Conlang
Advertisement

Main Page[]

A[]

àe /'eɪ-ə/[]

interjection Shows surprise and/or happiness.

àis /aɪs/[]

noun Cat.

àisf /aɪʃ/[]

noun Kitten; young cat.

àir /aɪr/[]

adjective Better; preferable.

àlìrn /'eɪ-lirn/[]

noun Something that can fly.

àtìn /'eɪ-tin/[]

adjective Overly decorated.

B[]

bàilì /'baɪl-i/[]

adjective Quickly; speedily.

C[]

canàis /'kæn-aɪs/[]

noun A march or protest.

catìrn /'cæt-irn/[]

adjective Easily understandable.

càsf /keɪʃ/[]

conjunction Or.

cùac /'ku-æx/[]

noun Head.

D[]

drìnsèm /'drinʃ-em/[]

verb Living; surviving.

E[]

èsf /eʃ/[]

pronoun We.

F[]

G[]

glàris /'gleɪr-ɪs/[]

verb Care.

H[]

I[]

ìsc /'is-(ə)x/[]

adjective Magical.

isf /ɪʃ/[]

pronoun I.

J[]

K[]

kàtf /keɪθ/[]

pronoun He.

kìrlèn /'kirl-en/[]

adjective Star.

kif /kɪf/[]

noun Key.

kìlsèm /'kilʃ-em/[]

adjective Dead.

kìtf /kiθ/ /keath/[]

pronoun She.

L[]

lins /lɪns/ /lins/[]

verb Do.

litf /lɪθ/ /lith/[]

verb Don't.

lìtf /liθ/ /leeth/[]

adverb Not.

M[]

mìrn /mirn/ /mearn/[]

verb Has as in has to go; have as in have to go.

N[]

nìl /nil/ /neel/[]

Adjective Shows past tense.

nìr /nir/ /neer/[]

Adjective Shows future tense.

O[]

òl /oʊl/ /ohl/[]

preposition Back, as in "we'll be right back".

omìn /'a-min/[]

noun Boat.

P[]

pác /pax/[]

adjective Pink.

R[]

rèsèm /'reʃ-em/ /reshem/[]

noun A weapon.

S[]

saclìr /'sæc-lir/[]

noun Music, a song.

scìrìm /'ski-rim/ /skeeream/[]

verb An activity that is likely to cause a mild injury.

slòn /sloʊn/ /slown/[]

conjunction Whether.

T[]

tàn /teɪn/[]

noun Sun.

tàr /teɪr/[]

adjective Rich

tòlsèm /'toʊl-ʃem/ /toulshem/[]

noun History, especially from long ago.

tòrm /'toʊ-(ə)rm/ /to'urm/[]

noun Historian; scholar.

tùor /tuar/[]

noun Hunter; predator.

tùr /tu(ə)r/[]

noun A noble.

U[]

V[]

W[]

Y[]

Advertisement