Conlang
Advertisement

Matthew 6:9–13

Kihā́mmic Millenium Bible (2001)[]

9 Vámû náčûm hekóš fáz kašā́ etômá: mnốmô Dárat kétômô yû́n Yégkhāne sói, danamá tīdá sōramá séi.

10 Ī́tnômô Yegašā́n ôfót, ī́tnûm yón lé Gántre yā́ yû́n Yégkhāne tróp verázamô.

11 Klûrû́vû pā́dû yû́n étôme klûrét mámô stagaþố.

12 Yanošố mánômā solgkhámā yā́ mánômā solgkhonámā mámû yanû́m.

13 Ôyán nárstûnô mámā ôkradžôtố bán é ayán eutá mámā čulūtố paškomá ī́tnûm sói lố čanák é lố tūkál ə́tə tôvánə džā́zə. Amén.

Gloss[]

9 You (n pl nom) have to (pres n pl) pray (inf) how (conj) according to (conj) this (f sing gen): our (m sing nom) Father (m sing nom) who (m sing nom) in (prep) Heaven (m sing prep) be (pres m sing), your (f sing nom) name (f sing nom) holy (f sing nom) be (pres f sing).

10 Your (m sing nom) Kingdom (m sing nom) come (fut imp m sing), yours (m sing nom) on (prep) the (m sing prep) Earth (m sing prep) as (adv) in (prep) Heaven (m sing prep) be (fut imp m sing) do (past part m sing nom).

11 Daily (n sing nom) bread (n sing nom) on (prep) this (f sing prep) day (f sing prep) we (n pl all) give (imp m sing).

12 Pardon (imp m sing) our (m pl acc) debt (m pl acc) as (adv) our (m pl acc) debtor (m pl acc) we (n pl nom) pardon (pres n pl).

13 To (prep) temptation (m sing all) we (n pl acc) lead (imp m sing) not (neg) and (conj) from (prep) evil (m sing abl) we (n pl acc) save (imp m sing) because (conj) yours (m sing nom) be (pres m sing) the (m sing nom) power (m sing nom) and (conj) the (m sing nom) glory (m sing nom) for (prep) all (m sing term) time (m sing term). Amen (adv).

King James Version (1611)[]

9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11 Give us this day our daily bread.

12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Advertisement