Conlang
Advertisement
||   

This page only lists Patchélogue words that weren't listed in other charts or lists.

Abberviation chart:

  • nc. = countable noun
  • nu. = uncountable noun
  • np. = proper noun
  • vi. = intransitive verb (with no object.)
  • vt. = transitive verb (with one or two objects.)
  • vl. = linking verb (with a adjective or an appositive.)
Word Transcri-
ption
Kind Gloss Note
żn‧ṡ
in‧ṡ
al-u(inanimate)
il-u(animate)
vi. exist
ᴚżʎ‧ṡ kam-u vi. come
iᴚ‧ṡ ik-u vi. go
yżᴚ‧ṡ fak-u vt. make
ʎiɑ‧ṡ mit-u vt. put
ĸṣʎiɑ‧ṡ gomit-u vt. commit ĸṣ(together)+ʎiɑ(put)
ṣʌʎiɑ‧ṡ obmit-u vt. omit ṣy(off)+ʎiɑ(put)
qżʌʎiɑ‧ṡ sabmit-u vt. submit qżʌ(under)+ʎiɑ(put)
qṡᴚ‧ṡ suk-u vt. like
żıqɒ‧ı̗u ayst-élh vt. love
ʞı̣bɒ‧ı̣b hent-en vt. hate
żvṣ apo prep. from
yṣb fon prep. of
ı̣ɑ et conj. and(sent.) Sentence connector, as in "I eat and I sleep".
ṡbɒ und conj. and(n.sent.) Non-sentence connector, as in "I and you eat".
qı̣ɒ sed conj. but
ı̣nɒı̗b endén nc. and then
ʌṣb bon adj. good
nṣq los adj. bad
ƞı̣ɑ net adj. not
ɒżı day adj. big
ᴚnżı klay adj. small
nżk lang adj. long
ᴚẓq keos adj. short
qbı̣n snelh adj. quick
ıṣsᴚ youk adj. slow
ʌı̣nṣ belo adj. beautiful
Vżɑbı̗ Patshé nc. patchouli Patchouli is the symbol of knowledge in Patchékyan culture.
VżɑƞıṣsnĪ Patshyowli np. Patchouli After whom Patchélogue is actually named.
ᑫɒṣs Sdow nu. rock
ᑫɒżıb Sdayn nc. stone
ꓘṣnz̀b Kolán nu. coal
Yı̣ Fe nu. iron
ꓘṡ nu. copper
Z̄ĸ Ag nc. silver
Z̄s Aw nu. gold
Z̄sṣıɒ Awoyd nu. metal (aw)"gold"(-oyd)"-like"
Ɑṡɑi Tuti nu. earth, mud
⅄iq Mis nu. water
Z̄ıƞż Aysha nu. ice
S̱snży Owlaf nu. snow
Yṣ Fo nu. fire
ꓘqı̣ Kse nu. wind
⅄ṡɒ Mud nu. wood
ꓘi Ki nc. tree
Īʎiz Imir nc. sea
Iżʎż Yama nc. moutain
ƞib‧ṡ shin-u vi. die
ᖷṣıɑ Hoyt nc. person
Z̄nqʌż Alsba nc. adult
Ьżʎ Nam nc. man adult
Yzżs Fraw nc. woman adult
ꓘiɒṣ Kido nc. child
ᒣṣɑż Shota nc. boy
Πṣni Loli nc. girl
S̱sĸi Owgi nc. old man
S̱sʌż Owba nc. old woman
ṣq os adj. male
ʎı̣q mes adj. female
Kṣʌṣ
Kı̣ʌṣ(pl.)
Gobo
Gebo(pl.)
nc. arm
S̱ɑı̗
I̱ɑı̗
Oté
Eté
nc. hand
Ɑṣı
Ɑḷı
Toy
Tey
nc. head
Vṣɒ
Vı̣ɒ(pl.)
Pod
Ped(pl.)
nc. foot
ꓘṣy Kof nc. head
S̱yṣ
I̱yı̣(pl.)
Oyo
Eye(pl.)
nc. eye
ꓘṡᴚi Kuki nc. mouth
ᒣiɑżs shitaw nc. tounge
Λṣɒi Bodi nc. body The whole body, more than the trunk.
Dṣbɑi Donti nc. trunk(body) A human's body without head, arms and legs.
S̱vżı Opay nc. breast
ᑫĸżı Sgay np. world
Ьżɑs̀z Natúr np. nature
Ьiʎż Nima np. sun(the)
⅄ṣbż Mona np. moon(the)
ᑫɒı̣nż Sdela nc. star
S̱ᴚṡ Oku np. sky
ꓘı̣ʎṣb Kemon nc. animal
⅄ṣbis Moniw nc. bovine
⅄ḷıżk Meyang nc. sheep
Ɑṣziu Torilh nc. goat
ᑫbṡvi Snupi nc. dog
ᑫżʌżu Sabalh nc. cat
⅄iᴚi Miki nc. mouse
Yiqṡı Fisuy nc. rabbit
Ɑṣni Toli nc. bird
⅄żᴚq Maks nc. horse
qżɒi sadi adj. violent
ɒṣƞi doshi adj. docile
Kṣɑi Goti nc. fish
Λżĸ Bag nc. insect
ᑫɒı̣nżʌżĸ Sdelabag nc. firefly lit."star bug"
⅄żyı̣ɑ Mafet nc. spider
Ynżbż Flana nc. flower
Sżnż Wala nc. grass Wala-u "to laugh"
Ьı̣ɑż Neta nc. seed
Iı̣qż Yesa nc. leaf
Zṡɑ Rut nc. root
S̱ʌqɑ Obst nc. fruit
Λı̣ĸiɑ Begit nu. vegetable
ᑫżĸṣ Sago nc. apple Malus pumila happens to exist in Patchéverse too.
⅄ṣĸs̀ Mogú nc. mushroom
⅄izżı Miray nu. rice
Λżsɒ Baud nc. bread
Sı̣ĸ Weg nc. way
siĸ wig adv. away
ᖷżq Has nc. house
ᖷḷıxż Heyya nc. room
Ɑsiz Twir nc. door
Ɑḷıʌṣ Teybo nc. desk
Sṣu Wolh nc. wall
Zṡy Ruf nc. roof
Λṡvż Bupa nc. cloth (material of dress)
ʌṣsᴚq bowks nc. box
ʌżᴚı̇ɑ bakit nc. bucket
S̱ʞżbṣ Ohano nc. family
Ьı̣ʎ Nem nc. name
S̱bżʞṣbı̣ʎ Ohanonem nc. family name Ohano(family)+Nem(name)
ᖷṣıɑbı̣ʎ Hoytnem nc. given name hoyt(person)+nem(name)
Z̄sɑṣ Awto nc. self
⅄ṡʎż Muma nc. mother
Yṡʌż Fuba nc. father
Z̄qż Asa nc. son
Z̄bṡı Anuy nc. daughter
S̱ʌż Oba nc. brother(older)
S̱bı̣ One nc. sister(older)
Īʎṣ Imo nc. sister(younger)
Z̄ɒi Adi nc. brother(younger)
ᑫżև Sang nc. sir/ma'am Mostly used as suffix
ᑫżʎż Sama nc. Mx. Mostly used as suffix.
ᖷı̣b Hen nc. darling(arc.) Only used as suffix.
ɑżʌ‧ı̗n tab-élh vt. eat
yṡɒ fud nu. food
yṡɒb fudn nc. meal singulative of "food"
bṣʎ‧ṡ nom-u vt. drink
qnży‧ı̣b slaf-en vi. sleep
sḷıᴚ‧ı̣b weyk-en vi. wake up
ʎṡy‧ṡ muf-u vi. move
żnᴚ‧ṡ alk-u vi. run
ıṣᴚ‧ṡ wok-u vi. walk
ɑṣʌ‧ṡ tob-u vi. jump
̇żyn‧ṡ afl-u vt. say
ʞżbżq‧ṡ hanas-u vt. say(honorofic)
yżnż‧ṡ wala-u vi. laugh Wala‹nu.›grass
yżıb‧ı̣b wayn-en vi. cry
ᑫżvniq‧ṡ Saplis-u vt. surprise
ᖷżv Hap nu. happiness
ʞżvi hapi adj. happy ᖷżv(Hap)happiness
ꓘbżq Knas nu. sadness
ᴚbżqi knasi adj. sad ꓘbżq(Knas)Sadness
Knṡıᴚ Gluyk nu. bliss
niy‧ṡ lif-u vi. live
bṣk‧ṡ nong-u vt. farming
yżbɑq‧ṡ fants-u vt. weave
ꓘiɑżʌ Kitab nc. book
ꓘṣɑṣʌ kotob nc. word
ᴚżĸ‧ṡ kag-u nc. write
Z̄ıż Aya nc. script/article
Vı̣ʎʌi Pembi nc. pen
Z̄ıżևṣıṣ Ayaqoyo nc. topic(of article)
ṣq‧ı̗u os-élh vt. teach
nẓb‧ṡ leon-u vt. learn
ƞin‧ṡ shil-u vt. know
Πı̣ɒƞ Ledsh nu. knowledge
ṡɒs̀ᴚ‧ṡ udúk-u vt. forget
siʌ‧ı̣b wib-en vt. practice
Viᴚq Piks nc. picture
Viᴚq‧ṡ piks-u vt. draw
Viᴚqi⅄ PiksiF np. 2D Realme Basically "heaven" of Patchékyo religion.
ᑫĸṡu Sgulh nc. sculpture
qĸṡn‧ṡ sgul-u vt. sculpt
ᑫĸṡni⅄ SguliF np. 3D Realme Basically "mortal realme".
⅄iɑż Mita nc. unit of length Also "measure tool".
bżʎ‧ṡ nam-u vt. think
iɒi idi nc. idea
ıż‧s yaw vt. want
siq‧ṡ wis-u vt. hope/wish
qɒṡɒ‧ı̣b sdud-en vi. stand
ɑżɑq‧ṡ tats-u vt. touch
ʞı̣ʌ‧ı̣b heb-en vt. hold
siɒ‧ṡ wid-u vt. look/see
żsɒ‧ṡ awd-u vt. hear/listen
ʎżıb‧ı̣b mayn-en vt. mean In "This word means...", "the word" should be in ablative.
ᴚnik‧ı̣b kling-en vl. sound As in "That sounds good".
vżbɑq‧ṡ pants-u vt. punch
ɑiᴚ‧ṡ tik-u vt. kick
Sży Waf nc. weapon
yżn‧ṡ fal-u vi. start
sżĸ‧ṡ wag-u vi. stop
ƞṡᴚ‧ṡ shuk-u vi. shake
qʌin‧ṡ Sbil-u nc. number
ᑫʌiu Sbilh nc. game
Λnṣᴚ Blok nc. block
⅄żu Malh nc. ball
ᒣżı Shay nc. color
Πṡʎi Lumi nu. red
Ɑƞı̣b Tshen nu. orange (color)
Iı̣nṣ Yelo nu. yellow
Knṡıb Gluyn nu. green
Ɑqżıb Tsayn nu. cyan
Πżb Lan nu. blue
Iṡᴚżu Yukalh nu. purple
Yṣq Fos nu. light
żᴚnżᴚ aklak adj. lightful
vżb pan adj. all
Diĸiɑ Digit nc. number
Diĸiɑnı̣ɒƞ Digitledsh nu. mathematics
iqı̗ isé adj. some
ᑫżʞ Sah nc. lot qżʞı̣(sahe)[lot-ABL]‹a.›"a lot of..."
ĸı̣b gen adv. more
qżı say adv. most
nı̣q les adv. less
niqɑ list adv. least
ıḷ ye adv. increasingly As "more and more" in "The tree is more and more tall."
vżnż pala adj. same
ıṣni yoli prep. than
vnżq plas vt. plus
ɒı̣u delh vt. minus
ṣyɑ oft adv. often
ᴚżsʎ kaum adv. seldom
Ɑqżıɑ Tsayt nu. time/duration As in "As the time goes".
⅄żu Malh nc. time/once As in "Kicked for two times".
ʎżnṣɑ malot adv. once Simplification of ɒẓʞ ⅄żnṣɑ(deoh Malot)"through once"
iqı̗ʎżnṣɑ isémalot adv. sometimes
ʎṣzɒṣʎżnṣɑ mordomalot adv. many times
ʞṣʎżnṣɑ homalot adv. always lit. "all onces".
bṣʎżnṣɑ nomalot adv. never lit. "no onces".
ƞʎṣsb shmown adv. already
ᴚżs kaw nc. buy
ᴚżsy‧ı̣b kawf-en nc. sell
ṣı oy int. hey
Sorted words beyond this line, recent made words under this line.

If you use the reorder button, this line will become the first line.

ᴚı̣ᴚṣb kekon-u vt. get married with
ᖷiĸiu Higilh nc. saint
ƞżbq shans-u vt. judge
ᑫṡıᴚż Suyka nc. watermelon
ꓘżıᴚi Kayki nc. cake
ᴚṡın‧ṡ kayl-u vi. change(oneself)
ᴚżsn‧ṡ kawl-u vt. change(something)
Yṡʎṣ Fumo nc. doll
Ьżqṣu Nasolh nc. puzzle bżqṣn‧ṡ(Nasol-u)‹n.›"to puzzle"
ʌżɑq‧ṡ bats-u vt. punish
ṣᴚṣz‧ṡ okór-u vi. occur
Dqṡʞ‧ı̣b suh-en vt. search
ZЬı̣ɒju Shedilh nc. plan
⅄ẓnbi Malni nc. secret
qɒży‧ṡ sdaf-u vt. fill
Zṣɒ Rod vt. stick
Iṣsᴚżı Yowkay nc. Youkai General term of non-human sapient beings. The same what Youkai in Touhou Project and Monster in Undertale means.
Advertisement