Conlang
Advertisement
Iáþi English
tsjúl young child (4 to 8 years)
tsóta stone
trôpé war, conflict
tâ (Talaman) person
tâta human
tasä to go, to come
tanú group
teŋó thought (n.)
teŋósä to think
tel song
telsä to sing
téô (Marunaean) person
Advertisement