Conlang
Advertisement

OK, I didn't forget, but the conlang is still as developed as the economy of the country I'm currently living in.

Besjriebing am Britannia[]

Britannia isj een eej in je Seej, dat fröör Albion eheetedj wärdj, sjtandendj tweedj je noord en wesj, gein, do fer fan Öötsjlanne, Gallië, e Ispanië, Europes föösjte kriesj. Sjtrech't ut 800 (aotj höndered) millan noord en isj't 200 (twie höndered) milli breesj. In je söötsj, gein dat, isj je kries, dat Gallia Belgica eheetedj werdj. Dat eej riek mitj öneelchigem ewaasjem e böömem öök goodj för grasendje sjeep e kooj isj, öök wiengaardj dar in sömligem ötim ewaosedj werdendj. Je landj öök gib öneelchigem sjeej föglen en seejtöören, wimmeltj öök mitj fisj-fullen brönnim e wätten. Seel, waol e seejswinni öf elasjedj dar werdendj, öök öneelchige sjeej sjeelfisjen e midiën reglewisj enömedj werdendj, en in dem efindedj werdendj je grösesjte perle af eëlichen farwen. Isj hier öök mikle sniël, so der af je sjeelfisjen-röödjen farwe emakedj werdj, dat weder je sön bletsjen no rein oawasjen kön, en dat sjööner werdj mitj eej. Dat landj öök salthööl e heet water, en heete padj in fösjeedenem ötim, de goodje söndj för alle altsji e beede köndj, gib't öök malm mitj eer, iesen, lööd e silber. Hier öök kölsjteen eföndedj werdj, dat een soortj adlesjteen isj; öörmle flööjendj fan't wen setsj't man to föön. Fröör dat eej öök eseeredj wärdj mitj adlesjte sjteedj, tweeten en näön af tel, de öötressedje mitj wallim, töönim, torim e sjtarkesjte lökim, dat isj, öten öntelige pöögen af smaler gröötedj. Wendj eej dat lìgk neto wereldis noorde, e naotj hier lööt söndj in sömer, so öf sjeeweri fregendj in midnaot ef isj nu eebendemmer an teging, e dat töödj dat taag in sömer en naotj in wintsj langer werdendj in dat eej, als werdendj de in wereldis söötlige teeël.

Advertisement