Conlang
Advertisement
The author requests that you do not make significant changes to this project without first seeking approval.
By all means, please either help fix spelling, grammar and organization problems or contact the author about them. Thank you.

This is an English-to-Gïsal translation dictionary.

A[]

English Gïsal
abdomen yacam [M]
about gwe
air guhal [F]
all megi
always megbe
and im
anger söŕàm [M]
angry söŕemi
animal biĺaji
arm cyei [M]
art dacyel [N]
assemble denjöŕed
at (location) ro
at (time) be

B[]

English Gïsal
bad fi
bark (v.) ‘apad
be (perm.) ped
be (temp.) rad
behind ŕàb
bird laĺe [N]
black (adj.) giwi
black (n.) giwel [N]
blade diste [N]
blade (of grass) gàmpen [M]
blue (adj.) pari
blue (n.) paràl [N]
body teröńi [N]
bolt (of lightning) dalta [F]
book bela [F]
bottle ‘orïd [M]
box gelmà [N]
boy ref [M]
breath von [M]
breathe vonod
bridge kespa [F]
brother nelmös [M]
brush xïglas [M] (pl. xïgslal)
but ‘e
button mïxosbe [N]

C[]

English Gïsal
cake bühmàsa [F]
calculate denjŕemod
calculator denjŕemoji [N]
can (modal) dugid
candle fedmàg [M] (pl. fedgmàl)
cat rimi [N]
ceiling ŕume [N]
chair nàĺo [F]
chest (thorax) perteno [F]
child rife [N]
chin niqa [F]
clap (of thunder) qàk [M] (pl. qàl)
clear (obvious) hańkwi
clock mocme [N]
close (v.) fojad
compute denjońked
computer denjońkeji [N]
continue rarad
country gevora [F]
cry (v., with tears) ŕempad
cup selo [F]

D[]

English Gïsal
dangerous gecimi
dark (adj.) giwosi
dark (n.) giwüskul [M]
datum til [M]
day ‘omà
decide pïnsaŕed
die (v.) xumkod
different hoxbi
do rad
dog wońe [N]
doll rïfon [M]
down ha
drink (v.) hilkod
due to noŕ

E[]

English Gïsal
ear belïń [M]
earth sïdil [N]
eat màced
empty öfe‘i
enjoy loibed
enter glod
erode zadïcŕad
essay ràpoqe [N]
even (comp.) dàgeg
even (emph.) somi no
exam fïheus [M]
exit (v.) zed
eye hàu [M]

F[]

English Gïsal
face (n.) salba [F]
fall (n.) yex [M] (pl. xyel)
fall (v.) yaixod
far (adv.) jilg
father fdom [F]
feel (emotion) tamed
find geled
finger dequ [F]
first syahi
flake (n.) ecfa [F]
flash (n.) gokoha [F]
flash (v.) gokhad
floor dàsga [F]
flower fà [N]
fly (v.) nayod
foot zig (pl. gsil)
for (in favor of) ma
for (in regard to) nil
for (intent) kài
for (time span) uza
free (at liberty) sosoti
fresh lańodi
from (location) moc
fuck (int.) yej
fuck (v.) yedted
fuck up hayedted
full taqi
fun (adj.) reteigi

G[]

English Gïsal
game noix [M]
gender sebisde [N]
gift kaba [F]
girl rifu [F]
give kàbed
go med
good (adj.) lwi
grain (of sand) ‘ib [M] (pl. bil)
grass xecil [N]
gray (adj.) maxi
gray (n.) maxel [N]

H[]

English Gïsal
hair sirwol [F]
hand gïnga [F]
happen rad
he gun
head pes [M]
head (of food plant) teŕo [N]
hear ĺebad
her (asc.) wigu
her (pos.) wegu
hide (v.) tostod
his (asc.) wigun
his (pos.) wegun
history dofralàfigal [F]
house kle [N]
human keńe [N]

I[]

English Gïsal
I
in (direction) rem
in (position) ri
in (time) be
information ńokjel [M] (sing. ńokej)
inhale remfonod
insect ńacgöro [F]
into rim
invisible seĺaxki
it gi
its (asc.) wigi
its (pos.) wegi

J[]

English Gïsal
juice lalep [M]

K[]

English Gïsal
king zimet [M]

L[]

English Gïsal
language dloro [F]
laugh jafad
law dav [M] (pl. dfal)
leaf gàmpen [M]
learn hoĺed
leave mocmed
leg gozi [N]
lettuce ĺańmi [N]
library blaxügi [N]
light weyril [M]
lightning proiyril [M]
like (conj., suggesting) bàuń
like (v.) tïnod
linguistics cegdlorol [F]
lip fyuc [M] (pl. fcyul)
live (v.) silad
long (time, book, etc.) yoli
look ĺad
loud caisgi
love (n., generic) edyas [M] (pl. ezyal)
love (n., romantic) colesde [N]
love (v., enjoyment) afesed
love (v., generic) edyad
love (v., romantic) coled
luck gocgel [N]
lucky gocki

M[]

English Gïsal
machine làucecà [N]
make sojod
man kàń [M] (pl. kńàl)
many medàmai
marble (stone) mohàzol [F]
may (modal) ‘agid
measure (of music) àhijor [M]
meat bereje [N]
might (modal) ‘agid
milk kàdul [F]
moon veumu [F]
more than dàha
morning syüwer [M]
mother fdo [F]
mouse (animal) ‘icne [N]
mouth ugef [M]
move biĺad
music colmu [F]
must regid
my (asc.) wisï
my (pos.) wesï

N[]

English Gïsal
no sày
noise kimbek [M] (pl. kimbeköl)
noisy kimbeki
nothing obsày
nose iye [N]
not sày
now tidöres
number ‘uryem [M]

O[]

English Gïsal
occur rad
of (constituting) za
of (relation) li
old ‘umi
on (date) be
on (spatial)
one sye
only yase
open (adj.) pöŕi
open (v.) pöŕod
or (exclusive)
or (inclusive) us
orange (n.) ju‘a [F]
other maŕyuńi
our (asc.) wisïl
our (pos.) wesïl
owl fuzak [M]

P[]

English Gïsal
paint (n.) hüxul [F]
paint (v.) hüxod
painting hüjàmer [M]
paper lyenol [F]
patient (adj.) omfori
patiently yomfori
penis noĺök [M]
person keńe [N]
pet (n.) nofe [N]
pick (v., e.g. flowers) zaned
piece teĺüx [M]
pile (n.) goilce [N]
play (v.) noigad
pluck (v.) zaned

Q[]

English Gïsal
queen zimtu [F]
quick narati

R[]

English Gïsal
rain (n.) xif [M]
raw hoqi
ray (of light) mlöra [F]
read seńad
red fŕi
regret (v.) ńunibad
remember dodofrad
repair (n.) siqwïn [M] (pl. siqnwïl)
repair (v.) siqed
rhythm sàigïkà [N]
road con [M]
run (v.) vad

S[]

English Gïsal
salt gràl [M] (sing. gràf)
sand qàmel [N]
say ted
school heĺke [N]
scoop (n.) mige [N]
seat (n.) ‘of [M] (pl. fol)
see ĺad
seed toli [N]
seem losed
shall logid
she gu
shine (n.) yomos [M]
shine (v.) yomsed
shirt (short sleeve) woxi [N]
shirt (long sleeve) gab [M] (pl. gfal)
shoe sugüm [M]
shop (n.) yöme [N]
should lögid
since uza
sing xibed
sister nelmo [F]
skin hneul [M] (sing. heun)
sky proi [F]
slab fagum [M]
sleep (v.) lufad
small ‘eci
smile iled
snow (n.) kuyul [F]
soil sïdil [N]
spark (n.) dalta [F]
speak gesad
spear (n.) gàmpen [M]
speech (ability to speak) geisal [F]
star alka [F]
stare (v.) himsed
store (n.) yöme [N]
study (v.) cegod
sun ceyeŕ [M]
sunshine ceŕyomos [M]
survive sïmelad
sweet myuni

T[]

English Gïsal
tail gàmet [M]
tell ted
that (adj.) dabi
that (connector) ho
their (asc.) wigul
their (pos.) wegul
they gul
thing obse [N]; yele [N] (slang)
thunder sïntàl [N]
time (span) làfiga [F]
to (regarding) nil
to (motion)
to (goal/recipient) se
today tiyomà
tomorrow höŕeyïs
tongue kinöbök [M]
too (adj.) foi
too (adv.) foi
tooth doŕ [M]
toothpaste doŕölbel [M]
touch (v.) buĺed
toward wöy
travel (v.) lyöhmed
true somi
tube foldu [F]

U[]

English Gïsal
up bi

V[]

English Gïsal
vote (v.) kimad

W[]

English Gïsal
want yuded
war àcgej [M]
water càl [N]
we sïl
wedge zagne [N]
well (adv.) yalwi
west mogcya
what ti
when ti be
where ti ro
who vi
wind (n.) sàgul [F]
windmill sàguńyat [M]
with no
write ‘àsod
woman do [F]
wood könel [N]
work (n., of art) mŕài [M]

X[]

English Gïsal

Y[]

English Gïsal
year ceyïf [M]
yes [verb echo]
you
you (pl.) pàl
your (asc.) wipà
your (pos.) wepà
your (pl., asc.) wipàl
your (pl., pos.) wepàl

Z[]

English Gïsal

Other Constructions[]

English Gïsal
copula [adj.]-ned
adverb marker ya-[adj.]

Numbers[]

English Gïsal
Neut. Masc. Fem. Cardinal
zero haĺze haĺzen haĺza haĺzehi
one sye syen sya syahi
two jome jomen joma jomohi
three koge kogen koga kogohi
four yalbe yalben yalba yalbahi
five huce hucen huca hucuhi
six gàle gàlen gàla gàlàhi
seven rese resen resa resehi
eight migce migcen migca migcihi
nine wote woten wota wotohi
ten dàme dàmen dàma dàmàhi
hundred lońe lońen lońa lońohi
thousand lefe lefen lefa lefehi
Advertisement