant des étoiles - (Cido da astrelum) (1984)
 • 8. Alinoë (1985)
 • 9. Les Archers - (Arşerum) (1985)

Stori di Qâ

 • 10. Le Pays Qâ - (Qâ land) (1986)
 • 11. Les Yeux de Tanatloc - (Ogos di Tanatloc) (1986)
 • 12. La Cité du Dieu Perdu - (Çite di perdalene Dun) (1987)
 • 13. Entre Terre et Lumière - (Intre tere e lusse) (1988)

-

 • 14. Aaricia (1989)
 • 15. Le Maître des Montagnes - (Rejir di muntum) (1989)
 • 16. Louve - (Luvine) (1990)
 • 17. La Gardienne des Clés - (Gardiene di Clies) (1991)
 • 18. L'épee-soleil - (Sulele glev) (1992)

Stori di Shaigan

 • 19. La Fortresse Invisible - (Anvidene fort) (1993)
 • 20. La Marque des Bannis - (Mark di banitum) (1994)
 • 21. La Couronne d'Ogotaï - (Curone di Ogotaï) (1995)
 • 22. Géants - (Jantum) (1996)
 • 23. La Cage - (Caje) (1997)

Stori da Bizanti

 • 24. Arachnéa - (Arachnea) (1999)
 • 25. Le Mal Bleu - (Bluele plage) (1999)
 • 26. Le Royaume sous le Sable - (Rejam intre sabvi) (2001)
 • 27. Le Barbare - (Barbarin) (2002)
 • 28. Kriss de Valnor - (Kriss da Valnor) (2004)

-

 • 29. Le Sacrifice - (Sacrifiçig) (2006)

Yves Sente e Grzegorz Rosiński[]

 • 30. Moi, Jolan - (Me, Jolan) (2007)

Otre linkum[]

Advertisement