Conlang
Advertisement

An attempt at making a Latin script alphabet (WIP):

a, á = /ä/, à = same pronunciation as in French, â = short a, ậ = close short a, ă = /ɐ/, ã = /ã/, ả = open back unrounded vowel, ȧ = open central unrounded vowel, ạ = close mid-central unrounded vowel, ä = close back unrounded vowel, å = /å/, ḁ = open back rounded vowel, ā = close front rounded vowel, ą = close back rounded vowel, ⱥ = open central rounded vowel, ȁ = open mid-central rounded vowel, ȃ = close central rounded vowel, ặ = close mid-central rounded vowel, b, ḃ = /ʘ/, ḅ = /kʘ/ or /qʘ/, ḇ = /bb:/, ƀ = /β/, ɓ = /ɓ/, ƃ = /mb:/, ᵬ = /ʙ/, ᶀ = /bʲ/, ꞗ = /ꞗ/, c, ć = /t͡ɕ/, ĉ = same pronunciation as in Esperanto, č = /χ/, ċ = palatalized /χ/, c̄ = /χ with diaeresis below/, ç = /ç/, ḉ = /t͡ç/, ȼ = uvular /χ/, ƈ = /χ with hook/, ɕ = /ɕ/, d, ď = /ð/, ḋ = /ɗ/, ḍ = /ᶑ/, ḑ = /t͡ᶑ/, ḓ = /dʲ/, ḏ = /dd:/, đ = /d͡ʑ/, ƌ = /nd:/, ᵭ = /ɖ/, ᴅ = /ȡ/, ȸ = /ȸ/, ʣ = /ʣ/, ʤ = /ʤ/, e, é = same pronunciation as in Mandarin, è = same pronunciation as in Mandarin, ê = /ɛ/, ệ = /ɞ/, ḙ = /ɜ/, ě = /ɛɜ:/, ĕ = /ə/, ẽ = /ẽ/, ė = /ɛ˩/, ẹ = /ɜ˨/, ē = /iy:/, ȇ = /ɘ/, f, ḟ = /ɸ/, g, ǵ = /˩g:/, ğ = /ɣ/, ĝ = /˩ʁɣ˨:/, ǧ = /ȝ/, ġ = /˩˨d͡ʒ˨˩˨:/, ģ = /ɢ/, ḡ = /ɢ̆/, ǥ = /ɢ̆ɣ˩˨:/, ɠ = /ɠ/, ᶃ = /ᶃ/, h, ĥ = same pronunciation as in Esperanto, ⱨ = /ʜ/, ħ = /ħ/, ɦ = /ɦ/, ɧ = /ɧ/, i, í = /ī/, î = short i, ĭ = /ɨ/, ĩ = /ĩ/, ȋ = /ɪ/, j, ȷ = /ȷ/, ɟ = /ɟ/, ʄ = /ʄ/, k, ǩ = /kʰ/, ķ = /c͡ç/, ⱪ = same pronunciation as in old Uyghur, ᶄ = /kʲ/, ɭ = /ɭ/, ḷ = /ʎ/, ḹ = /ʟ/, m, ṁ = /ɱ/, ṃ = /m̥/, n, ň = /ɲ/, ñ = /ñ/, ṅ = /ŋ/, ņ = /ɳ/, ṇ = /ɲ̟/, o, ó = /'əo:/, ò = /'uo:/, ŏ = /ɔ/, ô = /ow:/ at the start of a word, /œ/ otherwise, /, ố = /'˩əo:/, ồ = / '˩uo:/, ỗ = /'õw:/, ổ = /˩ɔw:/, ǒ = /'ɔ˩:/, ö = /ɔø:/, ȫ = /'ɔøw:/, ő = /'əø:/, õ = /õ/, ṍ = /'˩õ:/, ṏ = /'õøɔ:/, ȭ = /˩õø˩:/, ȯ = /ɤ/, ȱ = /ɤ:/, ø = /ø/, ǿ = /'øˀ/, ǫ = /ɵ/, ǭ = /ɵ:/, ǫ́ = /'ɵ:/, ō = /o:/, ṓ = /'o:/, ō̂ = /'˩oˀ˩:/, ṑ = /˨oøˀ:/, ỏ = /oˀ/, ȍ = /'˩ø:/, ȏ = /˨ɔ˩/, ơ = /˨oˀ/, ớ = /'˨oˀ:/, ờ = /˦˩øo:/, ỡ = /˨õˀ/, ợ = /˧˨oˀ/, ọ = /ɔ̙/, ộ = /ɔ́/, ꝍ = /ⱺ/, p, ṗ = /ƿ/, ȹ = /ȹ/, r, ŗ = /ʀ/, ꝛ = /ꝛ/, s, ś = /ſ/, ṥ = /ß/, ŝ = same pronunciation as in Esperanto, š = /ʃ/, ş = /ʧ/, ș = alternate /t͡ʃ/, s̩ = nasal s, t, ť = /θ/, ṫ = /t͡r/, ţ = /t͡s/, ṭ = /t͡t/, ț = /c/, ʈ = /ʈ/, ȶ = /c̟/

More random Latin script stuff

Bilabial Dental Alveolar Retroflex Palat. Uvular Glottal
Nas. ņ ȵ ǹ ň
Stop p t ț ƫ q ʔ(ʻ)
Fric. ţ s ʂ χ(x) h
Appr. ŵ j(y) ǰ
Trill ℔z
Lat. ƃ ƀ ɓ ʙ bq ꞗly
Front Near front Central Near back Back
Close i ì ĭ ï ȋ
Near-close í î ǐ ĩ
Close-mid e ë
Mid é ě ȩ
Open-mid è ĕ ȇ ȅ ŭ
Near-open ê ė ɇ
Open a á à â ǎ
Advertisement