Conlang
Advertisement
Name: Vietnamese (Yarphese Dialect)

Type: Analytic

Alignment: Accusative

Head Direction: Final

Number of genders:

Declensions: No

Conjugations: No

Nouns declined
according to
Case Number
Definitiveness Gender
Verbs conjugated
according to
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No No No No No No No
Nouns No No No No No No No No
Adjectives No No No No No No No No
Numbers No No No No No No No No
Participles No No No No No No No No
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No No No No No No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No


Setting[]

The Yarphese Dialect of Vietnamese (Tiếng Viẹtphời) is the official language of the Grand Yarphese Republic. After the Yarphese Civil War, it was decided that the traditional Yarphese language would be replaced as the official language of the republic. Trầng Chùp Long (formerly Tranh Chup-yar) commissioned a new variety of Vietnamese made for the Grand Yarphese Republic. Phan Văn Huông's modification of the Saigon dialect of Vietnamese was selected a few days later. Later, in order to open relations with the world, Yarphei reverted to international spelling.

However, the Yarphese dialect retained many of the features of Early Yarphese Vietnamese, including the frequent abbreviations and focus on autochthonous vocabulary, including a campaign announced in early 2012 to rid the language of all words not of "Yarphese" origin (Austronesian or Mon-Khmer).

Classifiers[]

Classifiers are usually abbreviated.

 • con: c
 • cáı: c.
 • cây: cy
 • bà: b.
 • bông: bg
 • chıếc: ch
 • toà: t.
 • tráı: tr
 • tờ: t
 • vıêc: y.
 • quyễn: q.

Some other words are abbreviated as prefixes:

 • sự: s- (e.g. sự+tình = stình)
 • phı: p- (e.g. phı+lıênkết =plıênkết)

Basic Grammar[]

The grammar is essentially the same as that of Vietnamese, except new revolutionary phrases and idioms have been introduced. In addition, compounding has been introduced to create efficiency in the language.

Vocabulary[]

 • (c) mèo — cat
 • chó — dog
 • ngườı — person
 • tıếng — language, speech
 • cây — tree
 • cháy — fire
 • nước — water
 • (tr) đất — earth
 • gıấy — paper
 • gỗ — wood
 • cơm — rice
 • bánhmì — bread
 • nhà — house
 • yờı — sky
 • ngày — day
 • đêm — night
 • măttrờı — sun
 • măttrăng — moon
 • húngquế — basil
 • tr cây — fruit
 • (q.) sách — book
 • núılửa — volcano
 • đão — island
 • vườn — garden
 • thànhphố (Tp.) — city
 • tơ — silk
 • trà — tea
 • xe — car
 • thuyền — boat
 • pcơ — airplane
 • đèn — lamp
 • bao — bag
 • gà — chicken
 • chım — bird
 • cá — fish
 • nôngtrạı — farm
 • vốn — capital
 • đồnghồ  — clock
 • ngựa — horse
 • bút — pen
 • bútchì — pencil
 • cữa — door
 • cữasỗ — window
 • cỏ — grass
 • năng — electricity
 • thựcphẫm — food
 • ly — drink
 • trầng — roof
 • đá — rock
 • thép — steel
 • đámõ — metal
 • vàng — gold
 • bạc — silver
 • hộp — box
 • máytính — computer
 • lỗı — bug
 • gạch — tile
 • vảı — fabric
 • trườnghọc — school
 • chuông — bell
 • tıền — money
 • bãng — table
 • ghế — chair
 • gıó — wind
 • khôngkhí — air

Toponyms[]

 • Cộnghoà Phờı Oaınghıêm — Grand Yarphese Republic
 • Sàıgòn — Saigon
 • Cungthép — Bangkok
 • Sừngphêu — Singapore
 • Tươırăng — Kuala Terengganu
 • Hơzoaı — Tavoy
 • Ngàytrược — Ngachuak Port
 • Trờı Tp. Trầng Chúp Long (Ttp. Trầng Chúp Long)— Tranh Chup-yar City
 • Hàmhổ — Sihanoukville

Example Text[]

Mọıngườı sınra đềuđược tựdo y bìnhđẳng về nhânphẫm y quyền. Mọıngườı đềuđược phúbẩm về lýtrí y lươngtâm y vìthế phảı đốıxử vớınhau trên tınhthần báczáı.

English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one an other in a spirit of brotherhood.

=Numbers[]

Không - Zero - 0 Một - One - 1 Haı- Two - 2 Ba - Three - 3 Bốn - Four - 4 Lăm - Five - 5 Sáu - Six - 6 Bãy - Seven - 7 Tám - Eight - 8 Chín - Nine - 9

Mườı - Ten - 10 Mườımột - Eleven -11 Mườıhaı- Twelve - 12 Mườıba - Thirteen - 13 Mườıbốn - Fourteen - 14 Mườılăm - Fifteen - 15 Mườısáu - Sixteen - 16 Mườıbãy - Seventeen - 17 Mườıtám - Eighteen - 18 Mườıchín - Nineteen - 19


Haımườı - Twenty - 20 Haımườımọc - Twenty-one - 21

Bamườı - Thirty - 30 Bốnmườı - Forty - 40 Lămmườı - Fifty - 50

Mộctrăm - One Hundred - 100 Mộctrămlẻmộc - One Hundred One - 101 Mộctrămlẻhaı - One Hundred Two - 102 Mộctrămlẻmườı - One Hundred Ten - 110 Mộctrămlẻmườımộc - One Hundred Eleven - 111 Haıtrăm - Two Hundred - 200

Mộtngàn - One Thousand - 1000

Mườıngàn - Ten Thousand - 10000

Mộctrămngàng - Hundred Thousand - 100000

Mộctrıệu - Million

Mộttỷ - Billion

Mộtngàntỷ - Trillion

Mộttrıệutỷ - Quadrillion

Mộttỷtỷ - Quintillion

Mộtngànxẽnghaımườımột - Sextillion

Mộtngànxẽnghaımườıbốn - Septillion

Advertisement