Nouns[edit | edit source]

Masculine[edit | edit source]

First Declension[edit | edit source]

c, cð, ch, č, ð, f, gh, k, l, ł, n, ň, s, š, tð
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -a -as
Genitive -is -is
Dative -em -ou
Ablative -ac -ac
Locative -am -am
Vocative -a -a

Second Declension[edit | edit source]

ċ, d, ď, ff, g, m, p, pp, r, sð, ss, t, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -in -un
Genitive -eva
Dative -es -evi
Ablative -em -im
Locative -aċ -uċ
Vocative -o -ova

Third Declension[edit | edit source]

e
Sg. Pl.
Nominative -e -ehe
Accusative -eu -ehu
Genitive -uho
Dative -au -ahu
Ablative -ai -ahi
Locative -y -ighe
Vocative -öi -öhi

Fourth Declension[edit | edit source]

o
Sg. Pl.
Nominative -o -i
Accusative -u -y
Genitive -oš -oš
Dative -yva -yvö
Ablative -e -a
Locative -uš* -uš*
Vocative -ei

The first consonant after a vowel in the last syllable before ending geminated, example, migo -> mígg.

Feminine[edit | edit source]

Fifth Declension[edit | edit source]

c, cð, ch, č, ð, f, gh, k, l, ll, n, ng, ngc, s, š, tð
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -e -en
Genitive -yr -yr
Dative -o -os
Ablative -ech -och
Locative -im -um
Vocative -a -e

Sixth Declension[edit | edit source]

ċ, d, ď, ff, g, m, p, pp, r, sð, ss, t, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -et
Accusative -öva -övi
Genitive -ist -íst
Dative -uvo -ufó
Ablative -iża -iże
Locative -iċ -iċa
Vocative -oi -ois

Seventh Declension[edit | edit source]

a
Sg. Pl.
Nominative -a -aň
Accusative -u -uň
Genitive -i -yň
Dative -o -ohó
Ablative -ei -eiň
Locative -ena -ena
Vocative -a -edha

The first consonant after a vowel in the last syllable before ending geminated, example: afkra = áffkrena.

Eighth Declension[edit | edit source]

Neuter[edit | edit source]

Ninth Declension[edit | edit source]

c, cð, ch, ċ, č, d, ð, ď, f, ff, g, gh, k, l, ł, m, n, ň, p, pp, r, s, sð, ss, š, t, tð, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -a
Accusative -u
Genitive -y -ys
Dative -övy -övi
Ablative -éi
Locative
Vocative

Tenth Declension[edit | edit source]

i
Sg. Pl.
Nominative -i -e
Accusative -övi -öví
Genitive -a -ai
Dative -övy -övi
Ablative -em -am
Locative -um -om
Vocative -as -es

Eleventh Declension[edit | edit source]

y
Sg. Pl.
Nominative -y -i
Accusative -ic -yc
Genitive -ýs
Dative -eč -ač
Ablative -uč -oč
Locative -yč -ič
Vocative -ys -is

Adjectives[edit | edit source]

Hard Declensions[edit | edit source]

Masculine
Feminine
Neuter
Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Sg. Pl.
Nominative
-o -ou -a -i -y -i
Accusative
-o -e -a -ia -y -idhy
Genitive
-os -es -as -ias -iý -iyň
Dative
-egh -iegh -um -um -ió -ioň
Ablative
-ech -iech -em -iem -ié -ieň
Locative
-eg -ieg -om -iom -iú -iuň
Vocative
-e -ie -a -au

Soft Declensions[edit | edit source]

Masculine
Feminine
Neuter
Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Sg. Pl.
Nominative
-yn -a -i
Accusative
-y -i -e -a -u -i
Genitive
-i -ig -ia -iag -y -yg
Dative
-y -um -y -um -úm
Ablative
-íg -ág -ýg -ág -ýg -íg
Locative
-er -em -er -em -yr -yr
Vocative
-a -o -a -og -o -og

Pronouns[edit | edit source]

Personal Pronouns[edit | edit source]

Singular
I You It He She
Nominative iag þw eni eno ena
Genitive sta / mynn
ċwn / ċynn
sył / hgyð
iło / hgoð
iła / hgað
Accusative ig vwg di do da
Dative þam twe nevi emoł emola
Ablative meno teniw þesco þwsco þwsca
Locative maði tovy yrt erum aram
Vocative -- dw -- -- --
Plural
We You Them (N) They (M) They (F)
Nominative naws viw enich enoch enach
Genitive sgnaw / mwecg
sgvwð / sgvecg
lydym / fihgy
ledum / fihgo
laðma / fihga
Accusative iawsg vascu diyg dieg dwga
Dative meniém stwl devni devo deva
Ablative meða vescw dim dimo dima
Locative masti fieðw stvy svo sva
Vocative -- oviuð -- -- --

Possessive Pronouns[edit | edit source]

1: Myny, my 2: Ċyny, your 3: Łisy, his/her/its
Masculine Feminine Neuter Masculibe Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl
Nominative myn mynne ma my mný ċyn ċynne ċeła ċełi su suł łi łilh łi łiha syt slyt
Accusative myna mynne myna mynna myna mynna ċyna ċynne ċeł ċeły sulh sułta sci scilh liš lisca sit łit
Genitive mín mia mia miy syn sní ċelh ċełta sułi sułim isca łiš łisca išk iška
Dative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Ablative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Locative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Vocative smí šmí smá šmá miyn miynne ċiš ċisca ċmiš ċišma ċił ċui yšč yšč išč išč scyč scič
1: Nascy, our 2: Svadhy, your 3: Štuzcy, their
Masculine Feminine Neuter Masculibe Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl
Nominative naš nasci nač nacgi naš našcgi vaš vasci vaš vašu vyšč vyšcgi šte štei šuš štuš þwyšč þwyšč
Accusative nai naič nui nuič noi noič vai vaič vui vuič þui þuišč šte šti štu šti štyð štyð
Genitive ni nidháč ni nudhíč ni nodhíč vuš vuð vuš vuð vuž vud šty šty šta štai štið štið
Dative negha neghač negha neghač negha neghač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Ablative nogha noghač nogha noghač nogha noghač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Locative nugha nughač nugha nughač nugha nughač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Vocative nyð nað niyð niað nydhað nydhað vyšó vyšóň vušó vušóň þułcy þuzcy meuš meuš meuš meuš þwyšč þwyšč

Relative Pronouns[edit | edit source]

Sað
Nominative Sað
Genitive Sav
Accusative Saż
Dative Saċ
Ablative Sau
Locative Saš

Demostratives[edit | edit source]

Proximal[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
Nominative þo þóssa þa þássa þid þýssa
Genitive þos þosci þas þasci þys þysci
Accusative þost þest þast þust þyst þist
Dative þoł þołi þał þałi þył þyłi
Ablative þom þómmi þam þámma þym þýmmi
Locative þoi þagha þai þagha þinst þýnni

Distal[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
Sg. Pl. Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Nominative So Sóssa Sa Sássi Sitð Sýssa
Genitive Sos Sosci Sas Sasci Sys Sysci
Accusative Sost Sest Sast Sust Syst Sist
Dative Soł Sołi Sał Sałi Sył Syłi
Ablative Sko Skoi Ska Skei Ti Tidha
Locative Soi Sogha Sai Sagha Synst Sinsc

Determiners[edit | edit source]

Nominalizing Article[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter

Numbers[edit | edit source]

Place Numbers[edit | edit source]

Sg Pl
Nominative -i
Accusative -a -y
Genitive -yr -ar
Dative -um -um
Ablative -e -e
Locative -o -öm
Vocative -a -e
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.