Words (not organized)[edit | edit source]

Q'acc (ignore where it says "no")
Type
Alignment
Head direction
Tonal No
Declensions No
Conjugations No
Genders
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Meta-information
Progress 0%
Statistics
Nouns 0%
Verbs 0%
Adjectives 0%
Syntax 0%
Words ? of 1500
Creator RomaronzoTHEThingy

Chã = I

Shã = me

Thã = you

Añ = this

Oñ = that

Pãñ = and

Q'uch = is

Q'uth = isn't

Tus = are

Lañar'ach = good

Lañar'ath = bad

Eãç = a

Vaç = as

Neelar = word that means nothing

Rañ = to

Páva = what

Páve = who

Pávo = which

Pávu = where

Pávi = when

Pávy = how

Pávásç = why

Oç'ch = my

Ac'ch = mine

Oc'th = your

Ac'th = yours

Q'áw = the

Nábch = yes

Nábth = no

Nábsh = maybe

Hátrs = help

Jach = all

Jath = none

Pach = in

Path = out

Rét'ch = near

Rét'th = far

Tér = go

Wés = away

Hooch = always

Hooth = never

Cthorch = before

Cthorth = after

Vej = too

Qeech = see

Lìñér = though

Luçch = much

Luçth = low amount

Bűych = large

Bűyth = small

Bűysh = medium

Hed = then

Ehechach = have

Eheshash = had

Xoch = will

Xoth = won't

Ertrat = curseword

Tit = it

Yãl = with

Chűlch = they

Shűlsh = them

Qeebd = look

Qeebden = looked

Rű = at

Wìkrentylã = wiki

Zäyth = not

Zőych = all

Zőyth = none

Zőych'alah = everything

Zőyth'alah = nothing

Päpérø = could

Rø = do

Røyø = done

Zusch = start

Zusth = end

Êxäçn = know

Êtÿacch = live

Êtÿacth = die

Êtÿacsh = kill

Pœýã = try

Pœýãtìs = trying

Űpøÿ = run

Űdich = fast

Űdith = slow

And[edit | edit source]

-ad = plural

Numbers[edit | edit source]

Gøv = 0, Fiavã = 1, Ler = 2, Tűiãré = 3, Futd = 4, Hooj = 5, Pärø = 6, Zcêhlyñ = 7, Lûhäbì = 8, Tonk = 9, Léésy = 10, Hej = 11, Dopo = 12, Wìtustheere = 13, Kãløññ = 14, Fijkiv = 15, Vêrÿãrű = 16, Vêrÿãrű'fiavã = 17, Vêrÿãrű'ler = 18

...

Ler'vêrÿãrű = 32, Tűiãré'vêrÿãrű = 48

...

Aand[edit | edit source]

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Epiglottal Glottal
Nasal x t ɲ, uy
Plosive k, r k, g
Fricative c j ʐ çuy ɣ, mɣ ɣp p
Affricate v g
Approximant j juy ɣkɣ j
Trill ix yi f
Flap or tap j n
Lateral fric. t
Lateral app. r, ɣ
Lateral flap

WIIPPPP WWII PP W i p[edit | edit source]

Example Text[edit | edit source]

Chã qeech thã, lìñér. = I see you, though.

Ertrat! Chã ehechach tit yãl thã! Oñ q'uch vej luçch! = [CURSEWORD HERE]! I've had it with you! That's too much!

Chűlch tus rét'th wés. = They are far away.

Chã qeebden rű q'áw wìkrentylã. = I looked at the wiki.

Thã päpérø ehechach zäyth røyø oñ! = You could have not done that!

Rø zäyth rø oñ! = Don't do that!

Tit xoch zusth. = It will end.

Chã êxäçn! = I know!

Űpøÿ! Tit q'uth pœýãtìs rañ êtÿacsh thã! = Run! It's trying to kill you!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.