Conlang
Advertisement

Ggîrak[]

Present Past Future
Singular 1st ggôr llereþ múpop
2nd qâþi lléreþ múrop
3rd A lëreþ múlër
3rd B lëro lërtþo múprro
Plural 1st ggîrí llerþí múpí
2nd rár lléméþ mópell
3rd A llémy llémeþ mople
3rd B llémo llémoþ moplle

Jarþútty[]

Present Past Future
Singular 1st çar çareþ çarop
2nd jjar jjareþ jjarop
3rd A jar jareþ jarop
3rd B jara jaraþ jarap
Plural 1st çár çáreþ çárop
2nd jjár jjáreþ jjárop
3rd A járy járeþ járop
3rd B jára járeþa járopa
Advertisement