Conlang
Advertisement

Erea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg ereksi erelessa eressa eri erelli ere erettilli eretti
2sg eroksi erolossa erossa erol erolli ero erottilli erotti
3sg.an. eraksi eralassa erassa eral eralli era erattilli eratti
3sg.inan. erauksi erulussa eraussa erul erulli erauttilli (túttilli)

erautti (tútti)

1pl eremiksi eremilessa erensa eremil eremilli erem erentilli erenti
2pl eromiksi eromilassa eronsa eromil eromilli erom erontilli eronti
3pl eramiksi eramilassa eransa eramil eramilli eram erantilli eranti
1pl.inc. eréoksi eréolossa eréossa eréol eréolli eréo eréottilli eréotti
all eroiksi eroilissa eroissa eroil eroilli eroi eroittilli eroitti

Imperative: er'ü


Eumea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg eumeksi eumelessa eumessa eumel eumelli eume eumettilli eumetti
2sg eumoksi eumolossa eumossa eumol eumolli eumo eumottilli eumotti
3sg.an. eumaksi eumalassa eumassa eumal eumalli euma eumattilli eumatti
3sg.inan. eumauksi eumulussa eumaussa eumul eumulli eumau eumauttilli

eumautti

1pl eumemiksi eumemilessa eumensa eumemil eumemilli eumem eumentilli eumenti
2pl eumomiksi eumomilassa eumonsa eumomil eumomilli eumom eumontilli eumonti
3pl eumamiksi eumamilassa eumansa eumamil eumamilli eumam eumantilli eumanti
1pl.inc. euméoksi euméolossa euméossa euméol euméolli euméo euméottilli euméotti
all eumoiksi eumoilissa eumoissa eumoil eumoilli eumoi eumoittilli eumoitti

imperative: eum'ü


Mirea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg mieksi mielessa miessa miel mielli mie miettilli mietti
2sg mioksi miolossa miossa miol miolli mio miottilli miotti
3sg.an. miaksi mialassa miassa mial mialli mia miattilli miatti
3sg.inan. miauksi miulussa miaussa miul miulli miau miauttilli

miautti

1pl miemiksi miemilessa miensa miemil miemilli miem mientilli mienti
2pl miomiksi miomilassa mionsa miomil miomilli miom miontilli mionti
3pl miamiksi miamilassa miansa miamil miamilli miam miantilli mianti
1pl.inc. miréoksi miréolossa miéossa miréol miréolli miréo miréottilli miéotti
all mioiksi mioilissa mioissa mioil mioilli mioi mioittilli mioitti

imperative: mi'ü


Namea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg nameksi namelessa namessa namel namelli name fettilli fetti
2sg namoksi namolossa namossa namol namolli namo fottilli fotti
3sg.an. namaksi namalassa namassa namal namialli namia fattilli fatti
3sg.inan. namauksi namulussa namaussa namul namulli namau fauttilli

fautti

1pl naniemiksi naniemilessa naniensa naniemil naniemilli naniem fentilli fenti
2pl naniomiksi naniomilassa nanionsa naniomil naniomilli naniom fontilli fonti
3pl naniamiksi naniamilassa naniansa naniamil naniamilli naniam fantilli fanti
1pl.inc. naméoksi naméolossa naméossa naméol naméolli naméo féottilli féotti
all namoiksi namoilissa namoissa namoil namoilli namoi foittilli foitti

imperative: nam'ü


Airea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg agyeksi agyelessa agyessa agyel agyelli agye agyettilli agyetti
2sg agyoksi agyolossa agyossa agyol agyolli agyo agyottilli agyotti
3sg.an. agyaksi agyalassa agyassa agyal agyalli agya agyattilli agyatti
3sg.inan. agyuksi agyulussa agyussa agyul agyulli agyu agyuttilli

agyutti

1pl aiemiksi aiemilessa aiensa aiemil aiemilli aiem aientilli aienti
2pl aiomiksi aiomilassa aionsa aiomil aiomilli aiom aiontilli aionti
3pl aiamiksi aiamilassa aiansa aiamil aiamilli aiam aiantilli aianti
1pl.inc. agyéoksi agyéolossa agyéossa agyéol agyéolli agyéo agyéottilli agyéotti
all eioiksi eioilissa foissa eioil eioilli eioi eioittilli eioitti

imperative: agy'ü


Fea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg feksi felessa fessa fel felli fe fettilli fetti
2sg foksi folossa fossa fol folli fo fottilli fotti
3sg.an. faksi falassa fassa fal falli fa fattilli fatti
3sg.inan. fauksi fulussa faussa ful fulli fau fauttilli

fautti

1pl femiksi femilessa fensa femil femilli fem fentilli fenti
2pl fomiksi fomilassa fonsa fomil fomilli fom fontilli fonti
3pl famiksi familassa fansa famil familli fam fantilli fanti
1pl.inc. féoksi féolossa féossa féol féolli féo féottilli féotti
all foiksi foilissa foissa foil foilli foi foittilli foitti

imperative: f'ü


Kuotea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg kuoteksi kuotelessa kuotessa kuotel kuotelli kuote kuotettilli kuotetti
2sg kuotoksi kuotolossa kuotossa kuotol kuotolli kuoto kuotottilli kuototti
3sg.an. kuotaksi kuotalassa kuotassa kuotal kuotalli kuota kuotattilli kuotatti
3sg.inan. kuotauksi kuotulussa kuotaussa kuotul kuotulli kuotau kuotauttilli

kuotautti

1pl kuotemiksi kuotemilessa kuotensa kuotemil kuotemilli kuotem kuotentilli kuotenti
2pl kuotomiksi kuotomilossa kuotonsa kuotomil kuotomilli kuotom kuotontilli kuotonti
3pl kuotamiksi kuotamilassa kuotansa kuotamil kuotamilli kuotam kuotantilli kuotanti
1pl.inc. kuotéoksi kuotéolossa kuotéossa kuotéol kuotéolli kuotéo kuotéottilli kuotéotti
all kuotoiksi kuotoilissa kuotoissa kuotoil kuotoilli kuotoi kuotoittilli kuotoitti

imperative: kuot'ü


Tuolea[]

Pluperfect Past perfect Perfect Past Recent Present Imminent Future
1sg tuoleksi tuolissa tuolessa tuoli tuolí tuole kuotettilli tuoletti
2sg tuoloksi tuolossa tuolossa tuolol tuololli tuolo kuotottilli tuolotti
3sg.an. tuolaksi tuolassa tuolassa tuolal tuolalli tuola kuotattilli tuolatti
3sg.inan. tuolauksi tuolussa tuolaussa tuolul tuolulli tuolau kuotauttilli

tuolautti

1pl tuolemiksi tuolemilessa tuolensa tuolemil tuolemilli tuolem kuotentilli tuolenti
2pl tuolomiksi tuolomilossa tuolonsa tuolomil tuolomilli tuolom kuotontilli tuolonti
3pl tuolamiksi tuolamilassa tuolansa tuolamil tuolamilli tuolam kuotantilli tuolanti
1pl.inc. tuoléoksi tuoléolossa tuoléossa tuoléol tuoléolli tuoléo kuotéottilli tuoléotti
all tuoloiksi tuoloilissa tuoloissa tuoloil tuoloilli tuoloi kuotoittilli

imperative: tuol'ü

Advertisement