Conlang
Advertisement


Dangin Nira IPA English Translation
nipta nipta
nivda plant
niskevnunin accusative (case)
niskoi to do
niskoi dukloine to shop
niskoptunin ablative (case)
niskokrunin nominative (case)
nisklalfa verb
nirknoi to decline (an offer)
nira language
niklema class (school)
nemwa fairy
nedwin holy
nedwanoi to bless
nedwasma priestess
nedwarsa priest
nen the
nekor until
negnigoi to masturbate, use pata for self
nega empire
nubna banana
nukoi to observe (see)
noposwoi to conjugate
nobiogya soybean
noderoi to study
noromoi to praise
noryamoi to deliver
nohkena summer
nyetoi to keep
nyetoi ordev to lock
nyegwha ambition
nyoivdoi to confuse
nyona brain
nwanoi to ignore
nabilo up
nabekhroi to sacrifice
nafta religion
nauservoi to wish
natasutra platinum
nadhara path
nanga baby
nasma mother
nargoi to touch
nagra virus
naha father

Dangin Nira

I E P B M F V U O OI T D N S Z Y L R W K G H A

Advertisement