Conlang
Advertisement

Genesis 11:1-9

Kihā́mmic Millenium Bible (2001)[]

1 É lố bóntôvan Gántrô táz zúnī tárakī, zúnī trákyī.

2 É ītī́ tazū́, sanā́ ayán la rūþaná ītámī aklá privṓzûm yû́n lé Šínarī báûe ītámī hakdažū́m. Omná ītámī privežazū́m.

3 É ītámī zakrazū́m "Mámû kratopū́m dolgámer é rātotū́m kānámer [thoroughly]." Ītámī izbazū́m dolgámer rānā́ dolámī é šəmā́ rānā́ gəltī́.

4 É ītámī zakrazū́m "Mámû hototū́m pá mamūnám ánā getánā é áner dārér, kénômī kzá kāltopā́ yû́nə Yégkhānə é étrā mámû tropū́m [famous], náskā mámû súim špənazā́mû akrā́ lé bóntôvanī Gántrī krā́ne."

5 É Dā́ž okranáž zéitā bedóš lā́ getánā é lér dārér ketā́mû agənámû aklá hotûsū́n.

6 É Dā́ž zakráz "Lû́ agənámû súim nādazā́mû é ītámī šamúim zúnā tárakā é tapyā́ ītámī ayanazū́m hotū́t etā́mû búsû tropū́ [impossible].

7 Mámû okranotū́m é kratīzarotū́n ī́tnômā tárakā zéitā zémû ītámī bonzrtopū́m bán katrámī trakyámer."

8 Étrā nanomná Dā́ž špənáz ītámā akrā́ lé bóntôvanī Gántrī krā́ne é ītámī ktûsū́n hotū́t lā́ getánā.

9 Etúi šônamá tīdá séi Bábil paškomá omná Dā́ž kratīzaráz lā́ lī́ bóntôvanī Gántrī tárakā. Nanomná Dā́ž špənáz ītámā akrā́ lé Gántrī tôvánī krā́ne.

King James Version (1611)[]

1 And the whole earth was of one language, and of one speech.

2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.

3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.

4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto Heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

5 And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded.

6 And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

8 So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

9 Therefore is the name of it called Babel; because the Lord did there confound the language of all the earth: and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth.

Advertisement