FANDOM


Höt (coa Hötyn /t͡ɕɔɑ xœtɨᵝn/) is a Wiqtan language spoken in Northern Taraot.

Phonology

Consonants

Bilabial Alveolar Palatal Velar
Nasal m n (ɲ) (ŋ)
Plosive b t g
Fricative s ɬ ɕ x
Affricate t͡ɬ t͡ɕ
Approximate r
  1. /n/ becomes /ɲ/ before palatal consonants
  2. /n/ becomes /ŋ/ before velar /k/

Vowels

Front Central Back
Close i ɨᵝ ɯ
Open æ œ ɑ ɔ


Example Text

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

[ɨᵝt͡ɬɔgæ tint͡ɬæni bɑnæi ni mɑt͡ɬætɨᵝ nɨᵝœgɔxtɨᵝ ni mæisɨᵝɕɯ. iɬbɑ sɯbigbɯm t͡ɬægɑɕtæmbɯm ni, ni mɨᵝmɨᵝræ hæhæmtɨᵝ tixbigɨᵝtæɬtɨᵝn mæræsɯ.]

Ytlogä tintläni banäi-ni matläty nyögohty-ni mäisysu. Illba subigbum tlägaxtämbum-ni, ni mymyrä hähämty tihbigytälltyn märäsu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.