Conlang
Tag: Visual edit
Tag: Visual edit
Line 1: Line 1:
 
An attempt at making a Latin script alphabet (WIP):
 
An attempt at making a Latin script alphabet (WIP):
   
a, á = /ä/, à = same pronunciation as in French, â = short a, ậ = close short a, ă = /ɐ/, ã = /ã/, ả = open back unrounded vowel, ȧ = open central unrounded vowel, ạ = close mid-central unrounded vowel, ä = close back unrounded vowel, å = /å/, ḁ = open back rounded vowel, ā = close front rounded vowel, ą = close back rounded vowel, ⱥ = open central rounded vowel, ȁ = open mid-central rounded vowel, ȃ = close central rounded vowel, ặ = close mid-central rounded vowel, b, ḃ = /ʘ/, ḅ = /kʘ/ or /qʘ/, ḇ = /bb:/, ƀ = /β/, ɓ = /ɓ/, ƃ = /mb:/, ᵬ = /ʙ/, ᶀ = /bʲ/, ꞗ = /ꞗ/, c, ć = /t͡ɕ/, ĉ = same pronunciation as in Esperanto, č = /χ/, ċ = palatalized /χ/, c̄ = /χ with diaeresis below/, ç = /ç/, ḉ = /t͡ç/, ȼ = uvular /χ/, ƈ = /χ with hook/, ɕ = /ɕ/, d, ď = /ð/, ḋ = /ɗ/, ḍ = /ᶑ/, ḑ = /t͡ᶑ/, ḓ = /dʲ/, ḏ = /dd:/, đ = /d͡ʑ/, ƌ = /nd:/, ᵭ = /ɖ/, ᴅ = /ȡ/, ȸ = /ȸ/, ʣ = /ʣ/, ʤ = /ʤ/, e, é = same pronunciation as in Mandarin, è = same pronunciation as in Mandarin, ê = /ɛ/, ệ = /ɞ/, ḙ = /ɜ/, ě = /ɛɜ:/, ĕ = /ə/, ẽ = /ẽ/, ė = /ɛ˩/, ẹ = /ɜ˨/, ē = /ē/, ȇ = /ɘ/, f, ḟ = /ɸ/, g, ǵ = /˩g:/, ğ = /ɣ/, ĝ = /˩ʁɣ˨:/, ǧ = /ȝ/, ġ = /˩˨d͡ʒ˨˩˨:/, ģ = /ɢ/, ḡ = /ɢ̆/, ǥ = /ɢ̆ɣ˩˨:/, ɠ = /ɠ/, ᶃ = /ᶃ/, h, ĥ = same pronunciation as in Esperanto, ḫ = /ʜ/, ħ = /ħ/, ɦ = /ɦ/, ɧ = /ɧ/, i, í = /ī/, î = short i, ĭ = /ɨ/, ĩ = /ĩ/, ȋ = /ɪ/, j, ȷ = /ȷ/, ɟ = /ɟ/, ʄ = /ʄ/, k, ǩ = /kʰ/, ķ = /c͡ç/, ⱪ = same pronunciation as in old Uyghur, ᶄ = /kʲ/, ɭ = /ɭ/, ḷ = /ʎ/, ḹ = /ʟ/, m, ṁ = /ɱ/, ṃ = /m̥/, n, ň = /ɲ/, ñ = /ñ/, ṅ = /ŋ/, ņ = /ɳ/, ṇ = /ɲ̟/,
+
a, á = /ä/, à = same pronunciation as in French, â = short a, ậ = close short a, ă = /ɐ/, ã = /ã/, ả = open back unrounded vowel, ȧ = open central unrounded vowel, ạ = close mid-central unrounded vowel, ä = close back unrounded vowel, å = /å/, ḁ = open back rounded vowel, ā = close front rounded vowel, ą = close back rounded vowel, ⱥ = open central rounded vowel, ȁ = open mid-central rounded vowel, ȃ = close central rounded vowel, ặ = close mid-central rounded vowel, b, ḃ = /ʘ/, ḅ = /kʘ/ or /qʘ/, ḇ = /bb:/, ƀ = /β/, ɓ = /ɓ/, ƃ = /mb:/, ᵬ = /ʙ/, ᶀ = /bʲ/, ꞗ = /ꞗ/, c, ć = /t͡ɕ/, ĉ = same pronunciation as in Esperanto, č = /χ/, ċ = palatalized /χ/, c̄ = /χ with diaeresis below/, ç = /ç/, ḉ = /t͡ç/, ȼ = uvular /χ/, ƈ = /χ with hook/, ɕ = /ɕ/, d, ď = /ð/, ḋ = /ɗ/, ḍ = /ᶑ/, ḑ = /t͡ᶑ/, ḓ = /dʲ/, ḏ = /dd:/, đ = /d͡ʑ/, ƌ = /nd:/, ᵭ = /ɖ/, ᴅ = /ȡ/, ȸ = /ȸ/, ʣ = /ʣ/, ʤ = /ʤ/, e, é = same pronunciation as in Mandarin, è = same pronunciation as in Mandarin, ê = /ɛ/, ệ = /ɞ/, ḙ = /ɜ/, ě = /ɛɜ:/, ĕ = /ə/, ẽ = /ẽ/, ė = /ɛ˩/, ẹ = /ɜ˨/, ē = /ē/, ȇ = /ɘ/, f, ḟ = /ɸ/, g, ǵ = /˩g:/, ğ = /ɣ/, ĝ = /˩ʁɣ˨:/, ǧ = /ȝ/, ġ = /˩˨d͡ʒ˨˩˨:/, ģ = /ɢ/, ḡ = /ɢ̆/, ǥ = /ɢ̆ɣ˩˨:/, ɠ = /ɠ/, ᶃ = /ᶃ/, h, ĥ = same pronunciation as in Esperanto, ḫ = /ʜ/, ħ = /ħ/, ɦ = /ɦ/, ɧ = /ɧ/, i, í = /ī/, î = short i, ĭ = /ɨ/, ĩ = /ĩ/, ȋ = /ɪ/, j, ȷ = /ȷ/, ɟ = /ɟ/, ʄ = /ʄ/, k, ǩ = /kʰ/, ķ = /c͡ç/, ⱪ = same pronunciation as in old Uyghur, ᶄ = /kʲ/, ɭ = /ɭ/, ḷ = /ʎ/, ḹ = /ʟ/, m, ṁ = /ɱ/, ṃ = /m̥/, n, ň = /ɲ/, ñ = /ñ/, ṅ = /ŋ/, ņ = /ɳ/, ṇ = /ɲ̟/, o, ó = /'əo:/, ò = /'uo:/, ŏ = /ɔ/, WIP from here, '''''<u>O's are still WIP</u>'''''
   
 
== More random Latin script stuff ==
 
== More random Latin script stuff ==

Revision as of 01:58, 25 April 2021

An attempt at making a Latin script alphabet (WIP):

a, á = /ä/, à = same pronunciation as in French, â = short a, ậ = close short a, ă = /ɐ/, ã = /ã/, ả = open back unrounded vowel, ȧ = open central unrounded vowel, ạ = close mid-central unrounded vowel, ä = close back unrounded vowel, å = /å/, ḁ = open back rounded vowel, ā = close front rounded vowel, ą = close back rounded vowel, ⱥ = open central rounded vowel, ȁ = open mid-central rounded vowel, ȃ = close central rounded vowel, ặ = close mid-central rounded vowel, b, ḃ = /ʘ/, ḅ = /kʘ/ or /qʘ/, ḇ = /bb:/, ƀ = /β/, ɓ = /ɓ/, ƃ = /mb:/, ᵬ = /ʙ/, ᶀ = /bʲ/, ꞗ = /ꞗ/, c, ć = /t͡ɕ/, ĉ = same pronunciation as in Esperanto, č = /χ/, ċ = palatalized /χ/, c̄ = /χ with diaeresis below/, ç = /ç/, ḉ = /t͡ç/, ȼ = uvular /χ/, ƈ = /χ with hook/, ɕ = /ɕ/, d, ď = /ð/, ḋ = /ɗ/, ḍ = /ᶑ/, ḑ = /t͡ᶑ/, ḓ = /dʲ/, ḏ = /dd:/, đ = /d͡ʑ/, ƌ = /nd:/, ᵭ = /ɖ/, ᴅ = /ȡ/, ȸ = /ȸ/, ʣ = /ʣ/, ʤ = /ʤ/, e, é = same pronunciation as in Mandarin, è = same pronunciation as in Mandarin, ê = /ɛ/, ệ = /ɞ/, ḙ = /ɜ/, ě = /ɛɜ:/, ĕ = /ə/, ẽ = /ẽ/, ė = /ɛ˩/, ẹ = /ɜ˨/, ē = /ē/, ȇ = /ɘ/, f, ḟ = /ɸ/, g, ǵ = /˩g:/, ğ = /ɣ/, ĝ = /˩ʁɣ˨:/, ǧ = /ȝ/, ġ = /˩˨d͡ʒ˨˩˨:/, ģ = /ɢ/, ḡ = /ɢ̆/, ǥ = /ɢ̆ɣ˩˨:/, ɠ = /ɠ/, ᶃ = /ᶃ/, h, ĥ = same pronunciation as in Esperanto, ḫ = /ʜ/, ħ = /ħ/, ɦ = /ɦ/, ɧ = /ɧ/, i, í = /ī/, î = short i, ĭ = /ɨ/, ĩ = /ĩ/, ȋ = /ɪ/, j, ȷ = /ȷ/, ɟ = /ɟ/, ʄ = /ʄ/, k, ǩ = /kʰ/, ķ = /c͡ç/, ⱪ = same pronunciation as in old Uyghur, ᶄ = /kʲ/, ɭ = /ɭ/, ḷ = /ʎ/, ḹ = /ʟ/, m, ṁ = /ɱ/, ṃ = /m̥/, n, ň = /ɲ/, ñ = /ñ/, ṅ = /ŋ/, ņ = /ɳ/, ṇ = /ɲ̟/, o, ó = /'əo:/, ò = /'uo:/, ŏ = /ɔ/, WIP from here, O's are still WIP

More random Latin script stuff

Bilabial Dental Alveolar Retroflex Palat. Uvular Glottal
Nas. ņ ȵ ǹ ň
Stop p t ț ƫ q ʔ(ʻ)
Fric. ţ s ʂ χ(x) h
Appr. ŵ j(y) ǰ
Trill ℔z
Lat. ƃ ƀ ɓ ʙ bq ꞗly
Front Near front Central Near back Back
Close i ì ĭ ï ȋ
Near-close í î ǐ ĩ
Close-mid e ë
Mid é ě ȩ
Open-mid è ĕ ȇ ȅ ŭ
Near-open ê ė ɇ
Open a á à â ǎ