Conlang
Advertisement
Aq
Type
Alignment
Head direction
Tonal No
Declensions No
Conjugations No
Genders
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Meta-information
Progress 0%
Statistics
Nouns 0%
Verbs 0%
Adjectives 0%
Syntax 0%
Words of 1500
Creator [[User:|]]

Some random weird conlang I decided to create. It isn't related to the Pencilcosmos whatsoever, and is just a fun little experiment.

Classification and Dialects[]

Aq is an extremely agglutinative language

Phonology[]

Consonants[]

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Glottal
Nasal m, m̥

mʲ m̥ʲ

mˤ m̥ˤ

n, n̥

nʷ, n̥ʷ

nˤ, n̥ˤ

nʲ, n̥ʲ

nʲʷ, n̥ʲʷ

nˤʷ, n̥ˤʷ

ɳ, ɳ̥
Plosive b, p

bʰ, pʰ

bʷʰ, pʷʰ

bˤ, pˤ

bˤʷ, pˤʷ

pʼ, pʷʼ, pˤʷʼ

d, t

dʷ, tʷ

dʰ, tʰ

dʷʰ, tʷʰ

dˤ, tˤ

dˤʷ, tˤʷ

tʼ, tʷʼ, tˤʼ, tˤʷʼ

ɖ, ʈ

ɖʷ, ʈʷ

ɖˤ, ʈˤ

ɖʰ, ʈʰ

ɖʷʰ, ʈʷʰ ɖˤʷ, ʈˤʷ

ʈʼ, ʈʷʼ, ʈˤʷʼ

ɟ, c

ɟʰ, cʰ

ɟʷ, cʷ ɟʷʰ, cʷʰ ɟˤ, cˤ ɟˤʷ, cˤʷ cʼ, cʷʼ, cˤʷʼ

ɡ, k ɡʰ, kʰ ɡʷ, kʷ ɡʷʰ, kʷʰ ɡʲ, kʲ ɡʲʷ, kʲʷ ɡʲʰ, kʲʰ kʼ, kʷʼ, kʲʼ, kʲʷʼ ɢ, q ɢʰ, qʰ ɢʷ, qʷ ɢʷʰ, qʷʰ qʼ, qʷʼ ʔ
Fricative β, ɸ

βʲ, ɸʲ

ɸʼ, ɸʲʼ

ð, θ ðʷ, θʷ ðʲ, θʷ ðʲʷ, θʲʷ θʼ, θʷʼ, θʲʷʼ z, s

zʷ, sʷ

zʲ, sʲ

zʲʷ, sʲʷ

zˤ, sˤ

zˤʷ, sˤʷ zˤʲ, sˤʲ zˤʲʷ, sˤʲʷ sʼ, sʷʼ, sʲʼ, sʲʷʼ, sˤʼ, sˤʷʼ, sˤʲʼ

ʒ, ʃ

ʒʷ, ʃʷ

ʒˤ, ʃˤ

ʑ, ɕ

ʑʷ, ɕʷ

ʑˤ, ɕˤ ʑˤʷ, ɕˤʷ ʃʼ, ʃʷʼ, ʃˤʷʼ

ɕʼ, ɕʷʼ, ɕˤʷʼ

ʐ, ʂ

ʐʷ, ʂʷ

ʐʲ, ʂʲ

ʐʲʷ, ʂʲʷ

ʐˤ, ʂˤ

ʂʼ, ʂʷʼ, ʂˤʷʼ

ʝ, ç ɣ, x ɣʰ, xʰ ɣʷ, xʷ ɣʷʰ, xʷʰ

ɣʲ, xʲ ɣʲʷ, xʲʷ ɣʲʰ, xʲʰ xʼ, xʷʼ, xˤʷʼ

ʁ, χ

ʁʷ, χʷ ʁˤ, χˤ ʁˤʷ, χˤʷ χʼ, χʷʼ, χˤʷʼ

Lateral fric. ɮ, ɬ

ɮʷ, ɬʷ

ɮʲ, ɬʲ

ɮˤ, ɬˤ

ɬʼ, ɬʷʼ

Lateral app. l, l̥

lʷ, l̥ʷ

lʲ, l̥ʲ

lʲʷ, l̥ʲʷ

lˤ, l̥ˤ

lˤʷ, l̥ˤʷ

ɭ, ɭ̥

ɭʷ, ɭ̥ʷ

ɭˤ, ɭ̥ˤ

ɭˤʷ, ɭ̥ˤʷ

ʎ, ʎ̥

ʎʷ, ʎ̥ʷ

ʟ, ʟ̥

ʟʷ, ʟ̥ʷ ʟˤ, ʟ̥ˤ ʟˤʷ, ʟ̥ˤʷ

Aqinv.png


Vowels[]

Front Near-front Central Near-back Back
High ɨ
Near-high
High-mid
Mid ə
Low-mid
Near-low
Low ä

Phonotactics[]

Writing System[]

Letter
Sound
Letter
Sound
Letter
Sound

Grammar[]

Nouns[]

Nouns have 15 cases, many of which can be stacked on the noun.

rdë (thing)
Nominative rdëm
Accusative rdëk
Dative rdërt
Secondary Dative rdërs'
Genitive rdëpu
Inessive rdëc
Locative rdëł
Allative rdëd
Ablative rdëlg
Delative rdëllg
Instrumental rdëġ
Commitative rdëqu
"Compositive"* rdëfj
(unnamed case)** rdërd
Benefactive rdëtu

*The case denotes that a thing is composed by another thing.

**The case denotes passing by a thing.

Nouns have a complex word derivation system. For example, the word "rdëfjnnöyöi" (meaning "container of everything") is composed of 5 parts: rdë-fj-nnö-yö-i (thing-CMPS-NEG-INV-ADJ.PRS.IND), where "nnöyö" equates to "everything", and the compositive suffix is treated as a verb.

Verbs[]

Verbs in Aq have a variety of suffixes, which are used extensively to derive new words. All Aq verbs end with -i, which is the (present) indicative as well as the adjectivizer.

rtûëi (allow)
INV rtûëyöi
GER/NMLZ rtûëij
NEG rtûënnöi
FREQ rtûëćui
ITER rtûëǧüi
PST rtûëśyöi
FUT rtûëśi
COND/SJV rtûëllgöi
INC rtûëdji
IMP rtûërli
PRS rtûëśrzüi


Syntax[]

Lexicon[]

Example text[]

Advertisement