Conlang
Advertisement
Litang
ลิทัง
Likongflag
Type Fusional (verbs) Fusional (adjectives) Isolating (nouns)
Alignment Nominative Accusative
Word Order SOV
Head direction Final
Tonal Yes
Declensions Yes
Conjugations Yes
Topic-Prominence Yes
Classes
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense AspectLitang or litaŋ is a conlang, made by Osswix, the first steps were made together with Andrew, who forked the language while Litang had further development without him. The lang is designed to be asiatic, and not too complicated. Litang is a somewhat more fusional language, which are common in Asia, together with some isolating characteristics, also common in Asia. the first sketches of the conscript,  looked somewhat like the thai writing system so litang adapted the thai system before it had the full conscript. The first version of the thai writing system that had been used was not really good, someone pointed this out and improved it. As now, the thai writing system is fairly alike to the actual thai system. The phonology is made to be standard, with the addition of palatized stops, affricates and fricatives. The vowels are fairly broad per grapheme, but depending on tones they could be pronounced different. Litang has 3 tones, a neutral one, a falling one and a rising one, they contrast well so people will notice the difference quickly.

Litang might become the proto-lang for my conworld, but not sure yet.

going on :[]

(LOG)

TEMPORAL HIATUS THO~

requestor request deadline date added date due on scheme?
Osswix finishing verb affixes this week 27-2-'15 8-3-'15 delayed (working on other project atm)
Osswix finish copula2 this week 27-2-'15 8-3-'15 delayed
Osswix get ideas for native writing system comming month 27-2-'15 1-4-'15 yes

Phonology[]

Consonants[]

Consonants Bilabial alveolar retroflex (alveolo)- Palatal Velar Glottal
normal palatized normal palatalized
Nasal m n ɲ ŋ
stop unvoiced p t k
voiced b d g
Fricative ɸ s ɕ ɣ ɣʲ ɦ
affricate unvoiced ʦ ʨ
voiced ʤ
sonorants l ɽ
medials j w

Vowels[]

rounded unrounded
high i~u
Mid e~ɤ ø~o
low a~ɒ

Tones[]

Litang tones

tones of litang

name contour feature
normal ˦ vowel could be front, central or back
falling ˦˩ vowel is always back
rising ˨˥ vowel is always front

Alphabet[]

Consonants thai Bilabial alveolar retroflex (alveolo-) Palatal Velar Glottal
normal palatized  normal  palatalized
Nasal ม : m น : n ญ : n' ง : ŋ (ng)
stop unvoiced ป : p ท : t ถ : t' ก : k ข : k'
voiced บ : b ด : d ธ : d' ค : g ฆ : g'
Fricative ผ : f ส : s ศ : s' ช : c ฌ : c' ห : h
affricate unvoiced จ : z ฉ : x
voiced ฑ : j
sonorants ล : l ร : r
medials ย : y ว : w

อ is for mounting vowels when there's no onset consonant.

Vowels + tones[]

ipa vowel tone latin (official orthography) latin (easytype) thai thai (final)
i~u normal i i อิ
falling ǐ ì อิ่
rising į í อิ้
e~ɤ normal e e เอะ เอ็น
falling ě è เอ่ะ เอ็่น
rising ę é เอ้ะ เอ็้น
ø~o normal o o โอะ อน
falling ǒ ò โอ่ะ อ่น
rising ǫ ó โอ้ะ อ้น
a~ɒ normal a a อะ อัน
falling ǎ à อ่ะ อั่น
rising ą á อ้ะ อั้น

Vowels (long) + tones[]

ipa vowel tone latin (official orthography) latin (easytype) thai
i~u normal ii ii อี
falling อี่
rising อี้
e~ɤ normal ee ee เอ
falling เอ่
rising เอ้
ø~o normal oo oo โอ
falling โอ่
rising โอ้
a~ɒ normal aa aa อา
falling อ่า
rising อ้า

Punctuation[]

use punctiation "western" punctiation
full stop (end of sentence) : :
question marker ; ?
exclaimation marker !
short stop (deviding sub sentences) ,
quotation marks 》text《 "text"
title marks, heading marks, stress marks 〉text〈 'text'
loanword marks 「text」 [text]
honorified marks 『text』 {text}

Phonotactics[]

Syllable

onset rhyme
initial medial nucleus coda
( 2 ) any (geminiated) consonant y or u any (long) vowel + any tone either k, k˚, l, m, n , n˚, ŋ, p, r, s˚, t, t˚
optional yes yes no yes

2 using latin writing system

Grammar[]

Nouns[]

Particles[]

use name latin thai
Topic in อิน
Subject คิ่
Direct object โส้ะ
Indirect object เห่ะ
Locative ส่ะ
Genitive ya ยะ
instrumental เท่ะ
compared yo โยะ
Topic (inclusive) him หิม
"and" hǐl หิ่ล
"equal" moo โม

Verbs[]

formality[]

formality humble formal polite informal intimate rude
native latin cyoyin go ŋaraŋ ga nadaŋ gą n˚eŋěn gě
native thai โชยะยินโคะ งะรังคะ นะดังค้ะ เญะเง็่นเค่ะ

regular verb suffix[]

humble[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form
perfective ท form
optative ก form
potential ส form
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form
optative ก form
potential ส form
imperative ป form
formal[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form
perfective ท form
optative ก form
potential ส form
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form
optative ก form
potential ส form
imperative ป form
polite[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form cyocin โชยะชิน cyosǐ โชยะสิ่
perfective ท form zami จะมิ tamǒ ทะโม่ะ
optative ก form kayi กะยิ kyǒ โกย่ะ
potential ส form sari สะริ sasǐŋ สะสิ่ง
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form cyom ชยม cyomǐ โชยะมิ่
optative ก form gąyi ค้ะยิ gyǐ คยิ่
potential ส form sǫyi โส้ะยิ syǒŋ สย่ง
imperative ป form kayit กะยิท gyąyǐt คย้ะยิ่ท
informal[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form ŋa งะ ŋěi เง่ะอิ
perfective ท form da ดะ โท่ะ
optative ก form ka กะ gěi เค่ะอิ
potential ส form se เสะ โส่ะ
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form ŋyo โงยะ ŋyě เงย่ะ
optative ก form kyo โกยะ kyě เกย่ะ
potential ส form s˚o โศะ s˚in ศิน
imperative ป form pyo โปยะ pǒn ป่น
intemate[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form na นะ nuě เนว่ะ
perfective ท form da ดะ děi เด่ะอิ
optative ก form ga คะ guě เคว่ะ
potential ส form s˚a ศะ เฉ่
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form nyo โนยะ nyěi เนย่ะอิ
optative ก form kya กยะ kyěi เกย่ะอิ
potential ส form s˚ya ศยะ jo โฑะ
imperative ป form co โชะ c˚ěi เฌ่ะอิ
rude[]
present form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form เม่ะ měi เม่ะอิ
perfective ท form ส่ะ เส่ะ
optative ก form ก่ะ เก่ะ
potential ส form ช่ะ เช่ะ
future form positive negative
latin thai latin thai
indicative ง form n˚ě เญ่ะ n˚ǒ โญ่ะ
optative ก form ŋǒ โง่ะ ŋǐ งิ่
potential ส form s˚ǎ ศ่ะ s˚ǐ ศิ่
imperative ป form ป่ะ pyǐ ปยิ่

regular verb particles[]

particles latin thai
question mǫn ม้น
"tag question" hyeę เหย้
clairification nyǒ โนย่ะ
conditional สิ่

Copula[]

the copula in litang is irregular, click on the link to see it.

adjectives[]

-hi (-หิ) adjectives

positive negative
latin thai latin thai
indicative -ห form hi หิ โห่ะ
comperative - form di ดิ เด่ะ
superlative - form soon โสน sěin เส่ะอิน
inclusive - form ni นิ nai นะอิ

Syntax[]

Vocabulary[]

Correlatives[]

Correlatives Interrogative demonstratives quantifiers
proximal medial distal negatory alternative
latin thai latin thai latin thai latin thai latin thai latin thai
determiner
human
nonhuman
place
time

Personal pronouns[]

personal pronouns litang
person latin thai
1st (semiformal) uan
2nd (semiformal) inue
3rd (semiformal) ayan
1st (formal) uaren
2nd (formal) inyuen
3rd (formal) kasayan
~TBA~
modifiers litang
modifier latin thai
dual sam
dual ziam
dual inclusive saąm
plural
plural inclusive
negative s'ěm ศ็่ม
paucal kǒns'į ก่นศิ้

Some examples[]

some nouns[]

English Litang
meaning Latin Thai
English (language) hyeitaŋ เหยะอิทัง
England (or United Kingdom) hyeikoŋ เหยะอิกง
tale zinta จินทะ
story huata หวะทะ
culture hua หวะ
sky โก่ะ
person toron โทะรน
freedom g'uin ฆวิน
also, same, equal moo โม
dignity jyaŋyo ฑยัโงยะ
rights myeesyo เมยโสยะ

some verbs[]

English Litang
Latin Latin Thai
to speak hyamiŋa หยะมิงะ
to talk hyaŋa หยะงะ
to remember zinŋa จินงะ
to write xyęŋa เฉย้ะงะ
to be born myoos'iŋa โมยศิวะ

some adjectives[]

English Litang
Latin Latin Thai
all zyin จยิน
nice, good hinhi หินหิ

numerals[]

small numerals[]

English Litang written Litang fullout
Latin Thai Chinese Latin Thai
0 โก่ะ
1 ii อิอิ
2 ส้ะ
3 tei เทะอิ
4 yi ยิ
5 g˚ě เฆ่ะ
6 ro โระ
7 s˚i ศิ
8 hat หัท
9 s˚uǒ โศว่ะ
10 ๑๐ nyǫ โนย้ะ

big numerals[]

English Litang written Litang fullout
Latin Thai Chinese Chinese + Latin Thai
101 ๑๐ nyǫ
102 ๑๐๐
103 ๑๐๐๐
104 ๑๐๐๐๐
105 ๑๐๐๐๐๐ 亿
106 ๑๐๐๐๐๐๐
107 ๑๐๐๐๐๐๐๐
108 ๑๐๐๐๐๐๐๐๐
109 ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐
1010 ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ส + fancy, official, rarely used characters.

small numerals[]

English Litang written Litang fullout SI prefix
Latin Thai Chinese Latin Thai
10-1 ๐:๑ deci-
10-3 ๐:๐๐๑ mili-
10-6 ๐:๐๐๐๐๐๑ mirco-
10-9 ๐:๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑ nano-
10-12 ๐:๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑ pico-

Thematic Vocab[]

Example text[]

explaination of tables[]

English Litang (Thai) Litang (Latin) Gloss
English sentence litang unspaced (normal) Thai litang informal unspaced romanisation

normal : words

CAPS : glosses

litang spaced (easy) thai litang formal spaced romanisation

usefull sentences[]

English Litang (Thai) Litang (Latin) Gloss
I can't speak English. เหยะอิทังอินหยะมิเค่ะอิ: hyeitanginhyamigèi. English TOP speak IMP PRES POT NEG
เหยะอิทัง อิน หยะมิเค่ะอิ: hyeitang in hyamigěi.
I can't speak litang. ลิทังอินหยะมิเค่ะอิ: litanginhyamigèi. litang TOP speak IMP PRES POT NEG
ลิทัง อิน หยะมิเค่ะอิ: litang in hyamigěi.

UDHR[]

English Article Litang (Thai) Litang (Latin) Gloss
All human beings are born free and equal in dignity and rights 1 จยินโทะรนอินฆวินหิ่ลเมยโสยะโมฑยัโงยะเท่ะโมยศิดะ:

zyintoroning'uinhìlmyees

yomoojyaŋyotèmyoos'ida

all people TOP freedom and rights equal dignity INS to be born INF PRES POS PERF
จยิน โทะรน อิน ฆวิน หิ่ล เมยโสยะ โม ฑยัโงยะ เท่ะ โมยศิดะ: zyin toron in g'uin hǐl myeesyo moo jyaŋyo tě myoos'ida
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

e

Advertisement