Conlang
Advertisement
 1. ic: I (Pers.Pron.1.Sg.)
 2. þu: You (2.sg!); plural is ȝiȝ
 3. wiȝ: we (1955: inclusive)
 4. þis: this (declined according to number/gender/case)
 5. þe: that (declined according to number/gender/case)
 6. hwa?, ƕa?: who? (declined according to case: hwas, hwam, hwan)
 7. hwat?, ƕat?: what? (declined according to case: hwas, hwam, hwat)
 8. ne: not (negative particle)
 9. all: all (of a number)
 10. maniȝ: many
 11. aan: one
 12. tweȝn/twa: two (tweȝn for masculine nouns, twa for feminine/neuter)
 13. great: big
 14. lang: long (not 'wide')
 15. small: small
 16. þat Weif: woman
 17. þe Werr: man (adult male human)
 18. þe Mann: person (individual human)
 19. þe Fisc: fish (noun)
 20. þe Fugel: bird
 21. þe Hund: dog
 22. þie Luus: louse (plural: Lyse)
 23. þe Beam: tree (not log)
 24. þat Sæd: seed (noun!)
 25. þat Leaf: leaf (botanics)
 26. þie Wyrt: root (botanics)
 27. þie Rind: bark (of tree)
 28. þie Hyd: skin (1952: person’s)
 29. þat Flæsc: flesh (1952 meat, flesh)
 30. þat Blod: blood
 31. þe Baan: bone
 32. þat Fætt: grease (1952: fat, organic substance); in cooking: þat Smerre
 33. þat Æȝȝ: egg
 34. þe Horn: horn (of bull etc., not 1952)*7
 35. þe Tæȝl: tail
 36. þie Feðer: feather (large, not down)
 37. þat Feax: hair (on head of humans)
 38. þe Hefd: head (anatomic)
 39. þat Eare: ear
 40. þat Eaȝe: eye
 41. þie Nase: nose
 42. þe Muuþ: mouth
 43. þe Toþ: tooth (front, rather than molar); (plural: Tœðe)
 44. þie Tunge: tongue (anatomical)
 45. þie Klawe: claw (not in 1952)*6; fingernail: Fingernæȝl
 46. þe Fot: foot (not leg); (plural: Fœte)
 47. þat Knee: knee (not 1952)*5
 48. þie Hand: hand
 49. þe Buuk: belly (lower part of body, abdomen)
 50. þe Hals: neck (not nape!)
 51. þie Bresten: breasts (female; 1955 still breast)*8
 52. þat Herte: heart
 53. þe Lifer: liver
 54. drinken: drink (verb); (drinkþ, drank, gedrunken)
 55. etten: eat (verb); (ittþ, aat, geetten)
 56. beiten: bite (verb); (beiteþ, baat, gebitten)
 57. seen: see (verb); (siehþ, saah, geseen)
 58. hieren: hear (verb); (hierþ, hierde, gehierd)
 59. witten: know (facts); (waat, wiste, gewitten)
 60. slæpen: sleep (verb); (slæpþ, slepp, geslæpen)
 61. sterfen: die (verb); (stirfþ, starf, is gestorfen)
 62. kwellen: kill (verb); (kwellþ, kwallde, gekwalld)
 63. swimmen: swim (verb); (swimmþ, swamm, is geswummen)
 64. flieȝen: fly (verb); (flieȝþ, flog, is geflogen)
 65. gaan: walk (verb); (gæþ, geng, is gegaan)
 66. kommen: come (verb); (kommþ, kaam, is gekommen)
 67. licgen: lie (on side, recline); (liȝþ, laag, geleȝen)
 68. sitten: sit (verb); (sittþ, saat, is gesetten)
 69. standen: stand (verb); (stændeþ, stod, is gestanden)
 70. gefen: give (verb); (gifþ, gaaf, gegefen)
 71. secgen: say (verb)*1; (sæȝþ, sæȝde, gesæȝd)
 72. þie Sunne: sun; (plural: Sunnen)
 73. þe Mon: moon (not 1952)*2; (plural: Mone)
 74. þe Sterr: star; (plural: Sterren)
 75. þat Water: water (noun)
 76. þe Reȝn: rain (noun, 1952 verb); verb: reȝnen, reȝnde, gereȝnd
 77. þe Staan: stone
 78. þe Sand: sand (opposite to following)
 79. þe Grund: earth (=soil)
 80. þie Wolke: cloud (not fog)
 81. þe Smiek: smoke (noun, of fire)
 82. þat Fyr: fire
 83. þie Æsc(en): ash(es)
 84. birnen: burn (verb intr.!)
 85. þe Pæþ: path (1952 road, trail; not street)
 86. þe Berg: mountain (not hill)
 87. read: red (colour)
 88. grœn: green (colour)
 89. ȝoll: yellow (colour)
 90. hweit (ƕeit): white (colour)
 91. swart: black (colour)
 92. þie Naht: night
 93. haat: hot (adjective; 1952 warm, of weather)
 94. kald: cold (of weather); (kælder, kældest)
 95. full: full *4
 96. niw: new
 97. god: good; (better, betst)
 98. rund: round (not 1952)*3
 99. dryg: dry (substance!)
 100. þe Name: name; (genitive: Namens; plural: Namen)
Advertisement