FANDOM


AEdit

ak - to be

amnyá - to think

ast - to breathe

ÁEdit

ámats - three

ánk - four

BEdit

balúts - fruit

bór - root

bórops - nose

budúm - heart

CHEdit

chípele - bird

chrnk - five

DEdit

dnrea - weed

EEdit

elshá - to fear

enevír - wide

enx - six

exeps - skin

ÉEdit

FEdit

feŭnts - to blow

fón - dog

GEdit

gashcha - mouth

gáran - here

gumbv - belly

gunats - heavy

guvurzhde - to vomit

gvaŭin - to know

gvód - big

gvr - grass

gvursht - to like

gvuon - neck

HEdit

háq - wing

hépv - egg

hevde - seven

hlhash - to suck

hvrz - that

hvrzan - those

IEdit

ix - small

ÍEdit

ínet - tooth

JEdit

jábva - leg

jád - fat (noun)

jetsv - to sleep

jorops - there

KEdit

kalts - bone

kax - thick

- what?

kásh - when?

klhematí - weather

klhó - where?

kovoŭde - cold

krdúv - name

krzhek - neck

kta - to laugh

kús - who?

LEdit

lagúr - tongue

laz - ten

ligá - to drink

luchur - guts

LHEdit

lham - how?

lháq - tree

lháqvedze - forest

MEdit

maneshe - to eat

matsq - stick

mnexór - finger

mnunlch - meat

mnux - not/do not

mtanaps - why?

mtasvrd - husband

mté - to hear

NEdit

nax - zero

netórosh - animal

nr - I

nvurxes - hand

NYEdit

nyáshul - nine

nyéván - question

nyexér - knee

OEdit

omodz - father

omna - mother

oskór - thin

- eye

ÓEdit

ómne - to go

Edit

ọvr - ear

ọvọn - horn

PEdit

podoŭ - child

potoŭ - head

psim - to smell

ptul - eight

pushch - fish

QEdit

qaluts - louse

qanashvt - to kill

qórots - many

qr - he/she/it

qroŭ - they

qunch - bite

REdit

rachmurcht - bark (tree)

rasọ - tail

SEdit

seleshr - liver

seréje - leaf

shchúvets - human

shots - all

silis - snake

sílun - narrow

sluŭ - worm

sommnexór - finger

sọn - you (plural)

stva - this

stvan - these

stvrsn - verge

sulam - man

sulunzhlé - woman

sun - one

suxuŭ - wife

SHEdit

shan - hair

shtumps - short

shunyú - few

shuxam - blood

TEdit

tmnts - other

tsiŭn - breast

tsí - small

UEdit

uvusht - flower

ÚEdit

úngumbv - back (of the body)

VEdit

veduz - foot

vefeŭ - feather

venx - to live

vnents - some

vórd - to die

vọn - you (singular)

vọtsel - seed

vrọt - rope

vrts - which?

XEdit

ZEdit

zín - to see

zr - we

zúl - long

ZHEdit

zhé - two

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.