Conlang
Advertisement
Dangin Nira IPA English Translation
eb /ɛb/ plural particle
ebova /ɛ'bovɑ/ story
emin /'ɛmɪn/ which
ema /'ɛmɑ/ what
efruoi /ɛ'fɾuɦɔɪ̯/ to kiss
enebin /ɛ'nɛbin/ whose
enerala /ɛne'ɾɑlɑ/ chimney
engla /'englɑ/ crown
esir /'ɛsiɾ/ how much
espanin /ɛ'spɑnin/ Spanish
esta /'ɛstɑ/ who
esk /ɛsk/ gerundive particle
ezefit /ɛ'zɛfit/ to what extent, how
eyomin /'ejomin/ good
elel /'ɛlɛl/ where
elorm /'ɛloɾm/ when
eldu /'ɛldu/ how
elabsoi /e'lɑbsɔɪ̯/ to fight
elabsa /e'lɑbsɑ/ fight
eriv /'ɛɾiv/ why
erioi /'ɛɾiɦɔɪ̯/ to listen to
ekedra /ɛ'kɛdɾɑ/ chapter, article
ekrevna /ɛ'kɾɛvnɑ/ food
ekroi /'ɛkɾɔɪ̯/ to eat
egrana /ɛ'gɾɑnɑ/ good
egadoi /ɛ'gɑdɔɪ̯/ to bore (someone)
ehola /e'holɑ/ shieldDangin Nira

I E P B M F V U O OI T D N S Z Y L R W K G H A

Advertisement