Conlang
Advertisement
Dangin Nira IPA English Translation
sibana abyss
simsoi to push
siftuksa metal
sit to (motion)
sitror toward, in the direction of
sin my
sistroi to change
siria flower
sikaratoi to fix
sepatroi to link
semaroi to stand
sefsa nephew/niece
sed thirteenth/drazeth
selfa city
seresoi to whisper
sekrta meal
spida nose
spiretoi to tell
speza tin
spana bird
spastoi to condense, make small
smitozokra hydrogen
smita water
smhol through
sfifa hair
sfen now
sferioi to describe
sferilalfa adjective
suptroi to point
supam rather
suma woman
suvza skin
sudoi to fly
suntlavroi to unnerve, spook
susnoi to start
sulusra orange (color)
surenka pig
suryoi to stream
suralin beautiful
sopurka building
sopfa cotton
sobrihoi to concern, have to do with
soba plate
somig earlier
somrkwa mass
sofoi to play (instrument)
sovklin perfect
sot of (partitive
sonda death
sosehapa storm
sorva color
sorag among
soka iron
sterodoi to adore
studadu most
stulofedu least
sturand not at all (anti-intensifier)
stukend extremely
stog with
stromin another
stroma another/something else
stronebin another's
strosta another (person)
stroski other than
strozefit to a different extent
strolel elsewhere
strolorm another time
stroldu in another way
stroriv for another reason
snara lip
syurin grey
syamat hello (initial)
syarvoi to sing
sloi to tell, say
srfla frog
sradoi to pray
swifoi to whistle
swemoi to feel (emotions)
swoloi to climb
swamarka mercury (element)
skikoi to freeze/solidify
skerloi to make proud
skursoi to sweat
skoda wolf
skwa case (grammar-noun)
skasin happy
sami around
savadarin excellent/flawless/fierce
sangoi to receive
sastanarin gallant
salofin difficult
sarva part
sag about
saharga thirst


Dangin Nira

I E P B M F V U O OI T D N S Z Y L R W K G H A

Advertisement