FANDOM


Nakaya
Nakuaya
Type Agglutinative
Alignment
Head direction
Tonal No
Declensions Yes
Conjugations Yes
Genders Yes (3)
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Meta-information
Progress 0%
Statistics
Nouns 0%
Verbs 0%
Adjectives 0%
Syntax 0%
Words of 1500
Creator [[User:|]]


Classification and DialectsEdit

PhonologyEdit

ConsonantsEdit

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Lab. Velar Uvular
Nasal /m/, /mʲ/ /n/, /nʲ/ (ŋ), (ŋʲ)
Plosive /b/

/d/

/ɡ/

/ɡʷ/

Asp. Plosive /tʰ/ /kʰ/ /kʷʰ/
Fricative /f/ /v/ /s/ /ʃ/ /ç/ (ʁ)
Approximant /l/ /j/ /ʁ̞/
Affricate /t͡s/~/d͡z/ /t͡ʃ/~/d͡ʒ/ /q͡χ/

VowelsEdit

Front Near-front Central Near-back Back
High i u
Near-high

(ɪ)

(ʊ)
High-mid e o
Mid (ə)
Low-mid ɛː ɔː

PhonotacticsEdit

(C)V(Y, N)

Writing SystemEdit

Letter Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ēē Ff Gg Gugu Hh Ii
Sound e~ə b t͡s~d͡z t͡ʃ~d͡ʒ d e~ə ɛː f ɡ̊ʲ~ɡʲ ɡ̊ʷ~ɡʷ ç ɪ~i
Letter Kk Kuku Ll Mm Mhmh  Nn Nhnh Oo Ōō Rr Ss Tt
Sound kʲʰ kʷʰ l m mʲ n nʲ o ɔː ʁ̞~ʁ s tʰ
Letter Uu Vv Ķķ Yy Şş Zz Z̧z̧
Sound u~ʊ v /q͡χ/ j ʃ t͡s~d͡z t͡ʃ~d͡ʒ

GrammarEdit

NounsEdit

VerbsEdit

SyntaxEdit

LexiconEdit

Example textEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.