Conlang
Advertisement

 

Progress 0%
Ḅâgdohi
Ḅâgdohi
Type
Polysynthetic
Alignment
Direct-Inverse
Head direction
Final
Tonal
No
Declensions
No
Conjugations
No
Genders
No
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense AspectGeneral information[]

Phonology[]

Consonants[]

Bilabial Labio-dental Alveolar Palatal Velar Uvular
Nasal m m̰ n n̰ ŋ ŋ̃
Plosive p b̥ b b̰ t d̥ d d̰ k ɡ̊ ɡ ɡ̃
Fricative f s x
Approximant j w
Trill ʀ
Lateral app. l
Labial Alveolar Dorsal
Nasal m m̰ n n̰ ŋ ŋ̃
Plosive p b̥
b b̰
t d̥
d d̰
k ɡ̊
ɡ ɡ̃
Fricative f s x
Approximant l j w
Trill ʀ

Vowels[]

Front Central Back
Close i i: u u:
Mid e: ə o:
Open a:

Phonotactics[]

Alphabet[]

Letter Aa Ââ Bb Ḅḅ Dd Ḍḍ Ee Ff Gg Ġġ Hh
Sound /ə/ /a:/ /b/ /b̰/ /d/ /d̰/ /e:/ /f/ /g/ /g̃/ /x/
Letter Ii Îî Kk Ḳḳ Ll Mm Ṃṃ Nn Ṇṇ Oo Pp
Sound /i/ /i:/ /k/ /g̊/ /l/ /m/ /m̰/ /n/ /n̰/ /o:/ /p/
Letter Ṗṗ Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Ûû Ww Yy Ŋŋ Ŋ̇ŋ̇
Sound /b̥/ /ʀ/ /s/ /t/ /d̥/ /u/ /u:/ /w/ /j/ /ŋ/ /ŋ̃/

Grammar[]

Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No No No No No No No
Nouns No No No No No No No No
Adjectives No No No No No No No No
Numbers No No No No No No No No
Participles No No No No No No No No
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No No No No No No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No

Nouns[]

Verbs[]

Syntax[]

Vocabulary[]

Example text[]

Advertisement